Latvijas romu platformas koordinācijas sanāksme

2020.gada 22.jūlijā Rīgā projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros Kultūras ministrija organizēja Latvijas romu platformas koordinācijas sanāksmi.

Sanāksmē Romu integrācijas politikas īstenošanas konsultatīvās padomes un Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos locekļi, pārstāvji no Latvijas romu pilsoniskās sabiedrības, kā arī eksperti iepazinās ar projekta rezultātiem un galvenajiem sasniegumiem. Piedalījās pārstāvji no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Labklājības ministrijas, Veselības ministrijas, Nodarbinātības valsts aģentūras, Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras, pašvaldību eksperti un romu tautības pārstāvji no Daugavpils, Dobeles, Jelgavas, Kandavas, Madonas, Rīgas, Sabiles, Talsiem, Tukuma, Ventspils un Viļakas.

Neskatoties uz valstī izsludināto ārkārtējo situāciju saistībā ar Covid-19 vīrusa ierobežošanu un piesardzības pasākumu īstenošanu, projektā plānotie uzdevumi ir sasniegti pilnā mērā:

  • veicināta romu jauniešu un sieviešu kapacitātes stiprināšana un sadarbība ar aktīvajām nevalstiskajām organizācijām, tai skaitā no Lietuvas un Igaunijas;
  • pateicoties romu mediatoriem uzlabojusies sadarbība un dialogs starp pašvaldību iestāžu speciālistiem un sociālās atstumtības riskam pakļautām romu ģimenēm;
  • notika politikas īstenošanā iesaistīto pušu speciālistu un ekspertu dialogs, savstarpēja mācīšanās un paraugprakses apmaiņa par romu integrāciju vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī;
  • plašsaziņas līdzekļos tika popularizēti romu cilvēku dzīves stāsti.

Kopumā projekta pasākumos piedalījās ap 230 dalībnieki no 19 pilsētām un novadiem, t.sk. 103 valsts pārvaldes un pašvaldības pārstāvji, 70 romu pārstāvji, 14 pārstāvji no ne-romu NVO un citi interesenti, ka arī sniegts atbalsts 149 romu ģimenēm.

Turpmāko politikas attīstību sanāksmes dalībnieki apsprieda darba grupās, īpašu uzmanību pievēršot šādiem jautājumiem:

  • romu mediatoru loma sadarbībā ar valsts un pašvaldību iestādēm, partnerībā ar nevalstiskajām organizācijām; un NVO pārstāvjiem attīstība;
  • atbalsts romu jauniešu līdzdalībai;
  • romu nodarbinātības jautājumu efektīvāka risināšana.

Romu mediatora galvenais uzdevums ir veicināt un nodrošināt dialogu un sadarbību starp romu ģimenēm un pašvaldības iestāžu, kā arī valsts aģentūru speciālistiem dažādās jomās.

Sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtēja romu mediatoru darbu reģionos. Kopumā pieci romu mediatori 10 mēnešu laikā snieguši atbalstu vismaz 149 romu ģimenēm. Apzinot mediācijas prakses rezultātus, Kultūras ministrija plāno turpināt atbalstīt romu mediatoru darbību Latvijas pašvaldībās, kas ir atvērtas sadarbībai un līdzatbalsta sniegšanai.

Darba grupā tika izteikti vairāki priekšlikumi, kā labāk motivēt romu jauniešus aktīvāk piedalīties dažādos pasākumos un celt savas sadarbības prasmes. Piemērām, aktīvajām jauniešu organizācijām būtu jāiesaista romu jaunieši dažādos pasākumos arī ārpus projekta „Latvijas romu platforma”, attīstot savstarpējo dialogu, uzticēšanos un mācīšanos.

Nodarbinātības jomā dalībnieki ieteica veidot ciešāku sadarbību starp Nodarbinātības valsts aģentūras speciālistiem, romu NVO pārstāvjiem un mediatoriem, kā arī darba devējiem, lai veicinātu romu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū, īpaši pievēršot uzmanību ilgstošajiem romu bezdarbniekiem ar zemo izglītības līmeni.

Projekta rezultāti, ekspertu ieteikumi un darba grupu secinājumi palīdzēs īstenot Latvijas platformas projekta turpinājumu, kā arī kļūs par pamatu nākamā projekta pieteikuma izstrādei un palīdzēs attīstīt romu integrācijas politiku.

Informācija par projektu “Latvijas romu platforma IV”

Projektu „Latvijas romu platforma IV” īsteno Kultūras ministrija Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” ietvaros. Projekta mērķis ir attīstīt Latvijas romu platformu, kā Latvijas romu integrācijas politikas koordinācijas un īstenošanas atbalsta mehānismu valsts, reģionālā un vietējā līmenī, kas veicina visu iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību un pieredzes apmaiņu, kā arī romu, īpaši romu jauniešu un sieviešu iesaisti un līdzdalību pilsoniskās sabiedrības un starpkultūru dialoga attīstībā.

Latvijas romu platformas koordinācijas sanāksmes ziņojumā ir pieejama informācija par projekta „Latvijas romu platforma IV” aktivitāšu galvenajiem rezultātiem, nozīmīgākajām iniciatīvām, ekspertu ieteikumiem un praktiskajiem risinājumiem romu integrācijas politikas un Latvijas romu platformas attīstībai.

Sanāksmes programma.

Prezentācija par Latvijas Romu platformas projekta rezultātiem (D.Kretalovs)

Prezentācija par reģionālo ekspertu romu jautājumos labās prakses apguves vizītēm
Ventspils pilsētā un Talsu novadā
(L.Ose) 

Prezentācija par romu mediatoru sasniegtajiem darba rezultātiem (S.Kraukle)

Prezentācija par romu jauniešu darbnīcu „Sāre Khetene 2020” 

 

sanāksme

Šīs pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.