Eiropas Padomes kampaņa Dosta! Latvijā 2015-2020 

Kampaņas mērķis ir izveidot ciešāku saikni starp romiem un tiem, kuri nav romi, veicinot izpratni un aktīvu līdzdalību, kas salauztu aizspriedumu un stereotipu radītos šķēršļus. Kopš 2009.gada par kampaņas popularizēšanu Latvijas teritorijā ir atbildīga nevalstiskā organizācija „Latvijas Cilvēktiesību centrs”, bet no 2017.gada kampaņas pasākumus organizēja nevalstiskā organizācija „Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls”.

Latvijas romu platforma

Latvijas romu platformas  projekta uzdevums ir veicināt sadarbību un dialogu starp romu pilsonisko sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu plašāku iesaistīto personu efektīvu līdzdalību un romu integrācijas politikas pasākumu kopuma labāku koordināciju un ieviešanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Projektu īsteno Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām un nevalstiskajām organizācijām Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” sadaļas „Dotācijas nacionālo romu platformu izveides atbalstam” ietvaros.

Atbalsts romu nevalstiskajām organizācijām (NVO)

Lai veicinātu Latvijas romu integrāciju un līdzdalību, tai skaitā sekmētu sadarbību starp romu kopienu (NVO) un pašvaldību/-ām un/vai sociālajiem partneriem, kā arī atbalstītu romu kopienas kultūras identitātes saglabāšanu un starpkultūru dialogu, regulāri tiek atbalstītas romu NVO iniciatīvas.

No 2019.gada mazākumtautību, t.sk. romu NVO Latvijas reģionos saņem atbalstu mazākumtautību līdzdalības veicināšanai, kā arī pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru sadarbības attīstības jomā, sadarbojoties ar reģionālajiem NVO atbalsta centriem.

Laika posmā no 2015.gada līdz 2018.gadam Kultūras ministrijas NVO atbalsta programmas projektu konkursu ietvaros atbalstītas reģiona mazākumtautību nevalstisko organizāciju iniciatīvas pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā, tai skaitā vismaz viens projekts katrā Latvijas plānošanas reģionā, kas ir vērsts uz romu integrācijas un līdzdalības veicināšanu.

Ir atbalstīta Romu vēstures un mākslas muzeja darbība, kā arī daļēji Starptautiskā Romu Kultūras festivāla "Roma World" organizēšana. Papildu informācija atrodama Romu kultūras centra mājaslapā.