Muzeji

Vairāk nekā 130 muzeju gan visos valsts reģionos, gan galvaspilsētā veido izvērstu, daudzveidīgu, uz visplašāko mērķauditoriju orientētu institūciju tīklu, kura uzmanības centrā ir Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums un tā iesaistīšana kultūras procesos.

Muzejs ir pastāvīga un publiski pieejama bezpeļņas institūcija, kas kalpo sabiedrībai un tās attīstībai un kas iegūst, saglabā, pēta, popularizē un eksponē materiālo un nemateriālo cilvēces un vides mantojumu, lai sekmētu sabiedrības izglītību, pētniecību un sniegtu emocionālu baudījumu.

Muzeju likums, definējot muzeja jēdzienu, ir noteicis pamatfunkcijas, kas jāveic, lai institūciju varētu uzskatīt par profesionālu muzeju. Tās ir:

  • kultūrvēsturisko vērtību uzkrāšana, dokumentēšana un saglabāšana;
  • muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas pētniecība;
  • sabiedrības izglītošana, izmantojot ekspozīcijas, izstādes un izglītojošas programmas, kā arī citus ar muzeja darbību saistītus komunikācijas veidus.

Latvijas muzeju nozares pārvaldība ir decentralizēta – uz 2017. gada 1. janvāri 22 valsts (Ministru kabineta) dibinātie muzeji atrodas gan Kultūras ministrijas, gan citu – muzeja profilam atbilstošu – ministriju pakļautībā. 78 pašvaldību muzeju darbību nodrošina pašvaldības, kuras tos ir izveidojušas; autonomo muzeju dibinātāji ir komercsabiedrības vai atvasinātas publisko tiesību juridiskās personas (piem., augstskolas). Privātie muzeji nozares stratēģijā iekļaujas, ja tiem ir valsts atzīta muzeja statuss, t.i., saņemts akreditēta muzeja apliecinājums. Latvijas kultūrvidi bagātina arī ievērojams skaits neakreditētu privāto muzeju.

Savu ieguldījumu muzeju nozarei sniedz arī profesionālās nevalstiskās organizācijas – Latvijas Muzeju biedrība, Starptautiskās Muzeju padomes (ICOM) Latvijas Nacionālā komiteja, Baltijas Muzeoloģijas veicināšanas biedrība, domnīca Creative Museum.

Kultūras ministrija administratīvi pārrauga tās padotībā esošos astoņus valsts muzejus (un četras filiāles): Latvijas Nacionālo vēstures muzeju; Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un tā filiāli R. Sutas un A. Beļcovas muzeju; Rīgas vēstures un kuģniecības muzeju un tā filiāles: Latvijas Fotogrāfijas muzeju, Ainažu jūrskolas muzeju, Mencendorfa namu; Rundāles pils muzeju; Turaidas muzejrezervātu; Latvijas Etnogrāfisko brīvdabas muzeju; Memoriālo muzeju apvienību; Rakstniecības un mūzikas muzeju.

Vienlaikus Kultūras ministrijas funkcionālajā pārraudzībā ir Latvijas muzeju nozare kopumā. Nozares pārraudzību Kultūras ministrija īsteno, akreditējot muzejus un koordinējot darbu ar Nacionālo muzeju krājumu. Pieņemot lēmumus, kas saistīti ar valsts stratēģiju muzeju jomā, kā arī muzeju darbību un Nacionālā muzeju krājuma veidošanu un saglabāšanu, Kultūras ministrija konsultējas ar Latvijas Muzeju padomi.

Kontaktpersona Kultūras ministrijā

Anita Jirgensone, Arhīvu, bibliotēku un muzeju nodaļas vadītāja, Anita.Jirgensone@km.gov.lv, tālr. 67330301