2017.gada 14.decembrī Rīgā notika apmācības romu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, lai uzlabotu to projektu pieteikumu izstrādes un īstenošanas prasmes. Apmācībā piedalījās nevalstisko organizāciju pārstāvji no Jelgavas, Jūrmalas, Dobeles un Sabiles.

Praktisko nodarbību laikā to dalībnieki apguva projekta iesnieguma saturiskās un budžeta daļas sagatavošanas prasmes, t.sk. iemācījās skaidrāk definēt projekta mērķus, uzdevumus un aktivitāšu kopumu, argumentēti veidot ierosināto pasākumu nepieciešamības pamatojumu un problemātikas aprakstu, precīzi noformulēt plānotos rezultātus un sastādīt budžeta tāmi. Apmācību rezultātā nevalstiskās organizāciju pārstāvji izstrādāja konkrētus projekta pieteikumus, ko tie varēs iesniegt reģionālo NVO atbalsta projekta konkursos 2018.gadā attiecīgajos Latvijas plānošanas reģionos. Apmācības vadīja biedrības “Sadarbības platforma” valdes priekšsēdētāja Lauma Celma.

Apmācības ietvaros ir izstrādāti praktiski ieteikumi romu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem par projekta pieteikumu izstrādi reģionālo NVO atbalsta projektu konkursu ietvaros, kā arī kopsavilkums par apmācības programmas kvalitāti, izvērtējot Romu NVO pārstāvju apmācību novērtējuma anketas.

att