2023.gada uzsaukumi:

CERV uzsaukums, lai novērstu un apkarotu dzimumvardarbību un vardarbību pret bērniem, CERV-2023-DAPHNE

Uzsaukuma mērķis ir atbalstīt, pilnvarot un iespējot tādas neatkarīgas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kas vietējā, reģionālā, valsts un starptautiskā līmenī nodarbojas ar dzimumvardarbības un/vai vardarbības pret bērniem apkarošanu; aizstāv ES vērtības, veicinot sieviešu un bērnu tiesības; cīnās par vienlīdzīgām iespējām sievietēm un vīriešiem; darbojas pie iespēju un atbalsta nodrošināšanas bērniem. Programma finansē visa veida dzimumvardarbības novēršanu un apkarošanu, tostarp gadījumos, kad šāda vardarbība tiek veikta tiešsaistē vai saistībā ar cilvēkiem, kuri bēg no Krievijas agresijas pret Ukrainu.
Projektu iesniegumu pēdējais termiņš bija 2023.gada 19.aprīlis. Savukārt jau gada beigās gaidām jauno Dafne uzsaukumu, kas būs nevis kaskādes uzsaukums (starpniekam), bet parasta tipa uzsaukums atsevišķām organizācijām un partnerībām, kas tieši iesaistītas darbā ar bēgļiem, vardarbībā cietušām sievietēm un bērniem, vardarbībā cietušiem LGBTQ kopienas pārstāvjiem.
Vairāk informācijas latviski un saites uz oriģināliem dokumentiem lapas apakšā references blokā "Daphne"

Uzsaukums iesniegt priekšlikumus vienlīdzības veicināšanai un cīņai pret rasismu, ksenofobiju un diskrimināciju, CERV-2023-EQUAL

Uzsaukuma mērķis ir atbalstīt visaptverošu un starpnozaru pieeju, finansējot diskriminācijas, neiecietības, rasisma un ksenofobijas novēršanu, jo īpaši rasu vai etniskās izcelsmes, ādas krāsas, reliģijas, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes dēļ, t.sk. gadījumos, kad tas izpaužas kā vēršanās pret romiem, antisemītisms, vēršanās pret musulmaņiem, LGBTIQ fobija u.tml. Īpaši tiek atbalstīti starpvalstu projekti.
Projektu iesniegumu pēdējais termiņš bija 2023.gada 20.jūnijs. Nākamais uzsaukums gaidāms nākamā gada sākumā.
Vairāk informācijas latviski un saites uz oriģināliem dokumentiem lapas apakšā references blokā "Equal"

Uzsaukums veicināt apmaiņu starp dažādu valstu pilsoņiem, jo īpaši izmantojot pilsētu tīklusCERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT

Networks of Towns uzsaukuma mērķis ir sniegt iedzīvotājiem iespēju atklāt Eiropas Savienības kultūras daudzveidību, ļaujot apzināties, ka Eiropas vērtības un kultūras mantojums veido pamatu kopējai nākotnei; garantēt mierīgas attiecības starp eiropiešiem un nodrošināt viņu aktīvu līdzdalību vietējā līmenī; stiprināt Eiropas pilsoņu savstarpējo sapratni un draudzību; veicināt sadarbību starp pašvaldībām un labākās prakses apmaiņu; atbalstīt labu vietējo pārvaldību un stiprināt vietējo un reģionālo pašvaldību lomu Eiropas integrācijas procesā.
Projektu iesniegumu pēdējais termiņš bija 2023. gada 20. aprīlis. Nākamais uzsaukums pilsētu tīklu veidošanai gaidāms šā gada beigās vai nākamā gada sākumā.
Vairāk informācijas latviski un saites uz oriģināliem dokumentiem lapas apakšā references blokā "Pilsētu tīkli"

5 uzsaukumu grupa tiesiskas, demokrātiskas vides stiprināšanai un atbalstam, CERV-2023-CHAR-LITI.

