Projektu „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” īsteno Kultūras ministrija Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” sadaļas „Dotācijas nacionālo romu platformu izveides atbalstam” ietvaros.

Projekta uzdevums ir izveidojot Latvijas romu platformu, veicināt sadarbību un dialogu starp romu pilsonisko sabiedrību, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem un sociālajiem partneriem, lai nodrošinātu plašāku iesaistīto personu efektīvu līdzdalību un romu integrācijas politikas pasākumu kopuma labāku koordināciju un ieviešanu valsts, reģionālā un vietējā līmenī.

Latvijas romu platforma nav kāda no jauna izveidota struktūra vai koordinācijas mehānisms, tas ir aktivitāšu kopums, lai uzlabotu visu romu integrācijas procesā iesaistīto pušu sadarbību, komunikāciju, pieredzes apmaiņu un informētību. Lai darbinātu platformu tiks izmantoti jau pastāvošie koordinācijas mehānismi kā Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvā padome un Reģionālais ekspertu tīkls romu integrācijas jautājumos, kā arī aktīvās NVO un speciālisti no pašvaldībām.

Īstenotie pasākumi:

  1. Reģionālo ekspertu sanāksmes un vizītes trijās pašvaldībās (Daugavpilī, Jūrmalā un Jelgavā);

  2. Četras praktiskās darbnīcas „Romu ģimeņu sociālās situācijas uzlabošana vietējā līmenī” (Valmierā, Jelgavā, Daugavpilī un Ventspilī);

  3. Izstāde „Romu holokausts Latvijā” un izglītojošas lekcijas pašvaldībās par romu kultūru un vēsturi, tai skaitā par romu genocīdu Otrā pasaules karā Latvijā (Jelgavā, Tukumā un Ventspilī);

  4. Projektu darbnīca un apmācības romu aktīvistiem un NVO pārstāvjiem (Rīgā);

  5. Ikgadēja Latvijas romu platformas sanāksme (Rīgā).

Sasniegtie rezultāti:

  • uzlabojusies sadarbība un dialogs starp ministriju, pašvaldību speciālistiem un romiem;

  • atbalstīta iesaistīto pušu savstarpēja mācīšanās un paraugprakses apmaiņa par romu integrāciju;

  • paaugstinājies sabiedrības izpratne par romu kultūru, vēsturi, t.sk. par romu genocīdu II Pasaules kara laikā;

  • veicināta romu pārstāvju līdzdalība romu integrācijas politikas īstenošanā.

Projekta laikā ir īstenotas 13 aktivitātes: 3 reģionālo ekspertu labās prakses vizītes un sanāksmes Latvijas pašvaldībās; 4 praktiskās darbnīcas „Romu ģimeņu sociālās situācijas uzlabošana vietējā līmenī” Latvijas pašvaldībās; izglītojošu lekciju cikls par romu kultūru un vēsturi, kā arī izstāde „Romu holokausts Latvijā (1941-1945)” 3 pašvaldībās (sadarbībā ar biedrību „Romu Kultūras centrs”); apmācības par projektu izstrādi un īstenošanu romu aktīvistiem un NVO; Latvijas romu platformas sanāksme, kā arī atbalsts romu aktīvistiem dalībai Romu integrācijas konsultatīvās padomes sēdēs.

Kopumā projekta aktivitātēs ir iesaistīti vairāk nekā 400 dalībnieki, t.sk. 260 valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, ne-romu NVO pārstāvji, kā arī 150 romu pārstāvji.

Piedalījās pārstāvji no 23 Latvijas pilsētām: Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Jēkabpils, Dobeles, Kandavas, Kuldīgas, Krāslavas, Madonas, Maltas, Ilūkstes, Sabiles, Alojas, Limbažiem, Rīgas, Rūjienas, Talsiem, Tukuma, Valmieras, Viļakas, Ventspils un Valdemārpils.

Atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ārējā eksperte Dana Didžus sagatavoja projekta pasākumu izvērtēšanas ziņojumu. Šajā ziņojumā ietvertie ekspertes secinājumi un ieteikumi tiks ņemti vērā attīstot Latvijas romu platformu un īstenojot romu integrācijas politikas koordināciju.

foto

Šī aktivitāte ir organizēta projekta „Latvijas romu platforma I: dialogs, sadarbība un iesaistīšana” ietvaros” Nr. JUST/2015/RDIS/AG/NRP2/8793 ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma/ materiāla saturu atbild Kultūras Ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.”