2018.gada 15.jūnijā Rīgā notikušās Latvijas romu platformas sanāksmes ietvaros Kultūras ministrijas izveidotās Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās padomes un Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos locekļi, pārstāvji no Latvijas romu pilsoniskās sabiedrības, kā arī eksperti iepazinās arī ar projekta gaitā īstenoto aktivitāšu rezultātiem un panākumiem, kā arī apsprieda esošās pieejas un risinājumus, lai turpmāk efektīvāk īstenotu projektu un koordinētu romu integrācijas politiku nacionālajā līmenī.

Īpaša uzmanība bija pievērsta trīs tematiskajiem jautājumiem, ko dalībnieki apsprieda darba grupās:

  • romu jauniešu izglītošana un iesaistīšana, piemēram, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras aktivitātēs, u.c. atbalsta pasākumos;
  • romu iesaiste darba tirgū;
  • romu sieviešu izglītošana un līdzdalības veicināšana pilsoniskās sabiedrības attīstībā un romu integrācijas politikas īstenošanā.

Īpaši izceļama romu mediatoru aktīvā līdzdalība sanāksmē, kas palīdzēja veicināt praktisku diskusiju par aktuālajiem romu integrācijas un atbalsta pasākumiem, kas ir paredzēti projekta turpinājumā.

Projekta ietvaros attīstītā romu mediatoru darbības prakse piecās Latvijas pašvaldībās tika atzīta par vislielāko projekta panākumu. Kopumā pieci romu mediatori 7 mēnešu laikā sadarbojušies ar 134 romu ģimenēm un snieguši palīdzību vairāk nekā 170 romu tautības cilvēkiem. Apzinot šīs prakses rezultātus un ieteikumus romu mediatoru darbības attīstībai, plānots sadarbībā ar pašvaldībām sniegt romu mediatoru darbības atbalstu arī projekta „Latvijas romu platforma” nākamajā posmā.

Romu mediatora galvenais uzdevums ir veicināt un nodrošināt dialogu un sadarbību starp romu ģimenēm un pašvaldības iestāžu, kā arī valsts aģentūru speciālistiem dažādās jomās. Šāds mediators palīdz apzināt romu situāciju un problemātiskos jautājumus vietējā līmenī, un, sadarbībā ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes, izglītības pārvaldies un citu iestāžu pārstāvjiem, atrast atbilstošus risinājumus, lai veicinātu sociālā un nabadzības riskā nonākušo romu integrāciju un sociālo iekļaušanu vietējā līmenī.

Projekta ietvaros sasniegtie rezultāti, ekspertu ieteikumi un darba grupu secinājumi palīdzēs īstenot Latvijas platformas projekta turpinājumu, kā arī kļūs par pamatu nākamā projekta pieteikuma izstrādei un palīdzēs efektīvi attīstīt romu integrācijas politiku.

Izvērtējot projekta rezultātus var secināt, ka izvirzītais mērķis un visi nospraustie uzdevumi ir sasniegti: veicināta romu pārstāvju, it īpaši romu jauniešu un sieviešu līdzdalība un iesaistīšanās pilsoniskās sabiedrības veidošanā un romu integrācijas politikas īstenošanā; pateicoties romu mediatoriem uzlabojusies sadarbība un dialogs starp valsts un pašvaldību iestāžu speciālistiem un romu ģimenēm; atbalstīta politikas īstenošanā iesaistīto pušu savstarpēja mācīšanās un paraugprakses apmaiņa par romu integrāciju vietējā un reģionālajā līmenī; attīstīts dialogs starp romiem un darba devējiem; kā arī sekmēts romu NVO pārstāvju spējas.

Ir svarīgi, ka projektā ir iesaistījušies tik daudz romu tautības cilvēku. Tas bija iespējams pateicoties saliedētai komandai, kopīgajiem spēkiem, savstarpējam atbalstam un uzticībai. Sagaidām vēl labākus rezultātus nākamajā Latvijas romu platformas projektā.

Latvijas romu platformas sanāksmes noslēguma ziņojumā ir pieejama informācija par projekta aktivitāšu galvenajiem rezultātiem, nozīmīgākajām iniciatīvām, ieteikumiem un praktiskajiem risinājumiem romu integrācijas politikas un Latvijas romu platformas attīstībai.

Materiāli:

att