Latvijas romu platforma IV

Projekts „Latvijas romu platforma IV” (2019./2020.g.)

Projekta galvenais uzdevums ir attīstīt Latvijas romu platformu, kā Latvijas romu integrācijas politikas koordinācijas un īstenošanas atbalsta mehānismu valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kas veicina visu iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī romu, īpaši romu jauniešu un sieviešu iesaisti un līdzdalību pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga attīstībā.

Projekta apakšmērķi:

  1. veicināt sadarbību un dialogu starp romiem, vietējo pašvaldību, nozaru ministriju un to iestāžu pārstāvjiem, kā arī sociālajiem partneriem, uzlabojot romu pieeju dažādiem pakalpojumiem un nodrošinot iespējas;
  2. atbalstīt savstarpēju mācīšanos un labākās prakses apmaiņu romu integrācijas pamatjomās vietējā un reģionālajā līmenī, kā arī dalīties pieredzē par romu integrācijas politikas pasākumu īstenošanu ar citām ES dalībvalstīm;
  3. sekmēt romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvju, tostarp jauniešu un sieviešu, darbības kapacitātes stiprināšanu, līdzdalību un efektīvu iesaistīšanos romu integrācijas politikas pasākumu īstenošanā, kā arī
  4. veicināt sabiedrības izpratni, jo īpaši romu integrācijas politikas īstenošanā iesaistīto personu izpratni par Latvijas romu kultūru, vēsturi un sociālo situāciju, kā arī popularizēt Latvijas romu platformā iesaistīto romu personu veiksmes stāstus plašākajā sabiedrībā.

Projekta pasākumi:

Reģionālo ekspertu tikšanas un labās prakses vizītes Latvijas pašvaldībās (Ventspilī, Talsos un Sabilē), kura laikā Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvji apspriedīs labo praksi romu integrācijas galvenajos virzienos, kā arī iepazīsies ar romu situāciju vietējā līmenī.

Atbalsts romu mediatoriem, lai veicinātu labāku dialogu starp romu ģimenēm un pašvaldību iestādēm, kas iekļauj mediatoru darba pakalpojumu nodrošināšanu piecās Latvijas pašvaldībās (Jelgavā, Rīgā, Viļakā, Valmierā un Ventspilī), apmācības par romu mediatoru komunikācijas un darbības prasmju attīstību, kā arī labās prakses apmaiņas semināru.

• Nacionālā romu kontaktpunkta darba tikšanas ar valsts līdzatbildīgo un pašvaldību iestāžu speciālistiem, romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kā arī Saeimas deputātiem par romu integrācijas politikas attīstību izglītības, nodarbinātības un veselības aprūpes jomā, lai uzlabotu savstarpējo dialogu un sadarbību (kopā 4 tikšanas).

Praktiskā darbnīca „SĀRE KHETENE 2020” (trīs dienas) romu jauniešu kapacitātes stiprināšanai, sadarbības un komunikāciju prasmju attīstībai, sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un Latvijas aktīvajām jauniešu organizācijām, kā arī Lietuvas un Igaunijas romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem. Darbnīca ir iepriekšēja projekta pasākuma turpinājums.

Seminārs romu sieviešu kapacitātes stiprināšanai un līdzdalības veicināšanai pilsoniskās sabiedrības attīstībā un romu integrācijas politikas īstenošanā, sadarbībā ar Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīklu un Lietuvas romu sieviešu nevalstisko organizāciju.

Sabiedrības izpratni veicinoši un anti-čigānisma pasākumi - piecu romu aktīvistu dzīves un veiksmes stāstu popularizēšana sociālajos medijos, lai veicināt pozitīvāku sabiedrības izpratni par Latvijas romiem.

Romu pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas pasākumi, t.sk. atbalsts reģionālo romu nevalstisko organizāciju pārstāvju dalībai Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvā padomē, nodrošinot ceļa izdevumus; angļu valodas un citi kapacitātes celšanas kursi diviem romu aktīvistiem un projektu asistentam, lai veicinātu to līdzdalības iespējas ES līmenī.

Latvijas valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju pārstāvju labās prakses vizīte Lietuvā (Viļņā), lai iegūtu pieredzi par romu atbalsta pasākumiem nodarbinātības jomā, izmantojot Eiropas Sociālā fonda programmas finansējumu.

Nacionālās romu platformas projektā iesaistīto speciālistu, kā arī Valkas pašvaldības iestāžu pārstāvju un romu kopienas pārstāvju kopīga sanāksme Igaunijā (Valgā), lai uzlabotu savstarpējo sadarbību labākai romu integrācijai.

Ikgadēja Latvijas romu platformas sanāksme, kurā Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos un Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās padomes locekļi, tostarp pārstāvji no romu pilsoniskās sabiedrības un eksperti, apspriedīs esošās pieejas, metodes, kā arī problēmas, risinājumus un izaicinājumus, lai efektīvāk īstenotu un koordinētu romu integrācijas politiku nacionālajā līmenī.

Plānotie rezultāti:

• uzlabojusies sadarbība un dialogs starp ministriju, to padotības iestāžu un pašvaldību pārstāvjiem un speciālistiem, kā arī Saeimas deputātiem un romiem;

• attīstīta un atbalstīta romu mediācijas prakse Latvijas pašvaldībās, lai veicinātu labāku dialogu starp maznodrošinātām, sociālās atstumtības riskam pakļautām romu ģimenēm un pašvaldību iestādēm (skolām, sociālo dienestu, domes pārvaldi), kā arī Nodarbinātības valsts aģentūru;

• atbalstīta politikas īstenošanā iesaistīto pušu savstarpēja mācīšanās un paraugprakses apmaiņa par romu integrāciju galvenajās jomās vietējā un starptautiskajā līmenī;

• veicināta romu jauniešu kapacitāte, līdzdalība pilsoniskajā sabiedrībā un sadarbība ar aktīvajām Latvijas jauniešu organizācijām un romu jauniešiem no Igaunijas un Lietuvas;

• stiprināta romu sieviešu kapacitāte, veicināta to līdzdalība pilsoniskajā sabiedrībā un sadarbība ar aktīvo Latvijas sieviešu interešu aizstāvības organizāciju un Lietuvas romu sieviešu organizācijas pārstāvjiem;

• veicināta romu nevalstisko organizāciju un pilsoniskās sabiedrības pārstāvju līdzdalība un efektīva iesaistīšanās romu integrācijas politikas pasākumu kopuma īstenošanā;

• veicināta sabiedrības izpratne par Latvijas romiem, kā arī popularizēti romu veiksmes stāsti Latvijas sociālajos medijos.

Kopumā, īstenojot projektu, plānots tieši iesaistīt 122 valsts pārvaldes pārstāvjus, t.sk. 73 pašvaldību speciālistus, 49 ministriju un to iestāžu pārstāvjus, un Latvijas Republikas Saeimas deputātus, kā arī 90 romu pārstāvjus, 17 pārstāvjus no ne-romu nevalstiskajām organizācijām, 15 citu ES dalībvalstu ekspertus un romus, turklāt ap 50 plašākas sabiedrības interesentus.

Šī informācija ir izstrādāta projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.

Romu karogs.