Romu aktīvistu un NVO pārstāvju apmācības (projektu darbnīca)

2018.gada 11.decembrī Rīgā notika apmācības romu nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, kā arī šo organizāciju potenciālajiem partneriem, lai uzlabotu to projektu pieteikumu izstrādes un īstenošanas prasmes, kā arī veicinātu sadarbību starp romu un citām organizācijām. Apmācībā piedalījās nevalstisko organizāciju pārstāvji no Jelgavas, Jūrmalas, Sabiles, Valmieras un Ventspils.

Praktisko nodarbību laikā to dalībnieki apguva projekta iesnieguma saturiskās un budžeta daļas sagatavošanas prasmes, t.sk. iemācījās skaidrāk definēt projekta mērķus, uzdevumus un aktivitāšu kopumu, argumentēti veidot ierosināto pasākumu nepieciešamības pamatojumu un problemātikas aprakstu, precīzi noformulēt plānotos rezultātus un sastādīt budžeta tāmi.

Iegūtās zināšanas palīdzēs attīstīt romu biedrību un organizāciju darbību Latvijā, palīdzēs tām kļūt par potenciālajiem atbalsta saņēmējiem kādā no projektu konkursiem, piemēram, tie varēs iesniegt projekta pieteikumus reģionālo NVO atbalsta projekta konkursos 2019.gadā.

Apmācības vadīja biedrības “Sadarbības platforma” valdes priekšsēdētāja Lauma Celma.

Izstrādājot projekta pieteikumus, romu nevalstisko organizāciju pārstāvji un aktīvisti ir aicināti izmantot vadlīnijas un praktiskos ieteikumus par projekta pieteikumu izstrādi reģionālo NVO atbalsta projektu konkursu ietvaros.