Darba tikšanās par romu integrācijas politikas attīstību izglītības, sociālās aizsardzības un darba tirgus, veselības aprūpes un jauniešu līdzdalības veicināšanas jomā

Lai uzlabotu savstarpējo dialogu un sadarbību, vadības līmenī notika ir Kultūras ministrijas tikšanās ar valsts līdzatbildīgo ministriju un to padotības iestāžu speciālistiem par romu integrācijas politikas attīstību izglītības, sociālās aizsardzības un darba tirgus, jauniešu līdzdalības un veselības aprūpes jomā (kopā 4 tikšanās laika posmā no 22.05.-21.07.2020). Tikšanās notika projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros.

Tikšanos mērķis ir attīstīt sadarbību ar līdzatbildīgajām ministrijām – Izglītības un zinātnes ministriju, Labklājības ministriju, Veselības ministriju un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, lai veidotu un īstenotu ilgtspējīgu romu integrācijas politiku, t.sk. aicināt līdzatbildīgās ministrijas iekļaut konkrētus romu integrācijas pasākumus savās politikas plānošanas pamatnostādnēs un īstenotu šos pasākumus savas nozares politikas ietvaros. Uzmanības lokā ir Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādnes 2021.–2027.gadam (IZM), Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (LM), Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (JSPA), Sabiedrības veselības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam (VM).

Ir sagatavoti secinājumi par minēto tikšanos rezultātiem, lai turpmāk attīstītu un īstenotu efektīvu un sabalansētu romu integrācijas politikas pasākumu kopumu. Pamatojoties uz tikšanos rezultātiem, plānots izstrādāt konkrētus priekšlikumus romu integrācijas pasākumiem, kas būtu iekļaujami katras līdzatbildīgās ministrijas nozares politikas pamatnostādnēs. Šie attiecīgās nozares politikas pamatnostādnēs iekļautie pasākumi, tiks apkopoti Nacionālajā politikas pasākumu kopumā romu integrācijai, kas tiks iesniegts Eiropas Komisijai, ņemot vērā ES programmas attiecībā uz romu integrācijas valsts stratēģijām līdz 2020.gadam 4.punktu, kā arī 2013.gada 9.decembra ES Padomes ieteikumu par efektīviem romu integrācijas pasākumiem dalībvalstīs 1.13. un 3.1.punktu. (www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/Romi/Dokumenti/Ieteikums_romu_integracijai_2013.pdf)

Galvenie secinājumi:

  • Izglītības un zinātnes ministrija Izglītības un prasmju attīstības pamatnostādņu 2021.–2027.gadam projektā uzdevumā 3.1.2. “Nodrošināt iekļaujošas izglītības pieeju visos izglītības līmeņos” iekļāva informāciju, ka romu skolēnu atbalsts un iesaiste izglītībā, ir viena no iekļaujošas izglītības prioritātēm. Mērķis ir samazināt romu skolēnu skaitu, kuri neiegūst obligāto pamatizglītību, kā arī samazināt to romu bērnu skaitu, kas mācās speciālajās skolās pēc speciālajām mācību programmām.
  • Labklājības ministrija Sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādņu 2021.–2027. gadam projektā romus plāno norādīt, kā vienu no sociālās atstumtības riskam pakļautajām grupām, atspoguļojot to tekstā (“tai skaitā romi”), bet neplāno īstenot speciālus pasākumus, kas būtu mērķēti tikai uz romiem. Iespējams paredzēt pasākumus, starp potenciālajiem darba ņēmējiem un darba devējiem, lai veicinātu labāku darba devēju izpratni par romu mērķa grupas specifiku.
  • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) un Izglītības un zinātnes ministrija Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādņu 2021. – 2027.gadam projektā romu jaunieši tiks iekļauti starp jauniešiem ar ierobežotām iespējām, piemēram, NEET jauniešiem, atspoguļojot to tekstā (“tai skaitā romi”). Īstenojot projekta “Latvijas romu platforma” pasākumus, tiks attīstīta sadarbība starp romu mediatoriem un vietējiem jauniešu centriem, kā arī JSPA un projekta “Proti un dari” vadītājiem un kontaktpersonām attiecīgajās Latvijas pašvaldībās.
  • Veselības ministrija Sabiedrības veselības pamatnostādņu 2021.-2027.gadam projektā plāno iekļaut romus kā vienu no teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupām. Sadarbībā ar Kultūras ministriju plānots sagatavot un iestrādāt pamatnostādņu situācijas aprakstā (sadaļā “Nevienlīdzības mazināšana”) informāciju par romiem, kā vienu no teritoriālās, nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautām iedzīvotāju grupām.
  • Līdzatbildīgas ministrijas informēs par romu integrācijas un iekļaušanas jautājumu atspoguļojumu nozaru pamatnostādnēs Kultūras ministrijas Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās padomes sēdē 2020.gada rudenī.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju laika posmā no š.g. 13.marta līdz 9. jūnijam, kura laikā bija noteikti vairāki ierobežojumi COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanas dēļ, t.sk. sociālās distancēšanas prasības un publisko pasākumu ierobežojumi, kā arī ievērojot piesardzības pasākumus, darba tikšanās notika tiešsaistē tikai starp ministrijām un to padotības iestādēm. Tikšanos nepiedalījās pašvaldības pārstāvji un Saeimas attiecīgo komisiju deputāti. Ir plānots turpmākas diskusijas par romu integrācijas jautājumiem pamatjomās attīstīt, pieaicinot visas iesaistītas puses.

Šī informācija izstrādāta projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros” (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.