Pieredzes apmaiņas seminārs par romu mediatoru darbu Latvijas pašvaldībās

2020.gada 11.jūnijā projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros tiešsaistē notika pieredzes apmaiņas seminārs par romu mediatoru darbu Jelgavā, Rīgā Valmierā, Ventspilī un Viļakā.

Semināra mērķis bija veicināt romu mediatora darbības atbalstu, izvērtējot romu mediatoru darba pieredzi un sasniegtos rezultātus laika posmā no 2019.gada septembra līdz 2020.gada maijam, kā arī apspriest romu mediacijas prakses pilnveidošanu.

Pasākumā piedalījās romu mediatori, pašvaldību speciālisti no Jelgavas pilsētas, Jūrmalas pilsētas, Kandavas novada, Rīgas pilsētas, Tukuma novada, Valmieras pilsētas, Ventspils pilsētas un Viļakas novada. Kopumā tiešsaistes seminārā piedalījās 28 cilvēki.

Semināra laikā eksperte Sandra Kraukle informēja dalībniekus par romu mediatoru darbības izvērtēšanas rezultātiem, uzsverot romu mediatoru un pašvaldības iestāžu pārstāvju savstarpējās sadarbības piemērus un sniegtos panākumus, kā arī diskutējot par nākotnes izaicinājumiem, lai uzlabotu romu mediācijas praksi Latvijā. Pasākumā tika apspriests arī cik 2019.gada izvērtēšanas semināra ieteikumi romu mediācijas prakses attīstībai tika ņemti vērā un īstenoti šajā darbības posmā.

Romu mediatori Ināra Kozlovska no Jelgavas, Vija Korenovska no Valmieras, Malda Avramenko no Ventspils un Rasma Zaharenko no Viļakas dalījās ar savu pieredzi darbā ar romu ģimenēm un komunikācijā ar pašvaldību iestāžu speciālistiem. Savukārt minēto pilsētu pašvaldību iestāžu pārstāvji sniedza atgriezenisko saikni par sadarbību ar romu mediatoriem.

Nākotnē projekta „Latvijas romu platforma” ietvaros romu meditācijas praksi gatava attīstīt Tukuma novada pašvaldība.

D.Kretalovs, projekta „Latvijas romu platforma IV” vadītājs uzsvēra, ka: „Izvērtēšanas rezultāti apliecināja, ka romu mediatori dara ļoti nozīmīgu darbu, lai veicinātu nelabvēlīgo romu ģimeņu iekļaušanu sabiedrībā un attīstītu pilnvērtīgu dialogu ar pašvaldības iestāžu speciālistiem. Kopumā pieci romu mediatori 10 mēnešu laikā sadarbojās un sniedza palīdzību 149 romu ģimenēm. Pašvaldību iestāžu darbinieki, kas cieši sadarbojās ar romu mediatoriem, apliecināja, ka mediators palīdzējis viņiem uzlabot dialogu ar romu ģimenēm un rast vairāku sasāpējušo jautājumu atrisinājumu, kā arī informēja par romu aktuālākajām vajadzībām un kultūras specifiku. Galvenās romu mediatora darba prioritātes paliek nemainīgas – romu bērnu un jauniešu izglītības veicināšana, nodarbinātības un sociālie jautājumi. Šie jautājumi bija īpaši svarīgi valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, saistībā ar COVID-19 vīrusa izplatības ierobežojumiem un piesardzības pasākumiem. Kopš š.g. 12.marta romu mediatori aktīvi sadarbojās as skolām un romu ģimenēm, lai nodrošinātu visiem romu skolēniem iespējas pilnvērtīgi ieskaitīties attālinātajā mācību procesā, izmantojot elektroniskos resursus, kā arī informēja romu iedzīvotājus par nepieciešamību ievērot piesardzības pasākumus. Pozitīvi ir tas, ka Jelgavas pilsētas pašvaldība, Ventspils pilsētas pašvaldība un Viļakas novada pašvaldība turpināja sniegt atbalstu romu mediatora darbībai vietējā līmenī. Ceru, ka arī citas Latvijas pašvaldības turpmāk būs ieinteresēti attīstīt romu mediācijas praksi savā pilsētā vai novadā”.

Romu mediatora galvenais uzdevums ir veicināt un nodrošināt dialogu un sadarbību starp romu ģimenēm un pašvaldības iestāžu, kā arī valsts aģentūru speciālistiem tādās jomās kā izglītība, sociālie jautājumi, nodarbinātība, bērnu tiesības u.c. Romu mediators palīdz apzināt romu situāciju un problemātiskos jautājumus vietējā līmenī, un, sadarbībā ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes, izglītības pārvaldies un citu iestāžu pārstāvjiem, atrast atbilstošus risinājumus, lai veicinātu sociālā un nabadzības riskā nonākušo romu integrāciju un sociālo iekļaušanu vietējā līmenī. Turklāt romu mediators vienkāršā, romiem saprotamā, valodā regulāri informē vietējos romu iedzīvotājus par sociālā atbalsta iespējām, piemēram, par konkrētiem Eiropas Sociālā Fonda atbalsta pasākumiem un pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī motivē romus izglītoties, iesaistīties darba tirgū, un kultūras un jauniešu pasākumos.

Semināra programma 

Pieredzes apmaiņas semināra prezentācija par romu mediatoru darbu (eksperte S.Kraukle)

Šeit var iepazīties ar romu mediatoru darba izvērtējumu par laika posmu no 05.09.2019.-30.04.2020. (eksperte S.Kraukle)

Sanāksmes dalībnieki

Šīs pasākums ir īstenots projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu Kultūras ministrija, un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.