Reģionālo ekspertu tikšanas un labās prakses vizīte Ventspilī

2019.gada 17.-18.oktobrī notika Kultūras ministrijas Reģionālo ekspertu tīkla romu integrācijas jautājumos pārstāvju tikšanās un labās prakses vizīte Ventspils pilsētā.

Pasākuma laikā reģionālie eksperti iepazinās ar romu situāciju vietējā līmenī, apsprieda vietējo labo praksi romu integrācijā, īpaši izglītības jomā, un kopīgi meklēja efektīvākos risinājumus romu līdzdalībai un sociālajai iekļaušanai.

Vizītes ietvaros speciālisti no 13 Latvijas pilsētu un novadu pašvaldībām (no Daugavpils pilsētas, Jelgavas pilsētas, Jūrmalas pilsētas, Kandavas novada, Krāslavas novada, Kuldīgas novada, Limbažu novada, Madonas novada, Preiļu novada, Rēzeknes novada, Rūjienas novada, Tukuma novada, Ventspils pilsētas un Viļakas novada), kā arī pārstāvji no Kultūras ministrijas iepazinās ar romu integrācijas pasākumiem vietējā līmenī, apmeklējot Ventspils 1.pamatskolu, Ventspils 2.pamatskolu, Pārventas pamatskolu, Sociālo dienestu, kā arī Pārventas bibliotēku. Eksperti tikās ar izglītības iestāžu vadību, skolotājiem un sociālajiem pedagogiem, parunājot romu situāciju izglītības jomā, sociālo stāvokli ģimenēs un izaicinājumus turpmākai izaugsmei.

Ventspils skolās pievērš īpašu uzmanību romu bērnu iekļaušanai izglītības procesā, izmantojot atbalstu no Eiropas Sociālā fonda atbalsta pasākumiem – programmas „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” un projekta „PUMPURS”, kurā ietvaros nepieciešamības gadījumā sniegts atbalsts romu bērniem, lai mazinātu skolēnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanas risku. Sadarbībā ar sociālajiem pedagogiem vairākiem romu bērniem ir izstrādāti individuālie atbalsta plāni.

Sadarbībā ar Sociālo dienestu bija iespēja apmeklēt arī tās romu ģimenes, kuras visvairāk ir pakļautas sociālās atstumtības riskam un dzīvo nabadzībā.

Ventspils pilsētas domes Sabiedrības integrācijas komisijas sēdes ietvaros notika ekspertu tikšanās arī ar Ventspils pilsētas domes pārstāvjiem, t.sk. ar Ventspils pilsētas domes izpilddirektoru Aldi Ābeli, speciālistiem no Sociālā dienesta, Izglītības pārvaldes, Pašvaldības policijas, Dzīvokļu nodaļas, kā arī ar Nodarbinātības valsts aģentūras Ventspils filiāles pārstāvi.

Tikšanās dalībnieki apmainījās pieredzē romu izglītības veicināšanas, sociālo jautājumu un nodarbinātības jomā, īpaši izceļot romu mediatores Maldas Avramenko veiksmīgo sadarbību ar pilsētas Sociālo dienestu, skolām un citām pašvaldības iestādēm.

Romu mediatore Ventspilī darbojās kopš 2017.gada projekta „Latvijas romu platforma” ietvaros un no 2018.gada ir atbalstīta arī no Ventspils pilsētas pašvaldības puses. Viņa palīdz apzināt vai romu bērni regulāri apmeklē skolu, veicina romu ģimeņu izpratni par izglītības nepieciešamību, kā arī sniedz atbalstu romu ģimenēm citos sociālajos jautājumos. Pateicoties romu mediatora darbam romu bērniem samazinājies neattaisnoto mācību stundu kavējumu skaits. Romu mediatore atzīmē, ka daļai no romu bērniem un jauniešiem ir nepietiekama motivācija iesaistīties sistemātiskā pamatizglītības procesā, turklāt romu bērnu vecāku starpā joprojām pastāv augsts analfabētisma līmenis, kas būtu jāņem vērā plānojot turpmākus romu integrācijas pasākumus. Viens no potenciālajiem atbalsta pasākumiem, kas var sniegt veicinātu romu bērnu labāku piesaisti pirmsskolas izglītības iestādei un skolai, attīstītu sadarbību ar romu bērnu vecākiem, ir romu skolotāju palīga pakalpojums izglītības iestādēs, piemēram, Pārventas pamatskolā, kur pašlaik mācās 63 romu skolēni.

Tikšanas laikā apsprieda arī Sociālā dienesta darbinieku pieredzi darbā ar romu ģimenēm, kā arī plānotos pasākumus sociālajā un kultūras jomā, kurā romi varētu būt iesaistīti kā mērķa grupa. Piemēram, romu pārstāvji ir aicināti piedalīties Starptautiskajā nacionālo kultūru festivālā „Ventspils vainags” un apsvērt ideju dibināt romu kultūras biedrību, kā arī attīstīt sadarbību ar Pārventas bibliotēku.

Reģionālo ekspertu labās prakses, vizītes laikā izteiktie viedokļi, problemātika un praktiskie ierosinājumi tiks apkopoti noslēguma ziņojumā.

Ekspertu tikšanās darba kārtība
Dalībnieku saraksts

 

Šī informācija ir izstrādāta projekta „Latvijas romu platforma IV” ietvaros (līgums Nr.856468-NRP4-LV) ar Eiropas Savienības programmas „Tiesības, vienlīdzība un pilsonība 2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.2014 – 2020” finansiālo atbalstu. Par pasākuma saturu atbild Kultūras ministrija un tajā nav atspoguļots Eiropas Komisijas viedoklis.