„Projekts „Latvijas romu platforma 3: sadarbības un līdzdalības veicināšana” (2018./2019.gadā)

Projekta apakšmērķi:

(1) veicināt sadarbību un dialogu starp romiem, vietējo pašvaldību, nozaru ministriju un to iestāžu pārstāvjiem, kā arī sociālajiem partneriem;

(2) atbalstīt savstarpēju mācīšanos un labās prakses apmaiņu romu integrācijas pamatjomās vietējā un reģionālajā līmenī;

(3) sekmēt romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, tostarp jauniešu un sieviešu, darbības kapacitātes stiprināšanu, līdzdalību un efektīvu iesaistīšanos romu integrācijas politikas pasākumu īstenošanā, kā arī

(4) veicināt sabiedrības izpratni, jo īpaši romu integrācijas politikas īstenošanā iesaistīto personu izpratni par Latvijas romu kultūru, vēsturi un sociālo situāciju, kā arī popularizēt Latvijas romu platformā iesaistīto romu personu veiksmes stāstus plašākajā sabiedrībā.

Projekta īstenotie pasākumi:

 • Reģionālo ekspertu tikšanās un labās prakses vizīte Maltā (Rēzeknes novadā) un Viļakā (Viļakas novadā), kura laikā Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvji apspriedīs labo praksi romu integrācijas un sociālās iekļaušanas jomā, kā arī iepazīsies ar romu situāciju vietējā līmenī.
 • Atbalsts romu mediatoriem, lai veicinātu labāku dialogu starp romu ģimenēm un pašvaldību iestādēm (skolām, sociālo dienestu, domes pārvaldi), kā arī Nodarbinātības valsts aģentūru, kas ietver finansiālo atbalstu četriem romu mediatoriem Latvijas pilsētās (ar pašvaldību līdzatbastu), labās prakses apmaiņas semināru par romu mediatoru darbību un apmācības romu mediatoru kapacitātes stiprināšanai.
 • Ekspertu diskusija par romu integrācijas praksēm un politikas attīstību valstīs ar nelielo romu populācijas skaitu, ar starptautisko ekspertu, Latvijas Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvju, Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās padomes locekļu un romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju līdzdalību.
 • Praktiskā darbnīca „SĀRE KHETENE 2019” romu jauniešu kapacitātes stiprināšanai, sadarbības un komunikāciju prasmju attīstībai, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un aktīvajām jauniešu organizācijām.
 • Seminārs romu sieviešu kapacitātes stiprināšanai un līdzdalības veicināšanai pilsoniskās sabiedrības attīstībā un romu integrācijas politikas īstenošanā, sadarbībā ar Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu.
 • Romu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas pasākumi, t.sk. romu aktīvistu un NVO pārstāvju apmācības (projektu darbnīca), lai uzlabotu to projektu izstrādes un īstenošanas prasmes, atbalsts reģionālo romu NVO pārstāvju dalībai Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvā padomē; angļu valodas kursi romu aktīvistiem, lai veicinātu to līdzdalības iespējas Eiropas Savienības līmenī.
 • Sabiedrības izpratni veicinoši un anti-čigānisma pasākumi, t.sk. informatīvais seminārs „Latvijas romu kultūru izpausmju dažādas sejas” pašvaldības speciālistiem un interesentiem; informatīvā materiāla izveide par Latvijas romu kultūru, kā arī romu aktīvistu dzīves un veiksmes stāstu popularizēšana sociālajos medijos.
 • Ikgadēja Latvijas romu platformas sanāksme, lai Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos un Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās padomes locekļi, tostarp pārstāvji no romu pilsoniskās sabiedrības un eksperti apspriestu esošās pieejas un metodes, kā arī izaicinājumus un risinājumus efektīvākai romu integrācijas politikas koordinācijai nacionālajā līmenī.

Sasniegtie rezultāti:

 • attīstīta romu mediācijas prakse Latvijas pašvaldībās, lai veicinātu labāku dialogu starp maznodrošinātām romu ģimenēm un pašvaldību iestādēm (skolām, sociālo dienestu, domes pārvaldi), kā arī Nodarbinātības valsts aģentūru;
 • uzlabojusies sadarbība un dialogs starp ministriju, to padotības iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem un speciālistiem, un romiem;
 • atbalstīta politikas īstenošanā iesaistīto pušu savstarpēja mācīšanās un paraugprakses apmaiņa par romu integrāciju galvenajās jomās vietējā un reģionālajā līmenī;
 • veicināta romu pārstāvju, it īpaši romu jauniešu un sieviešu līdzdalība, kapacitāte un iesaistīšanās pilsoniskās sabiedrības veidošanā un romu integrācijas politikas īstenošanā;
 • veicināta sabiedrības, īpaši pašvaldību speciālistu, izpratne par Latvijas romu kultūru un vēsturi, kā arī popularizēti romu veiksmes stāsti sociālajos medijos.

Kopumā projekta pasākumos piedalījās 213 dalībnieki no 19 pilsētām un novadiem, t.sk. 90 romu pārstāvji, 109 valsts un pašvaldības iestāžu pārstāvji, ne-romu NVO pārstāvji, 11 ES dalībvalstu un starptautisko organizāciju eksperti un ap 50 plašākas sabiedrības interesenti.

Piedalījās pārstāvji no 19 Latvijas pilsētām: Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Jēkabpils, Dobeles, Kandavas, Kuldīgas, Krāslavas, Madonas, Maltas, Sabiles, Limbažiem, Preiļiem, Rīgas, Rūjienas, Tukuma, Valmieras, Viļakas un Ventspils.

Atbilstoši noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem ārējā eksperte Dana Didžus sagatavoja projekta pasākumu izvērtēšanas ziņojumu. Šajā ziņojumā ietvertie ekspertes secinājumi un ieteikumi tiks ņemti vērā attīstot Latvijas romu platformu un īstenojot romu integrācijas politikas koordināciju.

Informācijas kopsavilkums par projekta „Latvijas romu platforma 3: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros īstenotājiem pasākumiem un rezultātiem pieejams Latvijas romu platformas sanāksmes ziņojumā.

att
Šī informācija ir izstrādāta projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros” (līgums Nr.792550-NRP3-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.