Reģionālie eksperti no 12 Latvijas pašvaldībām iepazīst romu integrācijas labo praksi Maltas pagastā un Viļakas novadā

Šī gada 23.-25. janvārī projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros notika Kultūras ministrijas Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvju tikšanās un labās prakses vizīte Maltas pagastā (Rēzeknes novadā) un Viļakas novadā. Pasākuma mērķis bija reģionālo ekspertu tīkla pārstāvjiem iepazīties ar romu situāciju vietējā līmenī, apspriest vietējo labo praksi romu integrācijā, īpaši izglītības jomā, un kopīgi meklēt efektīvākos risinājumus romu līdzdalībai un sociālajai iekļaušanai.

Vizītes ietvaros speciālisti no 12 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām (Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Dobeles, Kandavas, Krāslavas, Limbažu, Madonas, Rēzeknes, Rūjienas, Tukuma un Viļakas novada) un pārstāvji no Kultūras ministrijas apmeklēja Maltas vidusskolu, Viļakas pamatskolu, Viļakas novada mūzikas un mākslas skolu, kā arī Viļakas pirmsskolas izglītības iestādi „Namiņš”. Eksperti tikās ar vietējiem romu jauniešiem un viņu vecākiem, pārrunājot situāciju izglītības jomā, sociālo stāvokli ģimenēs un nākotnes ieceres. Savukārt Viļakā delegācija viesojās pie romu ģimenēm un iepazinās ar viņu ikdienas dzīvi un problēmsituācijām.

Vizītes laikā notika divas reģionālo ekspertu tikšanās – ar Rēzeknes novada domes pašvaldības pārstāvjiem un Viļakas novada domes pārstāvjiem. Rēzeknē tikšanās piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška un Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra, kā arī speciālisti no Rēzeknes novada Sociālā dienesta, Izglītības pārvaldes, Attīstības nodaļas un Maltas vidusskolas. Dalībnieki apmainījās pieredzē romu izglītības veicināšanas jomā, īpaši izceļot Maltas vidusskolas īstenotos projektus romu iekļaušanas veicināšanai izglītības procesā un sadarbības attīstībai ar romu bērnu vecākiem. Apsprieda ar Sociālā dienesta darbinieku pieredzi darba ar romu ģimenēm, kā arī ar īstenoto un plānoto projektu sociālajā jomā, kurā romi varētu būt iesaistīti kā mērķa grupa. Viens no potenciālajiem atbalsta pasākumiem, kas var sniegt savlaicīgu atbalstu sociālajam riskam pakļautajām romu ģimenēm, ir ģimenes asistenta pakalpojums, ko sniedz ģimenei piesaistīta uzticības persona. Turklāt Rēzeknes novadā ir attīstīta sadarbība ar Latvijas Sarkano Krustu, kas reģionālā līmenī īsteno motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām, t.sk. romiem.

Ekspertu tikšanās Viļakas novada domē ar savu labo praksi romu integrācijas jomā iepazīstināja Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietniece un Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne, kā arī pārstāvji no Sociālā dienesta, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, Pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš”, Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Pieaugušo neformālās izglītības centra „Azote”.

Saskaņā ar izglītības iestāžu pārstāvju stāstīto, visi romu bērni regulāri apmeklē skolu, un ir arī tādi romu bērni, kuri veiksmīgi mācās Bērnu un jaunatnes sporta skolā un Mūzikas un mākslas skolā. Turklāt Viļakas novada izglītības iestādēs tiek uzsākts arī Eiropas Sociālā fonda projekts „PUMPURS”, kurā ietvaros nepieciešamības gadījumā plāno sniegt atbalstu romu bērniem, lai mazinātu skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku.

Īpaši būtu jāizceļ Viļakas novada domes pašvaldības atbalstu vietējo romu pilsoniskās sabiedrības darbībai un attīstībai, jo pēdējo piecu gadu laikā romu biedrība „Maro” sadarbībā ar pašvaldību ir īstenojusi vismaz trīs projektus. Ir finansiāli atbalstīta romu mūzikas un deju ansambļa „Brīvais vējš” darbība. Reģionālie eksperti par to varēja pārliecināties, baudot ansambļa „Brīvais vējš” speciāli sagatavotu priekšnesumu Pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”.

D.Kretalovs, projekta „Latvijas romu platforma III” vadītājs: „Reģionālo ekspertu sanāksmes un labās prakses apmaiņas vizītes romu integrācijas jomā veicina dialogu un attīsta savstarpēju sadarbību starp pašvaldību iestāžu speciālistiem, ekspertiem un romu iedzīvotājiem. Labās prakses vizītē Maltas pagastā varēja iepazīties ar Maltas vidusskolas iepriekš īstenoto romu izglītības veicināšanas projektu rezultātiem – romu bērniem, kuri ne tikai regulāri apmeklē skolu, bet veiksmīgi mācās arī vidusskolā un pilnvērtīgi piedalās skolas kultūras pasākumos.

Savukārt, neskatoties uz nelielo romu iedzīvotāju skaitu, Viļakas novada pašvaldība ir veiksmīgi veicinājusi vietējo romu pilsoniskās sabiedrības attīstību, piemēram, ir palīdzējusi romu biedrībai „Maro” izstrādāt un īstenot projektus kultūras jomā un nodrošināt romu mūzikas un deju ansambļa „Brīvais vējš” darbību pilsētā un ārpus tās. Prieks arī par to, ka romu bērni aktīvi iesaistās un mācās gan Bērnu un jaunatnes sporta skolā, gan Mūzikas un mākslas skolā, attīstot savus talantus un veidojot savu nākotni veiksmīgu. Gan Maltā, gan Viļakā romu bērni draudzīgi mācās kopā ar pārējiem bērniem, apliecinot to, ka skolu vide ir iekļaujoša visiem bērniem, neatkarīgi no etniskās piederības un negatīvajiem stereotipiem. Esmu gandarīts par redzēto šajos novados un ceru, ka pašvaldību eksperti varēja gūt pozitīvus piemērus un iedvesmu savam darbam!”

Pasākums īstenots Kultūras ministrija Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros. Projekta uzdevums ir veicināt sadarbību un dialogu starp romu pilsonisko sabiedrību, īpaši romu jauniešiem un romu sievietēm, valsts un pašvaldību iestāžu pārstāvjiem, kā arī nodrošinātu plašāku iesaistīto personu efektīvu līdzdalību romu integrācijas politikas pasākumu kopuma īstenošanā un koordinācijā valsts, reģionālā un vietējā līmenī. Latvijas romu platforma nav no jauna izveidota struktūra vai koordinācijas mehānisms, tas ir aktivitāšu kopums, lai uzlabotu visu romu integrācijas procesā iesaistīto pušu sadarbību, komunikāciju, pieredzes apmaiņu un informētību.

Šīs pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma III: sadarbības un līdzdalības veicināšana” ietvaros” (līgums Nr.792550-NRP3-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.