Projekta galvenais uzdevums ir attīstīt un stiprināt Latvijas romu platformu kā Latvijas romu integrācijas politikas koordinācijas un īstenošanas atbalsta mehānismu valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kā arī starptautiskajā līmenī, veicinot visu iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī romu, īpaši romu jauniešu un sieviešu iesaisti un līdzdalību pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga attīstībā.

Projekta apakšmērķi:

 1. veicināt sadarbību un dialogu starp romiem, vietējo pašvaldību, nozaru ministriju un to iestāžu pārstāvjiem, kā arī sociālajiem partneriem, uzlabojot romu piekļuvi vispārējiem pakalpojumiem un iespējām;
 2. attīstīt sadarbību un paraugprakses apmaiņu starp Baltijas valstīm - Igauniju, Latviju un Lietuvu par romu integrāciju un sociālo iekļaušanu galvenajās jomās vietējā un reģionālā līmenī, īpaši koncentrējoties uz romu jauniešu un sieviešu līdzdalību un iesaistīšanos nacionālās romu integrācijas politikas pasākumu kopuma īstenošanā, lai stiprinātu kopienu veidošanos starp romiem un ne-romiem;
 3. veicināt romu kopienas pārstāvju, īpaši romu jaunatnes un sieviešu darbības kapacitātes stiprināšanu, iespēju palielināšanu un efektīvu iesaistīšanos romu integrācijas politikas pasākumu kopuma īstenošanā;
 4. attīstīt sadarbību un dialogu starp romu pārstāvjiem, valsts institūcijām un Eiropas organizācijām, kas nodarbojas ar romu jautājumiem, piemēram, Eiropas Romu mākslas un kultūras institūtu (ERIAC) un Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūru;
 5. veicināt sabiedrības izpratni, jo īpaši romu integrācijas politikas īstenošanā iesaistīto personu izpratni par Latvijas romu kultūru, vēsturi un sociālo situāciju, kā arī popularizēt romu personu veiksmes stāstus plašākajā sabiedrībā.

Projektā ietvaros paredzētie pasākumi:

 • Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvju un valsts atbildīgo iestāžu speciālistu sanāksme, kurā paredzēts apspriest iepriekšējo labās prakses vizīšu rezultātus un turpmāko sadarbību, kā arī romu iespējas izmantot Eiropas Sociālā fonda finansējumu romu atbalsta pasākumiem.
 • Atbalsts romu mediatoriem, lai veicinātu labāku dialogu starp romu ģimenēm un pašvaldību iestādēm, kas iekļauj mediatoru darba pakalpojumu nodrošināšanu piecās Latvijas pašvaldībās, apmācības par romu mediatoru komunikācijas un sadarbības prasmju attīstību, kā arī mediatoru darba izvērtēšanas pasākumu un labās prakses apmaiņas semināru.
 • Seminārs par romu skolotāju palīgu darbības prakses attīstību izglītības iestādēs.
 • Atbalsts Latvijas romu jauniešu dalībai romu līdzdalības veicināšanas darbnīcā Lietuvā, attīstot Latvijā uzsākto jauniešu darbnīcas „SĀRE KHETENE” praksi, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.
 • Atbalsts Latvijas romu sieviešu dalībai romu sieviešu līdzdalības veicināšanas darbnīcā Lietuvā, sadarbībā ar Latvijas sieviešu nevalstisko organizāciju.
 • Romu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas pasākumi, t.sk. atbalsts reģionālo romu nevalstisko organizāciju pārstāvju dalībai Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvā padomē, nodrošinot ceļa izdevumus; angļu valodas un citi kapacitātes celšanas kursi romu aktīvistiem, lai veicinātu to līdzdalības iespējas ES līmenī.
 • Izpratni veicinoši un antičigānisma pasākumi plašākai sabiedrībai, t.sk. romu dzīves stāstu popularizēšana plašsaziņas līdzekļos, lai veicinātu pozitīvāku sabiedrības izpratni par Latvijas romiem; informatīvā materiāla par Latvijas romu kultūras mantojumu nodrošināšana.
 • Seminārs par sensitīvo etnisko datu vākšanu un izmantošanu politikas plānošanai un rezultātu izvērtēšanai ņemot vērā Vispārīgo datu aizsardzības regulu Datu direktīvu sadarbībā ar ES Pamattiesību aģentūru (FRA).
 • Tikšanās ar Eiropas romu mākslas un kultūras institūta (ERIAC) pārstāvjiem, lai attīstītu sadarbību starp Latvijas, Lietuvas un Igaunijas romu NVO un aktīvistiem.
 • Ikgadēja Latvijas romu platformas sanāksme, kurā Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos un Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās padomes locekļi, tostarp pārstāvji no romu pilsoniskās sabiedrības un eksperti, apspriedīs esošās pieejas, metodes, kā arī iespējamos risinājumus un izaicinājumus, lai efektīvāk īstenotu un koordinētu romu integrācijas politiku nacionālajā līmenī.

Plānotie rezultāti:

Kopumā, īstenojot projektu, plānots tieši iesaistīt 146 valsts pārvaldes pārstāvjus, t.sk. 93 pašvaldību speciālistus, 53 ministriju un to iestāžu pārstāvjus, kā arī 91 romu pārstāvjus, 4 pārstāvjus no ne-romu nevalstiskajām organizācijām, 10 citu ES dalībvalstu un organizāciju ekspertus, turklāt ap 50 plašākas sabiedrības interesentus.

att
Šīs informācija ir izstrādāta projekta „Latvijas romu platforma V” ietvaros (līgums Nr.881892-NRP5-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.