Vakances

Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālais teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Informācija par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas cirks” valdes locekļa amata kandidātu atlases procesa rezultātiem


Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • sagatavot tiesību aktu, politikas plānošanas dokumentu un citu dokumentu projektus sabiedrības integrācijas politikas jomā;
 • uzturēt pastāvīgu saikni ar integrācijas politikā definētajām mērķa grupām un tās pārstāvošām nevalstiskajām organizācijām, kā arī vākt, klasificēt un apkopot informāciju par tām;
 • piedalīties starpinstitūciju sanāksmēs, komisijās, padomēs, darba grupās un pasākumos, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt to organizēšanu;
 • sadarbībā ar citām valsts un pašvaldību institūcijām vākt, apkopot, analizēt un izvērtēt informāciju un sagatavot ziņojumus, informāciju publicēšanai ministrijas „mājas lapā” , kā arī citus informatīvos materiālus par sabiedrības integrācijas jautājumiem;
 • atbilstoši nodaļas kompetencei nodrošināt projektu īstenošanu un finanšu izlietojuma uzraudzību;
 • izskatīt fizisko un juridisko personu iesniegumus un sagatavot atbildes uz tiem nodaļas kompetences ietvaros.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām;
 • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās zinātnēs, vēlams ar kvalifikāciju ekonomikā, vadībā vai tiesību zinātnēs;
 • vismaz 6 (sešu) mēnešu darba pieredze sadarbībā ar valsts un/vai pašvaldību institūcijām un nevalstiskām organizācijām pilsoniskās sabiedrības attīstības un/vai sabiedrības integrācijas jautājumos;
 • labas zināšanas par sabiedrības integrācijas jautājumiem nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • izpratne par sabiedrības daudzveidības izpausmēm un kultūras dažādību jautājumiem;
 • labas angļu valodas zināšanas (šā Konkursa izpratnē vismaz B2 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs atbilstoši Europass valodu pašnovērtējuma tabulai http://www.europass.lv/valodu-pase);
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;
 • vēlama pieredze darbā valsts pārvaldē;
 • vēlama pieredze normatīvo aktu un politikas dokumentu projektu izstrādē;

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darbavietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 36.saime „Politikas plānošana”, II līmenis, 9.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1121 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2018.gada 21.jūnijam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11A, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs ir ne vēlāk kā 2018.gada 21.jūnijs), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vecākā referenta ierēdņa amatu uz noteiktu laiku”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Viate), (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
 • izglītību apliecinošu dokumentu kopijas (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • Valsts izglītības satura centra izsniegta valsts valodas prasmes apliecības kopija (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas mājas lapā www.km.gov.lv);
 • kā arī citi dokumenti, kurus Pretendenti uzskata par nepieciešamu pievienot.

Konkursa nolikums

Vērtēšanas kritēriji

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām

Pretendenta aptaujas lapa

Valodu pašnovērtējuma tabula


Kultūras ministrija izsludina atklātu konkursu uz Budžeta nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku.

Galvenie pienākumi:

 • piedalīties budžeta pieprasījumu, finansēšanas plānu projektu un ieņēmumu un izdevumu tāmju sagatavošanā budžeta programmā “Kultūras mantojums”;
 • piedalīties budžeta pieprasījumu, finansēšanas plānu projektu un ieņēmumu un izdevumu tāmju sagatavošanā mērķdotācijai pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 62.resora programmā „Mērķdotācijas pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātām iemaksām”;
 • sekot līdzi programmas “Kultūras mantojums” finansēto iestāžu amatu sarakstos iekļauto darbinieku atalgojuma apmēram saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
 • Ministru kabineta un Finanšu ministrijas noteiktajos termiņos sagatavot budžeta projektus un grozījumus par atbildīgajām budžeta programmām.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • atbilstība Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām;
 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība ekonomikā vai finansēs;
 • vismaz viena gada darba pieredze finanšu plānošanā valsts pārvaldē;
 • labas zināšanas un izpratne par valsts budžeta plānošanas jautājumiem;
 • labas zināšanas par kultūras nozari Latvijā;
 • prasme strādāt ar liela apjoma informāciju, prasme analizēt, klasificēt un apkopot to;
 • prasme strādāt ar MS Excel;
 • labas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • vēlamas angļu valodas zināšanas.

Mēs piedāvājam:

 • interesantu un atbildīgu darbu valsts pārvaldē;
 • profesionālās izaugsmes iespējas;
 • darbu atsaucīgu kolēģu kolektīvā;
 • darba vietu Rīgas centrā.

Amatam noteikta 12.1.saime „Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās”, IIB līmenis, 9.mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga līdz 1181,00 euro (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei).

Konkursa pretendentiem līdz 2018.gada 19.jūnijam jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā Krišjāņa Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364, 21.kabinetā (ja dokumenti tiek nosūtīti pa pastu, pasta zīmogs – ne vēlāk kā līdz 2018.gada 19.jūnijam), vai elektroniski uz e-pastu: vakances@km.gov.lv šādi dokumenti ar norādi „Pieteikums konkursam uz Budžeta nodaļas vecākā referenta ierēdņa amata vietu uz nenoteiktu laiku”:

 • motivēta pieteikuma vēstule;
 • parakstīts dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae), vēlams sagatavot, atbilstoši Europass CV standarta formai (pieejama http://www.europass.lv/curriculum-vitae/veidlapas);
 • izglītību apliecinošu dokumentu (diplomu) kopijas, ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds;
 • personīgi parakstīta amata pretendenta aptaujas lapa un apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7.panta prasībām (pieejami Kultūras ministrijas tīmekļa vietnē http://www.km.gov.lv/lv/ministrija/vakances.html);
 • kā arī citus dokumentus, kurus Pretendents uzskata par nepieciešamu pievienot.

Konkursa nolikums

Vērtēšanas kritēriji

Apliecinājums par atbilstību Valsts civildienesta likuma 7. panta prasībām

Pretendenta aptaujas lapa

Valodu pašnovērtējuma tabula