Ikviens sabiedrības loceklis var iegūt un izmantot Latvijas Nacionālajā arhīvā dokumentus un informāciju savu tiesību un interešu aizstāvībai, kā arī Latvijas politiskās, sociālās un kultūras vēstures jautājumos. Arhīvi nodrošina pētniekiem dokumentu izmantošanu arhīvu lasītavās, izpilda klientu pieprasījumus, sniedzot arhīva izziņas, dokumentu kopijas, kā arī konsultē arhīvu dokumentu izmantošanas un pieejamības jautājumos. Rosinot sabiedrības interesi par uzkrāto Latvijas nacionālo dokumentāro mantojumu, Nacionālais arhīvs īsteno dokumentu popularizēšanas pasākumus un projektus – izdod dokumentu krājumus, izdodot grāmatu sēriju „Vēstures avoti”, veido dokumentu izstādes un aicina interesentus uz ekskursijām, semināriem un lekcijām valsts arhīvos.

Nacionālais arhīvs uzrauga dokumentu un arhīvu pārvaldību institūcijās, sniedz tām metodisku palīdzību un pieņem glabāšanā to uzkrātos dokumentus.

Nacionālais arhīvs izsniedz atļaujas nacionālajā dokumentārajā mantojamā iekļautos dokumentus uz laiku izvest no Latvijas.

Latvijas Nacionālajā arhīvā ir pieejami e-pakalpojumi.

Nacionālais arhīvs akreditē privātos arhīvus un uzrauga tos, informācija atrodama akreditēto privāto arhīvu reģistrā.

Sīkākas ziņas par Latvijas Nacionālo arhīvu var atrast tā publiskajos pārskatos.