Identitāte un kultūrtelpa

Latviešu valoda un kultūrtelpa veido nacionālās identitātes pamatu, tā stiprina piederību nācijai un Latvijas valstij. Tāpēc latviešu valodas un kultūrtelpas saglabāšana un nostiprināšana ir Latvijas ilgtermiņa attīstības prioritāte. [Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija2030)]

“Latvija ir vienīgā vieta pasaulē, kur var pilnvērtīgi pastāvēt un attīstīties latviešu tauta, valoda un kultūra, bet ārpus Latvijas ir vēl plašs cilvēku loks ar piederības apziņu Latvijai, kas kopā veido globālu tīklu. Latviešu valoda un kultūra reizē ir arī Latvijas sabiedrību vienojošais pamats, tāpēc sabiedrības, kā arī valsts mērķis ir kopt valodu un gādāt par nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un sabiedrības integrācijas vērtībām ilgtermiņā”. [“Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2014.–2020.gadam”]

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs rīcības virzienam „Nacionālā identitāte: valoda un kultūrtelpa” noteikti šādi mērķi:

  • Nodrošināt latviešu valodas lietošanu Latvijas publiskajā telpā.
  • Nostiprināt latviešu valodas prasmes ārzemēs dzīvojošiem latviešiem, mazākumtautībām, nepilsoņiem, jaunajiem imigrantiem.
  • Nostiprināt ārzemēs dzīvojošo latviešu latvisko identitāti un piederību Latvijai.
  • Nostiprināt latvisko kultūrtelpu kā sabiedrību saliedējošu pamatu un veicināt piederību kultūrtelpai lokālajā, nacionālajā un Eiropas līmenī.