„Projekts „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” (2017./2018.gadā)

Apakšmērķi:

(1) veicināt sadarbību un dialogu starp romiem, vietējo pašvaldību, nozaru ministriju un to iestāžu pārstāvjiem, darba devējiem un sociālajiem partneriem;

(2) atbalstīt savstarpēju mācīšanos un labākās prakses apmaiņu romu integrācijas pamatjomās vietējā un reģionālajā līmenī;

(3) sekmēt romu pārstāvju, tostarp jauniešu un sieviešu, līdzdalību un efektīvu iesaistīšanos romu integrācijas politikas pasākumu īstenošanā, kā arī

(4) sekmēt romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju spējas, darbības kapacitāti un prasmes.

Projekta pasākumi:

 • Reģionālo ekspertu tikšanas un labās prakses vizīte Limbažu novadā, kura laikā Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvji apspriedīs labo praksi romu integrācijas galvenajos virzienos, kā arī iepazīsies ar romu situāciju vietējā līmenī.
 • Seminārs „Romu pārstāvju labāka pieeja darba tirgum” sadarbībā ar darba devējiem un sociālajiem partneriem, lai apspriestu romu iesaistīšanas labo praksi darba tirgū un to veicinošus pasākumus.
 • Trīs dienu praktiskā darbnīca romu jauniešu kapacitātes stiprināšanai, sadarbības un komunikāciju prasmju attīstībai, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un aktīvajām jauniešu organizācijām.
 • Atbalsts romu mediatoriem, lai veicinātu labāku dialogu starp romu ģimenēm un pašvaldību iestādēm (skolām, sociālo dienestu, domes pārvaldi), kā arī Nodarbinātības valsts aģentūru, kas iekļauj mediatoru apmācības, mediatoru darba pakalpojumu nodrošināšanu un to mentoringu piecās Latvijas pašvaldībās (provizoriski Jelgavā, Dobelē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī), kā arī labās prakses apmaiņas semināru.
 • Ikgadējā Latvijas romu platformas koordinācijas sanāksme, kurā Reģionālo romu ekspertu tīkla un Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās padomes locekļi, tostarp pārstāvji no romu pilsoniskās sabiedrības, apspriež esošās pieejas, metodes, kā arī problēmas, risinājumus un izaicinājumus, lai efektīvāk īstenotu un koordinētu romu integrācijas politiku nacionālajā līmenī.
 • Romu aktīvistu un romu NVO pārstāvju apmācības (projektu darbnīca), lai uzlabotu to projektu izstrādes un īstenošanas prasmes, kā arī angļu valodas kursi trīs romu aktīvistiem, lai veicinātu to līdzdalības iespējas Eiropas Savienības līmenī.
 • Atbalsts reģionālo romu nevalstisko organizāciju pārstāvju dalībai Kultūras ministrijas Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvā padomes sēdēs.

Sasniegtie rezultāti:

 • pateicoties romu mediatoriem uzlabojusies sadarbība un dialogs starp valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem un romu ģimenēm;

 • atbalstīta politikas īstenošanā iesaistīto pušu savstarpēja mācīšanās un paraugprakses apmaiņa par romu integrāciju vietējā un reģionālajā līmenī;

 • veicināta romu pārstāvju, it īpaši romu jauniešu un sieviešu līdzdalība un iesaistīšanās pilsoniskās sabiedrības veidošanā un romu integrācijas politikas īstenošanā;

 • attīstīts dialogs starp romiem un darba devējiem;

 • sekmētas romu NVO pārstāvju spējas un veicināta romu pārstāvju līdzdalība romu integrācijas politikas īstenošanā.

Kopumā projekta pasākumos piedalījās 376 dalībnieki no 18 pilsētām un novadiem, t.sk. 257 romu pārstāvji, 119 valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, citu NVO pārstāvji.

Piedalījās pārstāvji no 19 Latvijas pilsētām: Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Jēkabpils, Dobeles, Kandavas, Kuldīgas, Krāslavas, Madonas, Maltas, Sabiles, Limbažiem, Rīgas, Rūjienas, Tukuma, Valmieras, Viļakas, Ventspils un Viļķenes.

Atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ārējā eksperte Dana Didžus sagatavoja projekta pasākumu izvērtēšanas ziņojumu. Šajā ziņojumā ietvertie ekspertes secinājumi un ieteikumi tiks ņemti vērā attīstot Latvijas romu platformu un īstenojot romu integrācijas politikas koordināciju.

att

 Šīs pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma II: dialogs, līdzdalība un savstarpēja mācīšanās” ietvaros” (līgums nr.763963-NRP2-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras Ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.