Reģionālo ekspertu tikšanas un labās prakses vizīte Maltas pagastā (Rēzeknes novadā) un Viļakas novadā

2019.gada 23.-25. janvārī notika Kultūras ministrijas Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvju tikšanās un labās prakses vizīte Maltas pagastā (Rēzeknes novadā) un Viļakas novadā.

Pasākuma laikā reģionālo ekspertu tīkla pārstāvji iepazinās ar romu situāciju vietējā līmenī, apsprieda vietējo labo praksi romu integrācijā, īpaši izglītības jomā, un kopīgi meklēja efektīvākos risinājumus romu līdzdalībai un sociālajai iekļaušanai.

Vizītes ietvaros speciālisti no 12 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām (Daugavpils, Jelgavas, Jūrmalas, Dobeles, Kandavas, Krāslavas, Limbažu, Madonas, Rēzeknes, Rūjienas, Tukuma un Viļakas novada) un pārstāvji no Kultūras ministrijas apmeklēja Maltas vidusskolu, Viļakas pamatskolu, Viļakas novada mūzikas un mākslas skolu, kā arī Viļakas pirmsskolas izglītības iestādi „Namiņš”.

Eksperti tikās ar vietējiem romu jauniešiem un viņu vecākiem, pārrunājot situāciju izglītības jomā, sociālo stāvokli ģimenēs un nākotnes ieceres. Savukārt Viļakā ekspertu delegācija viesojās pie romu ģimenēm un iepazinās ar viņu ikdienas dzīvi un problēmsituācijām.

Vizītes laikā notika divas reģionālo ekspertu tikšanās – ar Rēzeknes novada domes pašvaldības pārstāvjiem un Viļakas novada domes pārstāvjiem. Rēzeknē tikšanās piedalījās Rēzeknes novada pašvaldības izpilddirektors Jānis Troška un Maltas pagasta pārvaldes vadītājs Vitālijs Skudra, kā arī speciālisti no Rēzeknes novada Sociālā dienesta, Izglītības pārvaldes, Attīstības nodaļas un Maltas vidusskolas. Dalībnieki apmainījās pieredzē romu izglītības veicināšanas jomā, īpaši izceļot Maltas vidusskolas īstenotos projektus romu iekļaušanas veicināšanai izglītības procesā un sadarbības attīstībai ar romu bērnu vecākiem. Apsprieda ar Sociālā dienesta darbinieku pieredzi darba ar romu ģimenēm, kā arī ar īstenoto un plānoto projektu sociālajā jomā, kurā romi varētu būt iesaistīti kā mērķa grupa. Viens no potenciālajiem atbalsta pasākumiem, kas var sniegt savlaicīgu atbalstu sociālajam riskam pakļautajām romu ģimenēm, ir ģimenes asistenta pakalpojums, ko sniedz ģimenei piesaistīta uzticības persona. Turklāt Rēzeknes novadā ir attīstīta sadarbība ar Latvijas Sarkano Krustu, kas reģionālā līmenī īsteno motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām, t.sk. romiem.

Ekspertu tikšanās Viļakas novada domē ar savu labo praksi romu integrācijas jomā iepazīstināja Viļakas novada domes priekšsēdētāja vietniece un Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Sarmīte Šaicāne, kā arī pārstāvji no Sociālā dienesta, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes, Pirmsskolas izglītības iestādes „Namiņš”, Bērnu un jaunatnes sporta skolas un Pieaugušo neformālās izglītības centra „Azote”. Saskaņā ar izglītības iestāžu pārstāvju stāstīto, visi romu bērni regulāri apmeklē skolu, un ir arī tādi romu bērni, kuri veiksmīgi mācās Bērnu un jaunatnes sporta skolā un Mūzikas un mākslas skolā. Turklāt Viļakas novada izglītības iestādēs tiek uzsākts arī Eiropas Sociālā fonda projekts „PUMPURS”, kurā ietvaros nepieciešamības gadījumā plāno sniegt atbalstu romu bērniem, lai mazinātu skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku.

Īpaši būtu jāizceļ Viļakas novada domes pašvaldības atbalstu vietējo romu pilsoniskās sabiedrības darbībai un attīstībai, jo pēdējo piecu gadu laikā romu biedrība „Maro” sadarbībā ar pašvaldību ir īstenojusi vismaz trīs projektus. Ir finansiāli atbalstīta romu mūzikas un deju ansambļa „Brīvais vējš” darbība. Reģionālie eksperti par to varēja pārliecināties, baudot ansambļa „Brīvais vējš” speciāli sagatavotu priekšnesumu Pirmsskolas izglītības iestādē „Namiņš”.

Reģionālo ekspertu labās prakses, vizītes laikā izteiktie viedokļi, problemātika un praktiskie ierosinājumi ir apkopoti noslēguma ziņojumā.

 

Ekspertu tikšanās darba kārtība

Dalībnieku saraksts

Kultūras ministrijas Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvju tikšanās un labās prakses vizīte Maltas pagastā (Rēzeknes novadā) un Viļakas novadā.