No 2021.gada programma „Eiropa pilsoņiem” integrēsies jaunā fondā – „Justice programme & the Citizens, Equality, Rights and Values programme” un tā programmas „Citizens, Equality, Rights and Values programme” apakšpasākumā „Citizens engagement and participation”.

ES programma "EIROPA PILSOŅIEM"

Eiropas Savienības programma „Eiropa pilsoņiem” ir radīta ar pārliecību, ka Eiropas Savienību veido tās pilsoņi. Ņemot vērā to, ka piederība Eiropai tiek uzskatīta par ļoti būtisku Eiropas integrācijas procesa stiprināšanas un aizsardzības elementu, Eiropas Komisija turpina veicināt Eiropas pilsoņu iesaisti visos kopienas dzīves procesos, dodot iespēju viņiem piedalīties tādas Eiropas veidošanā, kas būtu iedzīvotājiem vēl tuvāka.

Programmas mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, rosinot debates par Eiropas Savienībai aktuāliem jautājumiem vietējā, reģionālā un starptautiskā – dalībvalstu – līmenī. Radīt apstākļus, kas nodrošina iedzīvotājiem iespējas piedalīties Eiropas Savienības politikas veidošanas procesos, stiprināt solidaritāti Eiropas pilsoņu vidū, kā arī nodrošināt to, ka pilsoniskās sabiedrības organizācijas, to biedri un jebkurš sabiedrības loceklis tiek iesaistīts Eiropas Savienības demokrātiskajā dzīvē.

Programmas pamatmērķi:

  • Padziļināt Eiropas pilsoņu izpratni par Eiropas Savienību, tās vēsturi un daudzveidību.
  • Stiprināt Eiropas pilsonības vērtību iedzīvotāju apziņā un uzlabot apstākļus pilsoņu līdzdalībai demokrātiskajos procesos Eiropas Savienības līmenī.

Programmas īpašie mērķi:

  • Vairot izpratni par Eiropas vēstures piemiņas pasākumu nozīmību, uzsverot to, kas ir kopīgs Eiropas valstu vēsturē.
  • Veicināt demokrātisku un pilsonisku līdzdalību Eiropas Savienības līmenī, rosinot pilsoņus demokrātiski un pilsoniski līdzdarboties ES līmenī un pilnveidojot viņu izpratni par Eiropas Savienības politikas veidošanas procesu un brīvprātīgā darba priekšrocībām

Programmas pamata iezīmes:

  • Vienlīdzīga pieeja;
  • Starptautiska un vietēja dimensija;
  • Starpkultūru dialogs;
  • Brīvprātīgais darbs – aktīvu Eiropas pilsoņu izpausme.

Programmas dalībvalstis: visas ES dalībvalstis, kā arī valstis, kas noslēgušas saprašanās memorandu par dalību programmā;

Programmas dotāciju saņēmēji: Pašvaldības un to padotības iestādes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas (NVO);

Programmas kopējais finansējums: 185 468 000 euro;

Finansējuma piešķiršana: pēc vienotas likmes aprēķina (Lump-sums).

Vēsture

Programma tika izveidota 2007.gadā un 2013.gadā noslēdzās tās piemais 7 gadu darbības periods. Programmas ietvaros paredzētais finansējums 215 000 000 euro apmērā tika piešķirts 6000 atbalstītajiem projektiem, kuros iesaistījušās pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas no dažādām Eiropas valstīm, tai skaitā Latvijas.

Saistītā saite

Programmas vadlīnijas, projektu iesniegšanas kārtība un ar to saistītā dokumentācija Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūras (EACEA) mājas lapā ŠEIT