Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) ir uzsākusi fonda 2021.-2027.gada nacionālās programmas īstenošanas plānā apstiprinātās 13.1.aktivitātes „Vienas pieturas aģentūras izveide un darbības nodrošināšana (turpmāk – 13.1.aktivitāte) ierobežotas projektu iesniegumu atlases īstenošanu.

Lai nodrošinātu fonda 13.1. aktivitātes īstenošanas uzsākšanu, Iekšlietu ministrijas kā fonda vadošās iestādes izveidotajā fonda 2021.-2027.gada perioda uzraudzības komitejā ar 2022.gada 12.decembra lēmumu Nr. 5 apstiprināts fonda 2021.-2027.gada nacionālās programmas īstenošanas plāns, nosakot Sabiedrības integrācijas fondu kā 13.1.aktivitātes projekta iesniedzēju.

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 18.oktobra noteikumu Nr.651 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.2027.gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība” 12.punktā noteiktajam Kultūras ministrija  ir uzaicinājusi  Sabiedrības integrācijas fondu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu fonda 13.1.aktivitātes ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros.

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir nodrošināt savlaicīgu atbalstu trešo valstu pilsoņiem sākotnējās integrācijas posmā, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos un saliedētas sabiedrības attīstību.

Aktivitātes tiešais mērķis ir ilgtspējīgas nacionāla līmeņa koordinējošas institūcijas „Vienas pieturas aģentūra” darbība, nodrošinot kvalitatīvas informācijas un atbalsta pieejamību trešo valstu pilsoņiem.

Aktivitātes mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, un patvēruma meklētāji) un kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (turpmāk kopā – mērķa grupa). Mērķa grupā neietilpst Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.

Ierobežotas atlases konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 2 559 526 euro un ne mazāk kā 200 001 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projekta īstenošanas periods ir no 2023.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim.

Projekta iesnieguma iesniedzējam projekta iesniegums jāiesniedz deleģētajā iestādē līdz 2023.gada 16.janvārim elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@km.gov.lv vai Kultūras ministrijai, izmantojot oficiālo e-adresi (izmantošanas apraksts latvija.lv/lv/BUJEadrese#show1).

Pielikumi: