2018.gada 14.martā Rīgā, Latvijas Universitātes bibliotēkā notika seminārs „Romu pārstāvju pieeja darba tirgum”, kura mērķis bija veicināt sadarbību starp potenciālajiem darba devējiem un romu kopienas pārstāvjiem – darba ņēmējiem, kā arī sociālajiem partneriem.

Pasākumā piedalījās potenciālie romu darba ņēmēji, romu mediatori un NVO pārstāvji no Rīgas, Jelgavas, Jūrmalas, Valmieras, Ventspils, Sabiles un Kandavas novada, kā arī Latvijas uzņēmumu pārstāvji, kuri bija saskārušies ar romu nodarbinātības praksi, piemēram, SIA „TRIALTO LATVIA”, SIA “MAXIMA Latvija”, SIA “Krogzeme”, SIA “Viktorija B” un citu uzņēmumu pārstāvji. Tie uzņēmumi, kas dažādu iemeslu dēļ nevarēja piedalīties pasākumā, kā, piemēram, AS „Ventspils zivju konservu kombināts”, AS “Putnu fabrika Ķekava” un SIA “PŪRES DĀRZI”, ir atsūtījuši informāciju par savu romu nodarbinātības pieredzi un ieteikumus romu efektīvākai iesaistei darba tirgū. Turklāt seminārā piedalījās arī Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvji.

Semināra dalībnieki apsprieda romu vajadzības nodarbinātības jomā, veiksmīgāko praksi romu iesaistīšanā darba tirgū, pasākumus, kas palīdzētu romiem efektīvāk iekļauties darba tirgū. Plenārsēdes laikā norisinājās diskusijas par darba devēju pieredzi, nodarbinot romus savos uzņēmumos, izceļot pastāvošo pozitīvo praksi, iespējas potenciālajiem romu darba ņēmējiem iesaistīties darba tirgū, kā arī apzinot izaicinājumus, ar kuriem saskaras romi un darba devēji.

Diskusijas laikā tika konstatēts, ka, neskatoties uz pozitīvo nodarbinātības praksi, romi darba tirgū un, konkrēti, darba kolektīvos, saskaras ar noraidošu un aizspriedumainu attieksmi, kas ir balstīta uz negatīvajiem stereotipiem. Pasākuma dalībnieki apsprieda arī jautājumus par ilgstošo romu bezdarbnieku pieeju darba tirgum, tai skaitā par pieejamiem Nodarbinātības valsts aģentūras atbalsta pasākumiem romu bezdarbniekiem ar izteikti zemu izglītības līmeni un darba pieredzes trūkumu.

Darba grupās tika apspriestas romu vajadzības darba tirgū un nepieciešamie pasākumi romu nodarbinātības līmeņa paaugstināšanai. Piemēram, ir nepieciešams individuālais mentoringa atbalsts romiem labākai iesaistei darba tirgū, t.sk. darba meklēšanā, sagatavošanā darba intervijām, interešu un cilvēktiesību aizstāvībā. Tiem romiem, kuriem ir izteikti zems izglītības līmenis nozīmīga būtu arī labākā pieeja informācijai par dažādu pakalpojumu saņemšanu un iespējām. Vienlaikus būtu jāattīsta īpaši pasākumi romu pašapziņas celšanai, kā arī izglītošanas un prasmju apgūšanas pasākumi. Svarīgi attīstīt sadarbību starp romu mediatoriem un tiem uzņēmējiem, kas ir atvērti romu nodarbinātībai, lai veicinātu potenciālo romu darba ņēmēju iesaisti darba tirgū.

Pasākuma rezultātā ir sagatavots ziņojums par plenārsēdes un darba grupu diskusiju rezultātiem, iekļaujot praktiskus ierosinājumus turpmākajām darbam un sadarbības attīstībai. Balstoties uz ziņojuma ierosinājumiem, plānots izstrādāt atbalsta pasākumus romu iekļaušanai darba tirgū. Kā arī ir plānots izveidot un attīstīt darba devēju tiklu, kas ir gatavi atbalstīt romu nodarbinātību.

 

Semināra materiāli:

att