IV kārta

Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturtā projektu iesniegumu atlases kārta „Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā”

Eiropas Komisija 2014. gada 11. novembrī apstiprināja Latvijas izstrādāto darbības programmu „Izaugsme un nodarbinātība” (turpmāk – DP). DP noteikts, ka DP prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” (turpmāk – 5.5.1.SAM) ietvaros paredzēts saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus.

Šobrīd notiek:

1) 5.5.1.SAM pirmā atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai visā Latvijas teritorijā (tai skaitā Rīgā), izņemot pārējās Baltijas jūras piekrastes pašvaldības” ietvaros apstiprināto projektu īstenošana;

2) 5.5.1.SAM otrā atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai pašvaldībās, kuru administratīvā teritorija robežojas ar jūru (izņemot Rīgu)” ietvaros apstiprināto projektu īstenošana;

3) 5.5.1. SAM trešās atlases kārtas „Ieguldījumi kultūras un dabas mantojuma attīstībai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībās” (turpmāk – trešā atlases kārta) ietvaros apstiprināto projektu īstenošana un turpinās darbs pie projektu iesniegumu vērtēšanas;

4) 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas „Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” īstenošanas uzsākšana.

2020.gada 13.martā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2020.gada 10.marta noteikumi Nr.130 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena „Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas „Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” īstenošanas noteikumi”, nodrošinot 5.5.1.SAM ceturtās projektu iesniegumu atlases kārtas „Kultūras mantojuma saglabāšana, atjaunošana un ar to saistītās infrastruktūras attīstība Rīgas vēsturiskā centra teritorijā” (turpmāk – ceturtā atlases kārta) īstenošanas uzsākšanu.

Investīcijas 5.5.1.SAM ceturtās atlases kārtas ietvaros vērstas uz to, lai nodrošinātu ne vien projekta ietvaros atbalstāmo kultūras un dabas mantojuma saglabāšanu un aizsardzību, bet arī jaunu funkciju attīstību kultūras mantojuma objektos, nodrošinot objektu dziļāku integrāciju vietējā ekonomikas struktūrā ar mērķi veicināt to finansiālo patstāvību un mazināt slogu uz valsts un pašvaldību budžetiem.

Ceturtās atlases kārtas ietvaros finansējums paredzēts Dailes teātra skvēra, Latviešu strēlnieku laukuma skvēra un Lielās ģildes nama atjaunošanai.

Saistošie dokumenti: MK noteikumi Nr.130

Projektu iesniegumu atlase: