att

5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešā projektu iesniegumu atlases kārta "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās"

Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās tiek skatīti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1301/2013 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un īpašiem noteikumiem attiecībā uz mērķi „Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1080/2006 7.pantu, kas paredz, ka vismaz pieci procenti valstij pieejamā Eiropas Reģionālā un attīstības fonda (turpmāk – ERAF) finansējuma jānovirza ekonomisko, sociālo, demogrāfisko, vides un klimata izaicinājumu risināšanai pilsētās, balstoties uz integrētām pašvaldību attīstības programmām, ņemot vērā arī pilsētu un lauku teritoriju mijiedarbību.

Nodrošinot pašvaldību integrēto attīstības programmu īstenošanu un tajās noteikto problēmu risināšanu, nacionālo attīstības centru pašvaldības (Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Valmieras un Ventspils) ir identificējušas nepieciešamību integrētu teritoriālo investīciju veidā īstenot arī uz kultūras un dabas matojuma saglabāšanu, aizsargāšanu un attīstīšanu vērstus projektus.

Lai nodrošinātu investīciju piesaisti nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās, Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija sēdē tika apstiprināti grozījumi Ministru kabineta rīkojumā Nr.709, attiecīgi veicot finansējuma pārdali no 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa „Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” (turpmāk – 5.6.2. SAM) uz 5.5.1. SAM, kas ir pamats 5.5.1. SAM trešās atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” (turpmāk – trešā atlases kārta) izveidei.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) sadarbībā ar Kultūras ministriju kā 5.5.1.SAM atbildīgo iestādi nodrošina 5.5.1. SAM trešās atlases kārtas īstenošanas nosacījumu, izmaksu un ieguvumu analīzes (finanšu analīzes un ekonomiskās analīzes) un metodisko norādījumu izstrādi, projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju, kā arī šo kritēriju piemērošanas metodikas izstrādi.

5.5.1.SAM trešās atlases kārtas projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriji noteikti Ministru kabineta 2017. gada 24. oktobra noteikumos Nr. 635 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte" 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus" trešās projektu iesniegumu atlases kārtas "Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās" īstenošanas noteikumi".

Projekta iesniedzējs trešajā atlases kārtā ir nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība – Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota pašvaldības iestāde vai šajā punktā minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi.

5.5.1.SAM trešās atlases kārtas ietvaros pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāk kā 29 317 078 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums jeb virssaistību finansējums granta veidā – ne vairāk kā 24 919 516 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldības finansējums un privātais finansējums) – ne mazāk kā 4 397 562 euro.

5.5.1. SAM trešajā kārtā tiek īstenoti 9 projekti.

 

5.5.1. SAM III kārtā atjaunoto objektu izvietojums kartē