Programmai "Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības" (Citizens, Equality, Rights and Values) ir četri virzieni

 • Līdztiesība, tiesiskums un dzimumu līdztiesība (Equality, Rights and Gender Equality) — 
  visa veida tiesību, nediskriminācijas principa un līdztiesības (tostarp dzimumu līdztiesības) veicināšana;
  vēršanās pret visa veida veida diskrimināciju, rasismu, ksenofobiju, antisemītismu, rasismu pret čigānu tautības pārstāvjiem, naidu pret musulmaņiem un citiem neiecietības veidiem, tostarp homofobiju un neiecietību, kuras pamatā ir dzimumidentitāte;
  bērnu tiesību aizsargāšana, izpratnes veidošana par bērnu tiesībām, bērnu aizsardzības sistēmu kapacitātes stiprināšana;
  visu sabiedrības grupu integrācijas veicināšana;
  personu ar īpašām vajadzībām tiesību aizsargāšana un veicināšana, aktīva iekļaušana un pilnīga līdzdalība sabiedrībā;
  problēmu, kas saistītas ar personas datu aizsardzību un datu aizsardzības reformu, risināšana un atbalsts ieinteresēto pušu dialogam;
  atbalsts centieniem izmantot ES pilsoņu tiesības un īstenot brīvas pārvietošanās tiesības, kā arī cīņa pret šo tiesību ļaunprātīgu izmantošanu.
  Visi virziena uzsaukumi šeit

 

 • Pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalība (Citizens' engagement and participation)
  veicināt pilsoņu iesaistīšanos un līdzdalību ES demokrātisko attiecību veidošanā; veicināt zināšanu un pieredzes apmaiņu starp ES dalībvalstu pilsoņiem un veidot izpratni par kopējo Eiropas vēsturi;
  atcerēties, pētīt un izglītot par notikumiem nesenā
  Eiropas vēsturē, tostarp autoritāro un totalitāro režīmu cēloņiem un sekām, kā arī palielināt Eiropas pilsoņu izpratni par viņu kopīgo vēsturi, kultūru, kultūras mantojumu un vērtībām, tādējādi uzlabojot viņu izpratni par ES, tās izveidošanos, mērķiem un daudzveidību;
  veicināt ES pilsoņu un pārstāvības apvienību līdzdalību un ieguldījumu ES demokrātiskā pilsoniskajā dzīvē, darot zināmus un publiski apmainoties ar viedokļiem visās jomās;
  veicināt apmaiņu starp dažādu valstu pilsoņiem, jo ​​īpaši ar pilsētu sadraudzības un pilsētu tīklu starpniecību, lai sniegtu viens otram praktisku pieredzi par ES kopējā mantojuma bagātību un daudzveidību, un tādējādi veidotu pamatu kopīgai nākotnei.
  Visi virziena uzsaukumi šeit

 

 • Dafne (Daphne) — 
  visos līmeņos novērst un apkarot visu veidu ar dzimumu saistītu vardarbību pret sievietēm un meitenēm un varmācību ģimenē, arī veicinot standartus, kas noteikti Eiropas Padomes Konvencijā par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu (Stambulas konvencija);
  novērst un apkarot visa veida vardarbību pret bērniem, jauniešiem, kā arī vardarbību pret citām riska grupām, piemēram, LGBTQI personām un personām ar invaliditāti;
  atbalstīt un aizsargāt visus tiešos un netiešos šādas vardarbības upurus, piemēram, varmācību ģimenē vai varmācību intīmās attiecībās, tostarp bērnus, kas kļuvuši par bāreņiem saistībā ar noziedzīgiem nodarījumiem ģimenē; atbalstīt un nodrošināt vienāda līmeņa aizsardzību visā ES ar dzimumu saistītas vardarbības upuriem
  Visi virziena uzsaukumi šeit

 

 • Savienības vērtības (Union values)
  aizsargāt un veicināt Eiropas Savienības vērtības, kas ir kopīgas dalībvalstīm sabiedrībā, kur dominē plurālisms, nediskriminācijas princips, tolerance, taisnīgums, solidaritāte un sieviešu un vīriešu līdztiesība;
  koncentrēties uz tiesību aizsardzību; vairot informētību par tiesībām, sniedzot finansiālu atbalstu pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kas darbojas vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī;
  veicināt un attīstīt šīs tiesības, tādējādi stiprinot gan ES vērtību aizsardzību un izplatību, gan respektu pret likuma varu, gan demokrātiskākas Savienības izveidi, demokrātisku dialogu, izsekojamību un labu pārvaldību.
  Visi virziena uzsaukumi šeit