Vakances

Kultūras ministrija pagarina 2017.gada 10.jūlijā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” izsludinātā atklātā konkursa uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku) pieteikšanās termiņu līdz 2017.gada 29.jūlijam

Atklāts konkurss uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt priekšlikumus tiesību sistēmas pilnveidošanai ministrijas kompetences jomās;
 • sagatavot tiesību aktu, iekšējo normatīvo aktu, pārvaldes lēmumu (rīkojumu, administratīvo aktu), līgumu un citu dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu un juridiskās tehnikas prasībām;
 • sagatavot atzinumu projektus par citu ministriju (Valsts kancelejas un citu valsts pārvaldes iestāžu) izstrādāto tiesību aktu projektiem, to anotācijām un politikas plānošanas dokumentu projektiem;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sūdzībām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze valsts tiešās pārvaldes iestādē;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze jurista profesijā;
 • pieredze juridisku procesu nodrošināšanā, tai skaitā tiesību aktu un citu juridisko dokumentu izstrādē;
 • labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • zināšanas un izpratne par tiesību aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu;
 • zināšanas un izpratne par valsts pārvaldi un ministrijas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kā arī administratīvā procesa normu piemērošanu;
 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • spēja argumentēti pamatot savu viedokli.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;

 • profesionālās izaugsmes iespējas;

 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;

 • darbavietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 21.saime „Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi”, IIIB līmenis, 10.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1158 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2017.gada 29.jūlijam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2017.gada 29.jūlijs), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta ierēdņa amatu”:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);

 • Valsts izglītības satura centra izsniegtu valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv);

 • kā arī citus dokumentus, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot.

Konkursa nolikums

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pretendenta aptaujas lapa

Valodu pašnovērtējuma tabula

 


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem