Vakances

Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz valsts sekretāra vietnieka starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos (pakļautībā Sabiedrības integrācijas departaments, Mediju politikas nodaļa un Starptautiskās sadarbības un Eiropas Savienības politikas nodaļa) ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku

Galvenie pienākumi:

 • vadīt, organizēt un kontrolēt ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta, Starptautiskās sadarbības un ES politikas nodaļas, Mediju politikas īstenošanas nodaļas darbu;
 • savas kompetences ietvaros plānot, vadīt, organizēt un kontrolēt politikas izstrādi, tās īstenošanu, tiesību aktu un politikas dokumentu sagatavošanu atbilstoši valsts attīstības stratēģiskajiem mērķiem;
 • atbilstoši kompetencei izvērtēt un vizēt Ministru kabinetā iesniedzamos politikas dokumentus un tiesību aktu projektus, ziņot Valsts sekretāru sanāksmēs, Ministru kabineta komitejas sēdēs par ministrijas sagatavotajiem tiesību aktu, politikas dokumentu un informatīvo ziņojumu projektiem;
 • savas kompetences ietvaros analizēt situāciju valstī mediju un integrācijas politikā, identificēt jautājumus, kuriem nepieciešams pievērst papildu uzmanību mediju un integrācijas politikas plānošanas un izstrādes procesā;
 • pārstāvēt ministriju nozares darba grupās Eiropas Savienības institūcijās;
 • nodrošināt saskaņotu politikas izstrādi Latvijas dalībai Eiropas Savienībā ministrijas atbildībā esošajās nozarēs, koordinēt ministrijas amatpersonu, struktūrvienību un ministrijas padotībā esošo valsts pārvaldes iestāžu sadarbību Eiropas Savienības politikas izstrādes procesā.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs;
 • vismaz divu gadu darba pieredze vadošā amatā (iegūta pēdējo septiņu gadu laikā);
 • vismaz trīs gadu darba pieredze valsts tiešās pārvaldes iestādē;
 • pieredze tiesību aktu izstrādē;
 • teicamas latviešu valodas zināšanas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē – vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • zināšanas un izpratne par mediju politiku;
 • zināšanas un izpratne par sabiedrības integrācijas politiku;
 • zināšanas un izpratne par starptautisko sadarbību;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darbavietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime "Politikas plānošana", VI līmenis, 15.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 2264 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2017.gada 18.aprīlim jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir 2017.gada 18.aprīlis), vai elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sekretāra vietnieka starptautisko lietu, integrācijas un mediju jautājumos ierēdņa amatu”:

 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • Valsts izglītības satura centra izsniegtu valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv);
 • kā arī citus dokumentus, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot.

Konkursa nolikums

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pretendenta aptaujas lapa

Valodu pašnovērtējuma tabula


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem

Atklāto konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amatu organizēja ar Kultūras ministrijas valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvja – valsts sekretāra S.Voldiņa 2016.gada 10.janvāra rīkojumu Nr.2.3.-1-18 „Par nominācijas komisijas izveidi valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa kandidātu atlases procesa nodrošināšanai” izveidotā nominācijas komisija šādā sastāvā:

Komisijas priekšsēdētāja:
Dace Vilsone, Kultūras ministrijas valsts sekretāra vietniece kultūrpolitikas jautājumos;

Komisijas locekļi:
Ojārs Rubenis, Teātra padomes pārstāvis, VSIA „Latvijas Nacionālais teātris” valdes loceklis;
Vladislavs Vesperis, Pārresoru koordinācijas centra vadītāja vietnieks, Attīstības uzraudzības un novērtēšanas nodaļas vadītājs;
Mārcis Katajs, VSIA „Rīgas cirks” atbildīgais darbinieks, Kultūras ministrijas Nozaru politikas nodaļas vecākais referents;

Neatkarīgā eksperte:
Zane Kreicberga, Biedrības „Latvijas Jaunā teātra institūts” valdes locekle, Latvijas Kultūras akadēmijas asociētā profesora p.i.

Prasības, kuras tika izvirzītas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātiem:

 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs;
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā;
 • teicamas latviešu valodas un labas vismaz 2 (divu) svešvalodu (tai skaitā angļu valodas) zināšanas (vismaz C1 līmenis valsts valodai, vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodām atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par cirka nozari);
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • stratēģiska, konceptuāla un radoša domāšana;
 • labas darba organizācijas un vadības prasmes.

