Normatīvie akti

Ņemot vērā romu situāciju Latvijā izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā, un nelielo romu iedzīvotāju skaitu valstī, kā arī Eiropas Komisijas padomes ieteikumus, 2012.gadā tika izstrādāts nacionālās politikas pasākumu kopums romu integrācijai, kas tika iekļauts Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu ietvarā. 

Atsaucoties uz Eiropas Komisijas 2020.gada 7.oktobra priekšlikuma Padomes ieteikumam par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību 1.pantu, 2021.gadā ir plānots izstrādāt nacionāla līmeņa romu stratēģisko ietvaru, kurā tiks iekļauti pasākumi no izglītības, nodarbinātības, veselības, mājokļu un citu nozaru politiku pamatnostādņu īstenošanas plāniem.

  Darbības pārskati

  Nacionālajā līmenī kopš 2012.gada saskaņā ar Romu integrācijas politikas īstenošanas un koordinācijas konsultatīvās padomes nolikumu tiek gatavots informatīvais ziņojums par Latvijas romu integrācijas pasākumu īstenošanu. Ziņojums tiek sagatavots balstoties uz Kultūras ministirjas rīcībā esošo informāciju, kā arī līdzatbildīgo valsts iestāžu (IZM, LM, VM, SIF), pašvaldību (Daugavpils pilsētas, Jelgavas pilsētas, Jūrmalas pilsētas un Valmieras pilsētas pašvaldības), romu NVO un NVO, kas darbojas romu integrācijas jomā sniegto informāciju.

  Informatīvais ziņojums par Latvijas romu integrācijas politikas pasākumu īstenošanu

  ES līmenī

  Kultūras ministrija regulāri sniedz apkopojušu informāciju par sasniegto progresu un aktivitātēm īstenojot nacionālās romu integrācijas politikas pasākumu kopumu, atbilstoši Padomes secinājumiem par romu integrācijas procesa paātrināšanu (08.12.2016)Padomes ieteikumam par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs (09.12.2013) un ES programmai attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020.gadam.

  Ar informāciju par romu integrācijas īstenotās politikas rezultātiem un tendencēm Eiropas Savienības dalībvalstīs politikas jomās (izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā) var iepazīties 2019.gada 5.septembra Eiropas Komisijas publicētajā ziņojumā par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu – 2019.gadā. Šajā ziņojumā ir atspoguļots romu stāvoklis minētājās jomās, ir apkopoti galvenie iekļaušanas pasākumu veidi, panākumi un problēmas, kā arī ir formulētas politikas pieejas, daudzsološas pieejas un prioritātes. Informatīvā prezentācija par minēto ziņojumu ir pieejama šeit.