Atbalsts romu mediatoriem

No 2018.gada 1.oktobra līdz 2019.gada 30.jūnijam četrās Latvijas pašvaldībās 2017.gadā iesākto darbu turpina romu mediatori - Vija Korenovska (Valmiera), Malda Avramenko (Ventspils), Ināra Kozlovska (Jelgava) un Marta Panko (Rīga).

Katrā pilsētā romu mediators strādā pēc speciāli izstrādāta individuālā plāna, ņemot vērā konkrētas pilsētas vietējas vajadzības, aktuālos jautājumus un darbības prioritātes.

Ņemot vērā romu mediatoru iepriekšējas darbības rezultātu izvērtējumu un sadarbības pieredzi, Jelgavas pilsētas un Ventspils pilsētas pašvaldības nodrošina līdzfinansējumu romu mediatora darbībai savā pilsētā. Valmieras pilsētas pašvaldība pēc būtības atbalsta romu mediatora darbību pilsētā un plāno rast iespēju līdzfinansēt romu mediatora darbu pilsētā no ES struktūrfonda programmas. Kaut arī ir izveidojusies romu mediatoru pozitīva sadarbība ar vairākām izglītības iestādēm un krīzes centriem, Rīgas pilsētas pašvaldība pašlaik nesniedz līdzfinansējumu romu mediatora darbu pilsētā.

Romu mediatora galvenais uzdevums ir veicināt un nodrošināt dialogu un sadarbību starp romu ģimenēm un pašvaldības iestāžu, kā arī valsts aģentūru speciālistiem tādās jomās kā izglītība, sociālie jautājumi, nodarbinātība, bērnu tiesības u.c.

Romu mediators palīdz apzināt romu situāciju un problemātiskos jautājumus vietējā līmenī, un, sadarbībā ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes, izglītības pārvaldies un citu iestāžu pārstāvjiem, atrast atbilstošus risinājumus, lai veicinātu sociālā un nabadzības riskā nonākušo romu integrāciju un sociālo iekļaušanu vietējā līmenī. Turklāt romu mediators vienkāršā, romiem saprotamā, valodā regulāri informē vietējos romu iedzīvotājus par sociālā atbalsta iespējām, piemēram, par konkrētiem Eiropas Sociālā Fonda atbalsta pasākumiem un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī motivē romus izglītoties, iesaistīties darba tirgū, un kultūras un jauniešu pasākumos.

Romu mediatora pamatuzdevumi:

- nodrošināt romu mediatora pakalpojumus (ne vairāk kā 4 stundas 3 darba dienas nedēļā), veicot saziņu un dialogu starp pilsētas pašvaldības iestāžu darbiniekiem un romu ģimenēm, uzlabojot romu pieejamību valsts un pašvaldības pakalpojumiem, atbilstoši romu mediatoru darba vadlīnijām (vadlīnijas pieejamas šeit) un izstrādātajam individuālajam darba plānam;

- sadarboties vismaz ar 15 romu ģimenēm, sniedzot tiem individuālās konsultācijas dažādu jautājumu risināšanā, kā arī par iespēju vienlīdzību šādās jomās: izglītības veicināšanā, īpaši romu bērnu un jauniešu iesaistīšanās izglītības procesā, kā arī vecāku informēšanā par izglītības nozīmi; sociālo jautājumu risināšanā, t.sk. dzīves apstākļu uzlabošana un sociālo mājokļu jautājumi; piekļuve veselības aprūpei; nodarbinātības veicināšana un bezdarba mazināšanā; savu rīcību romu mediators saskaņo ar pilsētas pašvaldības iestādēm un/vai valsts aģentūrām vietējā līmenī;

- iespēju robežās apzināt romu situāciju vietējā līmenī, informējot pilsētas pašvaldības atbildīgos pārstāvjus par romu aktuālākajām vajadzībām un problemātiskajiem jautājumiem;

- veicināt romu iesaisti pilsētas pašvaldībā īstenoto Eiropas Sociālā fonda atbalsta pasākumos, piemēram, projekta „PROTI un DARI!” aktivitātēs, projekta „Pumpurs” aktivitātēs, lai veicinātu bērnu un jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanu, u.c., lai palīdzētu romiem, kuri ir minēto pasākumu mērķa grupa, vienlīdzīgi ar citām mērķa grupām izmantot pieejamas atbalsta iespējas;

- piedalīties romu mediatoru darba pieredzes apmaiņas seminārā, prezentējot savas darbības rezultātus un piedaloties diskusijās par semināra tēmām.

Katru mēnesi romu mediators sniedz projekta vadībai atskaiti par veikto darbu, iesniedzot aizpildītu un parakstītu kopsavilkumu par veiktajiem darbiem.

2019.gadā aprīlī romu mediatoriem tika nodrošināts apmācību kurss „Komunikācijas kompetence: kā sarunāties, saprasties un sadarboties?” Valsts administrācijas skolā, kura laikā viņi apguva padziļinātu izpratni par lietišķas komunikācijas principiem, sarunu plānošanu un vadīšanu ikdienas darbā, praktiskas iemaņas komunikatīvas sarunas vadīšanā, sarunu plānošanā un sarunās sasniegto rezultātu izvērtēšanā. Izmantojot šīs zināšanas un iemaņas romu mediatori varēs attīstīt labāku dialogu starp romu ģimenēm un pašvaldību iestādēm (skolām, sociālo dienestu, domes pārvaldi) romu integrācijas pamatjomās.

Šeit ir pieejamas romu mediatora darba vadlīnijas.

Romu mediatore Ināra Kozlovska no Jelgavas pilsētas
Romu mediatore Ināra Kozlovska no Jelgavas pilsētas