Kopš 2016.gada Kultūras ministrija ar ES Eiropas Komisijas atbalstu attīsta Latvijas romu platformu, kas ir koordinācijas mehānisms, lai uzlabotu visu romu integrācijas procesā iesaistīto pušu sadarbību, komunikāciju, pieredzes apmaiņu un informētību. Lai veidotu platformu tiks izmantoti jau pastāvošie koordinācijas mehānismi kā Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvā padome un Reģionālais ekspertu tīkls romu integrācijas jautājumos, kā arī aktīvās NVO un speciālisti no pašvaldībām.

Latvijas romu platformas uzdevums ir veicināt sadarbību un dialogu starp romu pilsonisko sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu plašāku iesaistīto personu efektīvu līdzdalību un romu integrācijas politikas pasākumu kopuma labāku koordināciju un ieviešanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Latvijas romu platforma ir attīstīta, īstenojot ikgadējos projektus, kurā ir iekļauti vairāki pasākumi, piemēram, izglītojoši semināri, ekspertu tikšanas Latvijas reģionos, praktiskās darbnīcas pašvaldību speciālistiem, informatīvie pasākumi, lai veicinātu sabiedrības izpratni par romu kultūru, vēsturi un sociālo stāvokli, apmācības romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, romu mediacijas prakses atbalsta aktivitātes, atbalsts romu līdzdalībai romu integrācijas politikas veidošanā un īstenošanā.

Informācijas kopsavilkums par Latvijas romu platformas projektu pasākumiem, to rezultātiem un labās prakses piemēriem ir pieejams informatīvajā bukletā Latvijas romu platforma.

att

 

att

Latvijas romu platformas projekti tiek īstenoti projekta ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.