Atklāts konkurss uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amatu tika izsludināts 2017.gada 18.janvāra oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, Kultūras ministrijas tīmekļvietnes (www.km.gov.lv) sadaļā „Vakances”, kā arī Pārresoru koordinācijas centra tīmekļvietnes (www.pkc.gov.lv) sadaļā „Vakances”. Kultūras ministrijas publiskajā komunikācijā aicinājums pretendentiem pieteikties dalībai konkursā 2017.gada 18.janvārī izziņots ar paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem, kā arī vairākkārtējām publikācijām Kultūras ministrijas Facebook un Twitter kontos un ar Kultūras ministrijas iekšējā informatīvā e-ziņu izdevuma starpniecību.

Kandidāti uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amatu tika vērtēti divās kārtās. Pirmajā kārtā nominācijas komisija vērtēja kandidātu atbilstību izvirzītajām prasībām (valodu zināšanas, izglītība un darba pieredze), pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem. Otrajā kārtā notika intervijas, kuras laikā nominācijas komisija izvērtējā kandidātu zināšanas, kompetenču kopumu un atbilstību valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amatam izvirzītajiem kritērijiem.

Kandidāti uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amatu tika novērtēti, balstoties uz šādiem nominācijas komisijas 2017.gada 12.janvāra sēdē apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem:

KRITĒRIJI

Apakškritērija svars (%)

Punkti

1. Nevainojama reputācija

atbilst/ neatbilst

 

2. Valodu zināšanas

 

5

1 - 10

 

Augstākais līmenis : Latviešu valoda (C1-C2); angļu valoda (C1-C2); cita svešvaloda (B2-C2)

 

8 - 10

 

Vidējais līmenis: Latviešu valoda (C1- C2); angļu valoda (B2); cita svešvaloda (B1-C2)

 

4 - 7

 

Pamatlīmenis: Latviešu valoda (C1-C2); angļu valoda (B1); cita svešavaloda (B1-C2)

 

1 - 3

3. Izglītība

Akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (apliecina ar iesniegto izglītības dokumentu)

atbilst/ neatbilst

 

4. Pieredze

Vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā

 

10

1 - 10

 

Divu vai vairāk gadu darba pieredze iestādes vadītāja vai vietnieka amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā, kuru darbības pamatmērķis ir kultūras vērtību radīšana, izplatīšana vai saglabāšana.

 

8 - 10

Divu vai vairāk gadu darba pieredze iestādes vadītāja vai vietnieka amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā.

 

4 - 7

Divu vai vairāk gadu pieredze struktūrvienības vadītāja amatā valsts vai pašvaldības iestādē, kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā.

 

1 - 3

5. Profesionālās zināšanas

 

 

 

5.1. Zināšanas un izpratne par kultūras, īpaši cirka nozari (nosaka, pamatojoties uz pretendenta sniegumu intervijā)

 

10

1 - 10

 

5.2. Zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā fiananšu vadību (nosaka, pamatojoties uz pretendenta sniegumu intervijā nosaka, pamatojoties uz pretendenta sniegumu intervijā)

 

 

20

1 - 10

 

5.3. Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” iepriekšējās darbības novērtējums un turpmākās darbības attīstības piedāvājums, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (nosaka, pamatojoties uz pretendenta sniegumu intervijā)

 

 

15

1 - 10

6. Kompetences

(katru kompetenci vērtē atsevišķi vērtību skalā no 10 līdz 0, kur: izcili – 10, ļoti labi – 8 līdz 9, labi – 7, vidēji – 6, apmierinoši – 4 līdz 5, vāji – 0 līdz 3)

 

40

 

 

6.1. Stratēģiskā plānošana

 

0 - 10

 

6.2. Orientācija uz rezultātu sasniegšanu

 

0 - 10

 

6.3. Darba organizācijas un vadības prasmes

 

0 - 10

 

6.4. Sadarbības un komunikācijas prasmes

 

0 - 10

Nominācijas komisija konkursa pirmajā atlases kārtā izvērtēja 6 (sešus) kandidātus, kuri iesniedza pieteikumus konkursā uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amatu un 5 (pieci) kandidāti tika izvirzīti dalībai konkursa otrajā atlases kārtā.

Pamatojoties uz Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta sesto daļu, atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 1.decembra noteikumu Nr.686 „Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes un padomes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās valstij kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes vai padomes locekļus, un valdes locekļus valsts kapitālsabiedrībās, kurās izveidota padome” 19.punktam, ņemot vērā nominācijas komisijas locekļu sniegtos pretendentu izvērtējuma rezultātus atbilstoši konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām un kritērijiem, nominācijas komisija nolēma izvirzīt sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amatam Ināru Kehri, kura ieguva lielāko punktu skaitu un viņas pieredze un zināšanas ir atbilstošas valdes locekļa amata pienākumu veikšanai.