Normatīvie akti

Ņemot vērā romu situāciju Latvijā izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā, un nelielo romu iedzīvotāju skaitu valstī, kā arī Eiropas Komisijas padomes ieteikumus, 2012.gadā tika izstrādāts nacionālās politikas pasākumu kopums romu integrācijai, kas tika iekļauts Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādņu ietvarā. 

Atsaucoties uz Eiropas Savienības 2021.gada 12.martā apstiprinātā Padomes ieteikuma par romu līdztiesību, iekļaušanu un līdzdalību 1.panta izpildi, 2021.gadā ir sagatavots Plāna romu stratēģiskā ietvara pasākumu īstenošanai 2021. – 2023.gadam projekts, kurā iekļauti izglītības, nodarbinātības, veselības, mājokļu un citu nozaru politikas pasākumi.

Plāna projekta sagatavošanu nodrošināja starpinstitucionāla darba grupa sadarbībā ar nevalstiskajām organizācijām. Darba grupas sastāvā bija iekļauti Izglītības un zinātnes ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs”, biedrības „Latvijas Cilvēktiesību centrs”, biedrības „Romu Kultūras Centrs”, biedrības „Sabiedrības integrācijas biedrība „Alternativas””, ārvalstu organizācijas „Starptautiskā Romu Apvienība” pārstāvniecības pārstāvji, Ventspils Sociālā dienesta darbiniece, kā arī Tiesībsarga biroja, Latvijas Pašvaldību savienības un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji.

  Darbības pārskati

  Nacionālajā līmenī kopš 2012.gada saskaņā ar Romu integrācijas politikas īstenošanas un koordinācijas konsultatīvās padomes nolikumu tiek gatavots informatīvais ziņojums par Latvijas romu integrācijas pasākumu īstenošanu. Ziņojums tiek sagatavots balstoties uz Kultūras ministrijas rīcībā esošo informāciju, kā arī līdzatbildīgo valsts iestāžu (IZM, LM, VM, SIF), pašvaldību, romu NVO un NVO, kas darbojas romu integrācijas jomā, sniegto informāciju.

  Pārskati par īstenotājiem romu līdzdalības veicināšanas pasākumiem 

  ES līmenī

  Kultūras ministrija regulāri sniedz apkopojušu informāciju par sasniegto progresu un aktivitātēm īstenojot nacionālās romu integrācijas politikas pasākumu kopumu, atbilstoši Padomes secinājumiem par romu integrācijas procesa paātrināšanu (08.12.2016)Padomes ieteikumam par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs (09.12.2013) un ES programmai attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020.gadam.

  Ar informāciju par romu integrācijas īstenotās politikas rezultātiem un tendencēm Eiropas Savienības dalībvalstīs politikas jomās (izglītības, nodarbinātības, veselības aprūpes un mājokļu jomā) var iepazīties 2019.gada 5.septembra Eiropas Komisijas publicētajā ziņojumā par romu integrācijas valsts stratēģiju īstenošanu – 2019.gadā. Šajā ziņojumā ir atspoguļots romu stāvoklis minētājās jomās, ir apkopoti galvenie iekļaušanas pasākumu veidi, panākumi un problēmas, kā arī ir formulētas politikas pieejas, daudzsološas pieejas un prioritātes. Informatīvā prezentācija par minēto ziņojumu ir pieejama šeit.