Atbalsts romu mediatoriem

Romu mediatori darbojas piecās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Rīgā, Valmierā, Ventspilī un Viļakas novadā

No 2019.gada 5.septembra līdz 2020.gada 15.jūlijam piecās Latvijas pašvaldībās 2017.gadā iesākto darbu turpina romu mediatori – Oksana Marcinkeviča/Vija Korenovska (Valmiera), Malda Avramenko (Ventspils), Ināra Kozlovska (Jelgava), Rasma Zaharenko (Viļakas novadā) un Marta Panko (Rīga).

Katrā pilsētā romu mediators strādā pēc speciāli izstrādāta individuālā plāna, atbilstoši romu mediatoru darba vadlīnijām (vadlīnijas pieejamas ŠEIT) un ņemot vērā pilsētas vietējas vajadzības, aktuālos jautājumus un darbības prioritātes.

Ventspils pilsētas pašvaldība, Jelgavas pilsētas pašvaldība un Viļakas novada pašvaldība, sniedz līdzatbalstu romu mediatoru darbībai vietējā līmenī.

Romu mediatora galvenais uzdevums ir veicināt un nodrošināt sadarbību starp romu ģimenēm un pašvaldības iestāžu, kā arī valsts aģentūru speciālistiem tādās jomās kā izglītība, sociālie jautājumi, nodarbinātība, bērnu tiesības u.c.

Romu mediators palīdz apzināt romu situāciju un problemātiskos jautājumus vietējā līmenī, un, sadarbībā ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes, izglītības pārvaldies un citu iestāžu pārstāvjiem, atrast atbilstošus risinājumus, lai veicinātu sociālā un nabadzības riskā nonākušo romu integrāciju un sociālo iekļaušanu vietējā līmenī. Turklāt romu mediators vienkāršā, romiem saprotamā valodā regulāri informē vietējos romu iedzīvotājus par dažādām sociālā atbalsta iespējām, piemēram, par konkrētiem Eiropas Sociālā Fonda atbalsta pasākumiem un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī motivē romus izglītoties, iesaistīties darba tirgū, un kultūras un jauniešu pasākumos.

Romu mediatora pamatuzdevumi:

  • nodrošināt romu mediatora pakalpojumus (ne vairāk kā 4 stundas 3 darba dienas nedēļā), veicot saziņu un dialogu starp pilsētas pašvaldības iestāžu darbiniekiem un romu ģimenēm, uzlabojot romu pieejamību valsts un pašvaldības pakalpojumiem, atbilstoši romu mediatoru darba vadlīnijām (vadlīnijas pieejamas šeit) un izstrādātajam individuālajam darba plānam;
  • sadarboties vismaz ar 15 romu ģimenēm, sniedzot tiem individuālās konsultācijas dažādu jautājumu risināšanā, kā arī par iespēju vienlīdzību šādās jomās: izglītības veicināšanā, īpaši romu bērnu un jauniešu iesaistīšanās izglītības procesā, kā arī vecāku informēšanā par izglītības nozīmi; sociālo jautājumu risināšanā, t.sk. dzīves apstākļu uzlabošana un sociālo mājokļu jautājumi; piekļuve veselības aprūpei; nodarbinātības veicināšana un bezdarba mazināšanā; savu rīcību romu mediators saskaņo ar pilsētas pašvaldības iestādēm un/vai valsts aģentūrām vietējā līmenī;
  • iespēju robežās apzināt romu situāciju vietējā līmenī, informējot pilsētas pašvaldības atbildīgos pārstāvjus par romu aktuālākajām vajadzībām un problemātiskajiem jautājumiem;
  • veicināt romu iesaisti pilsētas pašvaldībā īstenoto Eiropas Sociālā fonda atbalsta pasākumos, piemēram, projekta „PROTI un DARI!” aktivitātēs, projekta „Pumpurs” aktivitātēs, lai veicinātu bērnu un jauniešu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanu, u.c., lai palīdzētu romiem, kuri ir minēto pasākumu mērķa grupa, vienlīdzīgi ar citām mērķa grupām izmantot pieejamas atbalsta iespējas;
  • piedalīties romu mediatoru darba pieredzes apmaiņas seminārā, prezentējot savas darbības rezultātus un piedaloties diskusijās par semināra tēmām.

Katru mēnesi romu mediators sniedz projekta vadībai kopsavilkumu par veiktajiem darbiem.

2020.gada maijā ir paredzēta mediatoru darba rezultātu novērtēšana, kā arī tiks organizēts pieredzes apmaiņas seminārs par romu mediācijas praksi Latvijā, kurā tiks apspriesti romu mediatoru panākumi un nākotnes izaicinājumi. Pērn četri romu mediatori 8 mēnešu laikā sniedza palīdzību 125 romu ģimenēm. Saskaņā ar romu mediatoru darba izvērtējuma rezultātiem iepriekš sniegtais romu mediatoru darbs no pašvaldību speciālistu puses ir novērtēts pozitīvi un to ieteicams turpināt.

 

Šī informācija ir izstrādāta projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.