ES programma "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”,
angl. „Citizens, Equality, Rights and Values programme” jeb saīsinājumā CERV.

Eiropas Savienība, veicinot mieru un iedzīvotāju labklājību, aizstāv tādas vērtības kā cilvēka cieņa, brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana, tostarp minoritāšu personu tiesības. Lai to izpildītu, ir jāatceras vēsture un jāmācās no tās, jāiesaista iedzīvotāji demokrātiskas sabiedrības stiprināšanā.
Dažādi pastāvīgi un jauni, mainīgi izaicinājumi apdraud atvērtas, iekļaujošas, saliedētas un demokrātiskas sabiedrības ideju un apdraud cilvēku iespēju baudīt savas tiesības un pilsonisko līdzdalību. Šī brīža aktuālākie izaicinājumi ir:

  • nevienlīdzība un diskriminācija dzimuma, rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ. Vardarbība joprojām ir daudzu sieviešu, bērnu un neaizsargātu grupu ikdienas dzīves realitāte;
  • ES pilsoņu tiesības – brīva pārvietošanās, konsulārā aizsardzība un vēlēšanu tiesības – joprojām netiek pilnībā īstenotas; tas kavē cilvēku politisko un sabiedrisko līdzdalību;
  • Covid-19 krīze un tās ekonomiskās sekas, pieaugošā nevienlīdzība un jaunas vai pastāvīgas problēmas (piemēram, migrācija) ir likusi dažiem apšaubīt ES pamattiesības un vērtības, tostarp tiesiskumu, tiesu pieejamību, pilsoniskās sabiedrības telpu, un tiesu iestāžu neatkarība.

Šīs problēmas ir kopīgas visām ES valstīm, tām ir pārrobežu raksturs un ir nepieciešami saskaņoti centieni ES līmenī. Programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” mērķis ir aizsargāt un veicināt ES līgumos un Pamattiesību hartā noteiktās tiesības un vērtības. Programma īpaši atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas darbojas vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī. 

Programmas mērķis ir veidot un uzturēt atvērtu, demokrātisku, vienlīdzīgu un iekļaujošu sabiedrību, kuras attiecību pamatā ir tiesiskums. Tā ir orientēta uz dinamisku un spēkpilnu pilsonisko sabiedrību, sociālo līdzdalību un daudzveidību, kas balstās Eiropas kopīgā vēsturē un vērtībās.

Programmai "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" ir četri virzieni:

  • Līdztiesība, tiesiskums un dzimumu līdztiesība — visa veida tiesību, nediskriminācijas principa un līdztiesības (tostarp dzimumu līdztiesības) veicināšana; visu sabiedrības grupu integrācijas veicināšana;
  • Pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalība — veicināt pilsoņu iesaistīšanos un līdzdalību ES demokrātisko attiecību veidošanā; veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp ES dalībvalstu pilsoņiem un veidot izpratni par kopējo Eiropas vēsturi;
  • Dafne — apkaro vardarbību, tostarp ar dzimuma saistītu varmācību;
  • Savienības vērtības — aizsargāt un veicināt Eiropas Savienības vērtības. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu “Savienība ir dibināta uz tādām vērtībām kā respekts pret cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesībām, tostarp minoritāšu tiesību ievērošana. Šīs vērtības ir kopīgas dalībvalstīm sabiedrībā, kur dominē plurālisms, nediskriminācijas princips, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un sieviešu un vīriešu līdztiesība.

Programmas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis. Ja citas valstis būs noslēgušas saprašanās memorandu par dalību programmā, par ko tiks paziņots attiecīgajā aicinājumā;

Programmas kopējais finansējums: 1,56 miljardi eiro

Informācija par programmu šeit