Šo uzsaukumu mērķis ir domāt par tiesiskas, plurālistiskas vides aizsardzību, ES Pamattiesību hartā noteikto ES vērtību kā atklātības, viedokļu dažādība aizsardzību, stiprinot un veicinot pilsoniskās sabiedrības atbalstu naida mazināšanai.
Projektu iesniegumu pēdējais termiņš bija 2023.gada 25. maijs. Nākamais uzsaukums gaidāms šā gada beigās vai nākamā gada sākumā.
Uzsaukuma informācija, darba programma un sadarbības partneru piedāvājumi EK oficiālajā portālā Funding & tender opportunities šeit
Vairāk informācijas latviski un saites uz oriģināliem dokumentiem lapas apakšā references blokā "CHAR-LITI"

Eiropas vēstures atceres un piemiņas uzsaukums European Remembrance, CERV-2023-CITIZENS-REM

Uzsaukums atbalsta projektus, kas piemin izšķirošus notikumus Eiropas mūsdienu vēsturē, t.sk., analizē autoritāru un totalitāru režīmu cēloņus, palielina Eiropas iedzīvotāju informētību par mūsu kopīgo vēsturi, kultūru, kultūras mantojumu un vērtībām, tādējādi uzlabojot izpratni par ES, tās pirmsākumiem, mērķi, daudzveidību un sasniegumiem, savstarpējas sapratnes un iecietības nozīmi.
Projektu iesniegumu pēdējais termiņš bija 2023.gada 6. jūnijs. Nākamais uzsaukums gaidāms šā gada beigās vai nākamā gada sākumā.
Uzsaukuma informācija, darba programma un sadarbības partneru piedāvājumi EK oficiālajā portālā Funding & tender opportunities šeit
Vairāk informācijas latviski un saites uz oriģināliem dokumentiem lapas apakšā references blokā "CITIZENS-REM"

Uzsaukums pilsētu sadraudzībai Town Twinning, CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT

Šī aicinājuma mērķis ir atbalstīt projektus, kas pulcē plašu cilvēku loku no sadraudzības pilsētām, no dažādām sociāli ekonomiskajām vidēm un valstīm. Uzsaukums cenšas veicināt apmaiņu starp pilsoņiem dažādās valstīs, jo īpaši ar pilsētu sadraudzības palīdzību, lai sniegtu tiem praktisku pieredzi par Eiropas Savienības kopējā mantojuma bagātību un daudzveidību un liktu tiem apzināties, ka tas veido pamatu kopējai nākotnei.

Projektu iesniegumu pēdējais termiņš (iesakām pieteikumu iesniegt vismaz 2 dienas iepriekš) ir 20. septembris, 2023.
Uzsaukuma informācija, darba programma un sadarbības partneru piedāvājumi EK oficiālajā portālā Funding & tender opportunities šeit
Vairāk informācijas latviski un saites uz oriģināliem dokumentiem lapas apakšā references blokā "Pilsētu sadraudzība"

Uzsaukums pilsoņu iesaistīšanās un līdzdalības veicināšanai, CERV-2023-CITIZENS-CIV

Uzsaukuma mērķis ir veicināt pilsoņu un apvienību līdzdalību un ieguldījumu ES  demokrātiskajā un pilsoniskajā dzīvē, tostarp darot zināmus savus uzskatus un publiski  apmainoties ar tiem visās Savienības darbības jomās.

Projektu iesniegumu pēdējais termiņš (iesakām pieteikumu iesniegt vismaz 2 dienas iepriekš) ir 5. septembris, 2023. Savukārt 2024. gadā šis uzsaukums netiek plānots.
Uzsaukuma informācija, darba programma un sadarbības partneru piedāvājumi EK oficiālajā portālā Funding & tender opportunities šeit
Vairāk informācijas latviski un saites uz oriģināliem dokumentiem lapas apakšā references blokā "Pilsoniskā līdzdalība CIV23"

Informācija EK mājaslapā aktuālajiem CERV projektiem šeit.