Reģionālo ekspertu tikšanas un labās prakses vizīte Talsu novadā

2020.gada 2.-3.jūlijā projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros notika Kultūras ministrijas Reģionālo ekspertu tikla romu integrācijas jautājumos pārstāvju tikšanās un labās prakses vizīte Talsu novadā, ievērojot Ministru kabineta noteiktos COVID-19 vīrusa izplatības ierobežošanas piesardzības pasākumus.

Pasākuma mērķis bija reģionālo ekspertu tīkla pārstāvjiem iepazīties ar romu situāciju vietējā līmenī, apspriest vietējo labo praksi romu integrācijā, īpaši sociālajā un kultūras jomā, un kopīgi meklēt efektīvākos risinājumus romu labākai līdzdalībai un sociālajai iekļaušanai. Reģionālo ekspertu sanāksmes un labās prakses apmaiņas vizītes romu integrācijas jomā veicina dialogu un attīsta savstarpēju sadarbību starp pašvaldību iestāžu speciālistiem, ekspertiem un romu iedzīvotājiem.

Vizītes ietvaros speciālisti no 11 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām (no Daugavpils pilsētas, Dobeles novada, Jelgavas pilsētas, Jūrmalas pilsētas, Kandavas novada, Madonas novada, Rūjienas novada, Talsu novadā, Tukuma novada, Ventspils pilsētas un Viļakas novada), kā arī pārstāvji no Kultūras ministrijas iepazinās ar romu integrācijas pasākumiem vietējā līmenī, apmeklējot Sabiles pilsētas un Abavas pagasta pārvaldi, Sabiles Kultūras namu, kā arī iepazinās ar Talsu novadā dzīvojošo romu vēstures notikumiem Otrā Pasaules kara laikā, pieminot holokausta un genocīda upurus Sventes priedulājā.

Eksperti tikās ar vietējiem Sociālā dienesta darbiniekiem, pārrunājot aktuālus romu sociālos jautājumus, stāvokli romu ģimenēs un to pieeju pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.

Eksperti tika iepazīstināti ar veiksmīgo Sabiles Kultūras nama un vietējo romu aktīvistu sadarbību romu kultūras popularizācijai, kultūras mantojuma saglabāšanai un starpkultūru dialoga attīstībai. Pateicoties romu biedrības “Alternatīvas” darbībai, Sabiles pilsētā iepriekš regulāri notika kultūras un jauniešu līdzdalības un iesaistes veicināšanas pasākumi, piemēram, tika organizēts romu kultūras festivāls URDENORO, kurā piedalījās ne tikai romu dziedātāji un dejotāji no Latvijas, bet arī latviešu un mazākumtautību mūzikas ansambļi un deju kolektīvi. Lai turpinātu iesākto labo praksi vietējo romu jauniešu iesaistei radošajā darbībā un kultūras dzīvē, mazinot sociālo spriedzi, būtu jāattīsta ciešāka sadarbība starp romu biedrību un Kurzemes NVO atbalsta centru. Kurzemes NVO atbalsta centra pārstāve informēja par īstenotājiem romu atbalsta pasākumiem un apsprieda nākotnes sadarbības iespējas. Vietējie aktīvie romu iedzīvotāji piedalījās diskusijās par romu situāciju Sabilē.

Vizītes laikā notika reģionālo ekspertu tikšanās ar Talsu novada domes pārstāvjiem no Izglītības pārvaldes, Sociālā dienesta, Kultūras un sporta nodaļas, kuru laikā vietējie romu iedzīvotāji pauda savu gatavību sadarboties ar Talsu novadu, lai uzlabotu romu situāciju pilsētā. Tika pārrunātas romu nevalstiskās organizācijas izveides priekšrocības. Organizācijas izveide palīdzētu romiem īstenot savas iniciatīvas, pretendētu uz finansiālo atbalstu un aktīvāk informētu sabiedrību par romu kultūru un pozitīvajiem integrācijas piemēriem, lai mazinātu stereotipus un aizspriedumus pret romiem.

Apspriežot romu ģimeņu situāciju Sabiles pilsētā un uzklausot vietējos aktīvos romu iedzīvotājus, iezīmējas nepieciešamība vairāk pievērst uzmanību un sniegt atbalstu romu ģimeņu sociālo jautājumu risināšanā, kā arī atstumtības un analfabētisma mazināšanā. Ir jāceļ arī sociālo darbinieku atbalsta sniegšanu romu iedzīvotājiem Talsu pilsētā, jo tie cieši sadarbojas ar romu iedzīvotājiem un palīdz risināt vairākus sociālos jautājumos.

Liesma Ose, Reģionālo ekspertu tīkla pārstāvju tikšanos moderatore: “Uzskatu, ka romi veido būtisku Sabiles vietējās identitātes daļu – viņu mākslinieciskās izpausmes dziesmās un dejās ikgadējos Vīna svētkos priecē gan Talsu novada iedzīvotājus, gan ikvienu ciemiņu. Tomēr nav viennozīmīgas atbildes, vai Talsu novadā romi ir atbalstīti un pašvaldības pakalpojumi sasniedz visas romu ģimenes. Ir izaicinājums romiem iekārtoties darbā – vietējie darba devēji netiecas ņemt darbā romu tautības darbiniekus. Trūkst arī romu atbalsta personas, piemēram, skolotāju palīgs vai mediators, kas palīdzētu romiem sociāli iekļauties vietējā sabiedrībā. Priecē tas, ka Talsos ir arī aktīvie romi, kuri gatavi izskatīt iespēju strādāt par romu mediatoru savā pilsētā.”

Reģionālo ekspertu labās prakses, vizītes laikā izteiktie viedokļi, problemātika un praktiskie ierosinājumi tiks apkopoti noslēguma ziņojumā.

Ekspertu tikšanās darba kārtība

Dalībnieku saraksts

Šis pasākums ir organizēts projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis