ES programma "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības”,
angl. „Citizens, Equality, Rights and Values programme” jeb saīsinājumā CERV.

Programmas “Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” mērķis ir aizsargāt un veicināt ES līgumos un Pamattiesību hartā noteiktās tiesības un vērtības. Programma īpaši atbalsta pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas darbojas vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī. 

Programmas mērķis ir veidot un uzturēt atvērtu, demokrātisku, vienlīdzīgu un iekļaujošu sabiedrību, kuras attiecību pamatā ir tiesiskums. Tā ir orientēta uz dinamisku un spēkpilnu pilsonisko sabiedrību, sociālo līdzdalību un daudzveidību, kas balstās Eiropas kopīgā vēsturē un vērtībās.

Programmai "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" ir četri virzieni:

  • Līdztiesība, tiesiskums un dzimumu līdztiesība — visa veida tiesību, nediskriminācijas principa un līdztiesības (tostarp dzimumu līdztiesības) veicināšana; visu sabiedrības grupu integrācijas veicināšana;
  • Pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalība — veicināt pilsoņu iesaistīšanos un līdzdalību ES demokrātisko attiecību veidošanā; veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp ES dalībvalstu pilsoņiem un veidot izpratni par kopējo Eiropas vēsturi;
  • Dafne — apkaro vardarbību, tostarp ar dzimuma saistītu varmācību;
  • Savienības vērtības — aizsargāt un veicināt Eiropas Savienības vērtības. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 2. pantu “Savienība ir dibināta uz tādām vērtībām kā respekts pret cilvēka cieņu, brīvību, demokrātiju, vienlīdzību, tiesiskumu un cilvēktiesībām, tostarp minoritāšu tiesību ievērošana. Šīs vērtības ir kopīgas dalībvalstīm sabiedrībā, kur dominē plurālisms, nediskriminācijas princips, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un sieviešu un vīriešu līdztiesība.

Programmas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis. Ja citas valstis būs noslēgušas saprašanās memorandu par dalību programmā, par ko tiks paziņots attiecīgajā aicinājumā;

Programmas kopējais finansējums: 1,56 miljardi eiro

Informācija par programmu šeit