Ekspertu sanāksme par romu integrācijas atbalsta pasākumiem Valkā un Valgā

06.02.2020. Valgā notika ekspertu sanāksmē par romu situāciju un romu integrācijas atbalsta pasākumiem Valkas novadā un Valgas pilsētā. Pasākumu organizēja Latvijas Republikas Kultūras ministrija projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros sadarbībā ar Igaunijas Republikas Kultūras ministriju un Valgas pilsētas pašvaldību.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas, Valkas novada domes Izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes nodaļas un Sociālā dienesta, Igaunijas Republikas Kultūras ministrijas, Valgas pilsētas pašvaldības iestādēm, kas darbojas izglītības, sociālajā un kultūras jomā, romu eksperti no Jelgavas un Valmieras, kā arī Valgas un Valkas romu aktīvie iedzīvotāji. Kopā piedalījās ap 20 ekspertu un aktīvistu.

Pašlaik Valgā dzīvo lielākais Igaunijā romu iedzīvotāju īpatsvars – ap 160 romu tautības cilvēku. Līdzīgi, ka Latvijā un citās Eiropas Savienības valstīs, Valgas romu iedzīvotāji saskārās ar bezdarbu, sociālo atstumtību un nabadzību, jo tiem ir ļoti zems izglītības līmenis, minimāla darba pieredze, vāja pilsoniskā līdzdalība, kā arī pret romiem sabiedrībā ir izplatīti aizspriedumi un negatīvie stereotipi.

Sanāksmes rezultātā eksperti vienojas par savstarpējas sadarbības iespējām romu integrācijas veicināšanai, lai uzlabotu romu situāciju izglītības un sociālajā jomā gan Valgas pilsētā, gan Valkas pilsētā. Ir plānots attīstīt sadarbību un pieredzes apmaiņu romu mediācijas jomā, ņemot vērā to, ka 2020.gadā martā Valgas pilsētā uzsāka darbu divi romu mediatori. Sociālā dienesta speciālisti atzina, ka romu mediators varētu palīdzēt uzlabot dialogu ar romu ģimenēm, aicināt tos efektīvāk izmantot esošās atbalsta iespējas, attīstīt uzticībā un cieņā balstītu sadarbību, īpaši strādājot ar romu bērnu un jauniešu līdzdalības veicināšanu un iekļaušanu.

Sanāksmes dalībnieki atzina, ka ir ļoti svarīgi, ka Valgas pilsētas pašvaldība vēlas atbalstīt vietējo romu iedzīvotāju iekļaušanu un palīdzēt viņiem izmantot tās iespējas, ko piedāvā pilsēta, bet Valkas novada pašvaldības speciālisti gatavi sadarboties ar Valgas pilsētas kolēģiem sociālajā un jauniešu iesaistīšanās jomā. Sanāksmē piedalījās vairāki romu tautības pārstāvji, kas augsti novērtēja gan Latvijas, gan Igaunijas pušu iniciatīvu un centienus uzlabot romu situāciju vietēja līmenī un atbalstīt romu kultūras attīstību. Romi aktīvi piedalījās viedokļu apmaiņā, iepazīstināja ar romu kultūras sensitīvajiem jautājumiem un izteica gatavību iesaistīties atbalsta pasākumu organizēšanā un sadarbības veicināšanā.

Abas puses vienojas turpmāk vismaz vienu reizi gadā organizēt šādas ekspertu sanāksmi par romu integrācijas jautājumiem un aktīvi līdzdarboties Latvijas un Igaunijas romu platformas projekta pasākumos, īpaši pieaicinot romu pilsoniskās sabiedrības pārstāvjus.

Detalizēta informācija par ekspertu sanāksmi Igaunijā par romu integrācijas praksi Valgā un Valkas novadā ir pieejama secinājumu kopsavilkumā. Uz šī kopsavilkuma pamatā tiks attīstīta turpmāka sadarbība romu integrācijas jomā starp Valgas pilsētu un Valkas pilsētu, kā arī starp Latvijas un Igaunijas nacionālajiem romu kontaktpunktiem.

Ekspertu sanāksmes darba kārtība

Sanāksmes dalībnieku saraksts

 

Šī informācija ir izstrādāta projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.