Izglītība

Muzeju darbam nepieciešamā akadēmiskā izglītība ir iegūstama augstākajās mācību iestādēs, kas piedāvā muzeja profilam atbilstošas izglītības programmas (vēsture, māksla, literatūra, dabas zinātnes, tehnika u.c.).

Specifisko zināšanu apguvi muzeogrāfijā un muzeoloģijā piedāvā Latvijas Kultūras akadēmija

Muzeoloģisko zināšanu papildināšanu sekmē ikgadējais starptautiskais muzeju darbinieku tālākizglītības projekts „Baltijas Muzeoloģijas skola”, ko Kultūras ministrija organizē sadarbībā ar Igaunijas un Lietuvas Kultūras ministrijām. Informācija par projektu mājaslapā www.bms.edu.lv (kontaktpersona Daina Ratniece, Daina.Ratniece@km.gov.lv, tel. 67330304).

Kultūras ministrijas Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļa, sadarbībā ar Latvijas muzeju nozares zinošākajiem speciālistiem, piedāvā muzeju darbiniekiem papildināt zināšanas semināros, kā arī izmantot muzeoloģiskās literatūras krājumu.

Finansējums

Valsts muzeju darbība tiek finansēta, piešķirot tiem ikgadējas valsts budžeta dotācijas. Saskaņā ar Muzeju likumā noteikto, akreditētie pašvaldību, autonomie un privātie muzeji var pretendēt uz valsts finansiālu atbalstu Nacionālā muzeju krājuma nodrošināšanai un nacionāli nozīmīgu programmu un projektu īstenošanai. Finansējums tiek piešķirts projektu konkursos, ko organizē Valsts Kultūrkapitāla fonds.

Muzeju popularizēšana

Autonomajiem un privātajiem muzejiem ir iespēja informāciju par savu muzeju iekļaut Latvijas muzeju reģistrā Latvijas digitālajā kultūras kartē. Lai reģistrētu muzeju, Kultūras ministrijā jāiesniedz pieteikums, kam pievienota muzeja dibināšanas dokumenta un muzeja nolikuma (reglamenta) kopija.