Atbalsts romu mediatoriem, lai veicinātu labāku dialogu starp romu ģimenēm un pašvaldību iestādēm

2017.gadā no 27. līdz 28.septembrim Rīgā notika apmācības seminārs romu pārstāvjiem, lai sagatavotu romu mediatorus darbam Latvijas pilsētās – Valmierā , Ventspilī, Jelgavā, Dobelē un Rīgā. Apmācības semināru organizēja Kultūras ministrija sadarbībā ar biedrību „Izglītības iniciatīvu centrs”.

Pēc apmācības semināra pieciem romu mediatoriem Vijai Korenovskai (Valmiera), Maldai Avramenko (Ventspils), Inārai Kozlovskai (Jelgava), Agnesei Meļķei (Dobele) un Martai Panko (Rīga) tika pasniegtas darba apliecības.

Mediatoru darba novērtēšanu, mentoringu un koordinēšanu nodrošina biedrības „Izglītības iniciatīvu centrs” eksperte Sandra Kraukle. Katrā pilsētā romu mediators strādā pēc speciāli izstrādāta individuālā plāna, ņemot vērā konkrētas pilsētas vietējas vajadzības, aktuālos jautājumus un darbības prioritātes.

Romu mediatora galvenais uzdevums ir veicināt un nodrošināt dialogu un sadarbību starp romu ģimenēm un pašvaldības iestāžu, kā arī valsts aģentūru speciālistiem tādās jomās kā izglītība, sociālie jautājumi, nodarbinātība, bērnu tiesības u.c. Romu mediators palīdz apzināt romu situāciju un problemātiskos jautājumus vietējā līmenī, un, sadarbībā ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes, izglītības pārvaldies un citu iestāžu pārstāvjiem, atrast atbilstošus risinājumus, lai veicinātu sociālā un nabadzības riskā nonākušo romu integrāciju un sociālo iekļaušanu vietējā līmenī. Turklāt romu mediators vienkāršā, romiem saprotamā, valodā regulāri informē vietējos romu iedzīvotājus par sociālā atbalsta iespējām, piemēram, par konkrētiem Eiropas Sociālā Fonda atbalsta pasākumiem un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī motivē romus izglītoties, iesaistīties darba tirgū, un kultūras un jauniešu pasākumos.

att