Labās prakses apmaiņas seminārs par romu mediatoru darbību

2019.gada 30.maijā Latvijas Universitātes bibliotēkā notika pieredzes apmaiņas seminārs par romu mediatoru darbu Valmierā, Ventspilī, Jelgavā un Rīgā.

Semināra mērķis bija veicināt romu mediatora darbības atbalstu, izvērtējot romu mediatoru darba pieredzi un sasniegtos rezultātus laika posmā no 2018.gada oktobra līdz 2019.gada aprīlī, kā arī apspriest romu mediacijas prakses pilnveidošanu.

Pasākumā piedalījās romu mediatori, Ventspils pilsētas, Jelgavas pilsētas, Limbažu novada, Rīgas pilsētas, Viļakas novada pašvaldību un valsts iestāžu (Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras un Sabiedrības integrācijas fonda) pārstāvji un speciālisti, kā arī romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvji.

Semināra laikā semināra dalībnieki ir iepazīstināti ar projektā īstenoto atbalstu romu mediatoriem un viņu darba uzdevumiem, vadlīnijām un ētikas kodeksu, kā arī ir pārrunāta romu mediatoru darba pieredze un sasniegtie rezultāti. Balstoties uz anketēšanas rezultātiem, ko veica eksperte Sandra Kraukle, ir izvērtēta romu mediatoru un pašvaldības iestāžu pārstāvju savstarpējās sadarbības prakse, izanalizēti ieguvumi un nākotnes izaicinājumi.

Romu mediatori Ināra Kozlovska no Jelgavas, Marta Paņko no Rīgas, Vija Korenovska no Valmieras un Malda Avramenko no Ventspils dalījās ar savu pieredzi darbā ar romu ģimenēm un komunikācijā ar pašvaldību iestāžu speciālistiem. Savukārt minēto pilsētu pašvaldību iestāžu pārstāvji sniedza atgriezenisko saikni par sadarbību ar romu mediatoriem.

Darba grupu diskusijās semināra dalībnieki apsprieda jautājumus un sniedza priekšlikumus kā uzlabot romu mediācijas praksi, un kas ir nepieciešams romu mediatoru sagatavošanas apmācības pilnveidei, lai turpmāk efektīvāk organizētu mediatoru darbu pašvaldībās.

 

Nākotnē projekta „Latvijas romu platforma” ietvaros romu meditācijas praksi gatavas attīstīt Viļakas novada un Tukuma novada pašvaldība, bet ir svarīgi atrast to romu cilvēku, kas ir gatavs strādāt par romu mediatoru vietējā līmenī.

D.Kretalovs, projekta „Latvijas romu platforma III” vadītājs: „Bija prieks iepazīties ar romu mediatoru darba sasniegtajiem rezultātiem, ko ir novērtējuši gan romu ģimenes, gan pašvaldību iestāžu pārstāvi. Kopumā četri romu mediatori 8 mēnešu laikā sadarbojās un sniedza palīdzību 125 romu ģimenēm. Savukārt tie pašvaldību iestāžu darbinieki, kas cieši sadarbojās ar romu mediatoriem, apliecināja, ka mediators palīdzējis viņiem uzlabot dialogu ar romu ģimenēm un rast vairāku sasāpējušo jautājumu atrisinājumu, kā arī informēja par romu aktuālākajām vajadzībām un kultūras specifiku. Izvērtējuma rezultāti parādīja, ka galvenās romu mediatora darba prioritātes paliek nemainīgas – romu bērnu un jauniešu izglītības veicināšana, nodarbinātības un veselības aprūpes jautājumi. Pozitīvi, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība un Ventspils pilsētas pašvaldība sniedza līdzfinansējumu un atbalstu romu mediatora darbībai vietējā līmenī un plāno to darīt arī turpmāk. Kā atzina kāds pašvaldību iestāžu pārstāvis – Pateicoties romu mediatoru ieviešanai pašvaldībā esam ieguvuši veiksmīgu asistentu romu ģimenēm ar bērniem, kurās nav pietiekamas prasmes un zināšanas bērnu audzināšanā un aprūpē.” Ļoti ceru, ka, novērtējot romu mediatora darba pozitīvus rezultātus, arī citās pašvaldībās turpmāk varēs attīstīt šo mediācijas praksi”.

Romu mediatora galvenais uzdevums ir veicināt un nodrošināt dialogu un sadarbību starp romu ģimenēm un pašvaldības iestāžu, kā arī valsts aģentūru speciālistiem tādās jomās kā izglītība, sociālie jautājumi, nodarbinātība, bērnu tiesības u.c. Romu mediators palīdz apzināt romu situāciju un problemātiskos jautājumus vietējā līmenī, un, sadarbībā ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes, izglītības pārvaldies un citu iestāžu pārstāvjiem, atrast atbilstošus risinājumus, lai veicinātu sociālā un nabadzības riskā nonākušo romu integrāciju un sociālo iekļaušanu vietējā līmenī. Turklāt romu mediators vienkāršā, romiem saprotamā, valodā regulāri informē vietējos romu iedzīvotājus par sociālā atbalsta iespējām, piemēram, par konkrētiem Eiropas Sociālā Fonda atbalsta pasākumiem un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī motivē romus izglītoties, iesaistīties darba tirgū, un kultūras un jauniešu pasākumos.

Semināra programma.

Pieredzes apmaiņas semināra prezentācija par romu mediatoru darbu (eksperte S.Kraukle).

Šeit var iepazīties ar romu mediatoru darba izvērtējumu par laika posmu no 01.10.2018.-30.04.2019. (eksperte S.Kraukle)

Labās prakses apmaiņas semināra par romu mediatoru darbību dalībnieki