Vakances

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes locekļa amatu (3 amatu vietas).

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nevainojama reputācija;

 • akadēmiskā augstākā izglītība vai profesionālā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību);

 • vismaz 5 (piecu) gadu darba pieredze, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus Latvijas Nacionālajā operā un baletā;

 • brīvi pārvalda valsts valodu un vismaz 2 (divas) svešvalodas;

 • zināšanas un izpratne par kultūras nozari, īpaši par mūzikas un skatuves mākslu;

 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību;

 • stratēģiskās plānošanas prasmes;

 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;

 • labas darba organizācijas un vadības prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;

 • sadarbības un komunikācijas prasmes.

Bruto mēnešalga no 5 637,00 līdz 6 264,00 EUR (pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumu Nr.791 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” 6., 7., 12.punktu un pielikuma 2.punktu).

Pretendentiem/-ēm līdz 2019.gada 20.martam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz (ievietotu slēgtā aploksnē) Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2019.gada 20.marts), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes locekļa amatu” šādi dokumenti:

 • izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);

 • pretendenta izstrādātu Latvijas Nacionālās operas un baleta turpmākās darbības attīstības piedāvājumu, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (teksta apjoms – 3 (trīs) līdz 5 (piecas) A4 formāta lapas) (informācija par Latvijas Nacionālās operas un baleta darbību pieejama ŠEIT);

 • citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330218.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums
Pretendenta aptaujas lapa - pieteikuma anketa
Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija pagarina 2019.gada 30.janvārī izsludinātā atklātā konkursa uz Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku pieteikšanās termiņu līdz 2019.gada 1.martam.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un citu dokumentu projektus sabiedrības integrācijas politikas jomā;

 • uzturēt pastāvīgu saikni ar integrācijas politikā definētajām mērķa grupām un tās pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām, kā arī vākt, klasificēt un apkopot informāciju par tām;

 • piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs, komisijās, padomēs, darba grupās un pasākumos, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt to organizēšanu;

 • sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām vākt, apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju un sagatavot ziņojumus, informāciju publicēšanai ministrijas „mājas lapā” , kā arī citus informatīvos materiālus par sabiedrības integrācijas jautājumiem;

 • atbilstoši nodaļas kompetencei nodrošināt projektu īstenošanu un finanšu izlietojuma uzraudzību;

 • izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un sagatavot atbildes uz tiem nodaļas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai humanitārajās zinātnēs;

 • vismaz 6 (sešu) mēnešu darba pieredze sadarbībā ar valsts un/vai pašvaldību institūcijām un nevalstiskām organizācijām pilsoniskās sabiedrības attīstības un/vai sabiedrības integrācijas jautājumos;

 • labas zināšanas par sabiedrības integrācijas jautājumiem nacionālā un starptautiskā līmenī;

 • izpratne par sabiedrības daudzveidības izpausmēm un kultūras dažādību jautājumiem;

 • labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai);

 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;

 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;

 • vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas dokumentu projektu izstrādē;

 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

 • vēlamas zināšanas projektu ieviešanas īstenošanas un finanšu uzraudzības jautājumos.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;

 • profesionālās izaugsmes iespējas;

 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;

 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, II līmenis, 9.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 835 līdz 1121 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2019.gada 1.martam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir līdz 2019.gada 1.martam), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;

 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae), (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);

 • Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • kā arī citi dokumenti, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330207.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pretendenta aptaujas lapa

Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz noteiktu laiku līdz 2020.gada 30.decembrim.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un citu dokumentu projektus sabiedrības integrācijas politikas jomā;

 • nodrošināt personu, kam nepieciešama starptautiskā aizsardzība, integrācijas pasākumu plānošanu un īstenošanas koordināciju, t.sk. koordinēt sadarbību ar Informācijas centru imigrantiem u.c. iesaistītajām organizācijām un institūcijām;

