Pilsoniskā iesaistīšanās

Viens no Kultūras ministrijas uzdevumiem ir sekmēt pilsoniskas sabiedrības attīstību.

Pilsoniska sabiedrība – demokrātiskas valsts sabiedrības forma, kuru raksturo indivīda atbildība, māka sadarboties kopēju mērķu sasniegšanai un līdzdalība lēmumu pieņemšanā ar demokrātisku institūciju palīdzību.

Pilsoniskā līdzdalība – darbība sabiedrības labā, interešu aizstāvība un sabiedrības iesaistīšanās pašvaldības, valsts un ES politikas procesos ir svarīgs demokrātijas pamats. Pilsonisko līdzdalību īsteno, iesaistoties dažādās organizācijās, politiskās partijās, piedaloties vēlēšanās, sapulcēs, gājienos un piketos, veicot brīvprātīgo darbu un ziedojot u.c.

Ikviena cilvēka dzīves kvalitāti nosaka ne tikai valstī pieņemtie lēmumi, normas un noteikumi, bet arī paša iniciatīva darbībai ārpus savas ģimenes un draugu loka, kas vērsta uz sabiedrības labumu un liecina par cilvēka vērtību sistēmu.

Aktīva līdzdalība sabiedrības dzīvē vairo katra cilvēka sociālo kapitālu un sekmē sabiedrības sociālo, politisko un ekonomisko attīstību, veido cilvēkos piederības sajūtu un sekmē identitātes stiprināšanu ar savu kopienu, pašvaldību un valsti, kā arī nostiprina motivāciju būt šīs valsts pilsoņiem.

Pilsoniska sabiedrība stiprina demokrātiju, nodrošina kvalitatīvāku publiskās pārvaldes lēmumu pieņemšanu, varas un pilsoņu savstarpējo uzticību, sabiedrības grupu interešu un tiesību aizsardzību.

Lai kvalitatīvi līdzdarbotos pilsoniskā sabiedrībā, svarīgas ir zināšanas par demokrātijas būtību un valodu prasme, kā arī spēja sadarboties ar citiem, lai aizstāvētu savas intereses un uzlabotu dzīves kvalitāti.

Pilsoniskā līdzdalība var izpausties dažādos līmeņos un veidos. Tā var būt:

  • sadarbība starp iedzīvotājiem dažādu aktuālu jautājumu risināšanai;

  • iedzīvotāju forums;

  • līdzdalība nevalstiskās organizācijās un/vai politiskās partijās;

  • iesaistīšanās brīvprātīgo kustībā;

  • labdarība un filantropija kā ieguldījums sabiedrības labā;

  • sabiedrības iesaistīšanās politikas veidošanā pašvaldību, valsts un ES līmenī;

Pilsoniskās līdzdalības kontekstā valsts pienākums ir garantēt, ka neviens indivīds vai sabiedrības grupa netiek diskriminēti savas atšķirīgās identitātes dēļ un var līdzdarboties pilsoniskajā sabiedrībā.

Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēs rīcības virzienam „Pilsoniskā sabiedrība un integrācija” noteikti šādi mērķi:

  • Attīstīt pilsonisko izglītību, izmantojot formālās un neformālās izglītības metodes.
  • Stiprināt tradicionālās un netradicionālās pilsoniskās līdzdalības formas.
  • Veicināt sociāli atstumto grupu iekļaušanos sabiedrībā un novērst diskrimināciju.
  • Stiprināt kvalitatīvu, demokrātisku informācijas telpu un palielināt plašsaziņas līdzekļu lomu integrācijā.

 

Kontaktpersona

Anita Kleinberga, Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja. Tālrunis: 67330309; e-pasts: Anita.Kleinberga@km.gov.lv