 • uzturēt pastāvīgu saikni ar integrācijas politikā definētajām mērķa grupām un tās pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām, kā arī vākt, klasificēt un apkopot informāciju par tām;

 • piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs, komisijās, padomēs, darba grupās un pasākumos, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt to organizēšanu;

 • sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām vākt, apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju un sagatavot ziņojumus, informāciju publicēšanai ministrijas „mājas lapā” , kā arī citus informatīvos materiālus par sabiedrības integrācijas jautājumiem;

 • atbilstoši nodaļas kompetencei nodrošināt projektu īstenošanu un finanšu izlietojuma uzraudzību.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs vai humanitārajās zinātnēs;

 • vismaz 6 (sešu) mēnešu darba pieredze sadarbībā ar valsts un/vai pašvaldību institūcijām un nevalstiskām organizācijām pilsoniskās sabiedrības attīstības un/vai sabiedrības integrācijas un/vai sociālajos jautājumos;

 • labas zināšanas par sabiedrības integrācijas jautājumiem nacionālā un starptautiskā līmenī, izpratne par sabiedrības daudzveidības izpausmēm;

 • labas zināšanas par cilvēktiesībām un migrācijas politiku;

 • labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai;

 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;

 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;

 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;

 • vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas dokumentu projektu izstrādē;

 • vēlamas zināšanas projektu ieviešanas īstenošanas un finanšu uzraudzības jautājumos.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;

 • profesionālās izaugsmes iespējas;

 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;

 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, II līmenis, 9.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 835 līdz 1121 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2019.gada 22.februārim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir līdz 2019.gada 22.februārim), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku līdz 2020.gada 30.decembrim”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;

 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae), (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai;

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);

 • Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • kā arī citi dokumenti, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330207

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pretendenta aptaujas lapa

Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija pagarina 2019.gada 24.janvārī izsludinātā atklātā konkursa uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta ierēdņa amata vietu (uz nenoteiktu laiku) pieteikšanās termiņu līdz 2019.gada 22.februārim.

Galvenie pienākumi:

 • izstrādāt priekšlikumus tiesību sistēmas pilnveidošanai ministrijas kompetences jomās;
 • sagatavot tiesību aktu, iekšējo normatīvo aktu, pārvaldes lēmumu (rīkojumu, administratīvo aktu), līgumu un citu dokumentu projektus atbilstoši normatīvo aktu un juridiskās tehnikas prasībām;
 • sagatavot atzinumu projektus par citu ministriju (Valsts kancelejas, citu valsts pārvaldes iestāžu) izstrādātajiem tiesību aktu projektiem un attīstības plānošanas dokumentu projektiem;
 • izskatīt un sagatavot atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem un sūdzībām par nodaļas kompetencē esošajiem jautājumiem.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnē;

 • darba pieredze valsts pārvaldē;

 • darba pieredze jurista amatā pēdējo piecu gadu laikā, ne mazāka par vienu gadu;

 • pieredze juridisku procesu nodrošināšanā, tostarp tiesību aktu un citu juridisko dokumentu izstrādē;

 • labas angļu valodas zināšanas (šā konkursa izpratnē vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai);

 • labas zināšanas un izpratne par tiesību aktu un attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un virzības procesu;

 • labas zināšanas un izpratne par valsts pārvaldi, ministrijas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un administratīvā procesa normu piemērošanu;

 • labas komunikācijas un sadarbības prasmes;

 • spēja argumentēti pamatot savu viedokli.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;

 • profesionālās izaugsmes iespējas;

 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;

 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 21.saime „Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi”, IIIB līmenis, 10.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1208 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2019.gada 22.februārim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2019.gada 22.februāris), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Juridiskās nodaļas juriskonsulta ierēdņa amatu”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;

 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);

 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);

 • Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);

 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;

 • kā arī citi dokumenti, kurus pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Tālrunis uzziņām 67330218.

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

Konkursa nolikums

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pretendenta aptaujas lapa

Valodu pašnovērtējuma tabula

 

 


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem