Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) ir uzsākusi fonda aktivitātes „13.3.Trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumi, kas veicina mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā” (turpmāk – aktivitāte) atklātas projektu iesniegumu atlases „ Ievadkurss trešo valstu pilsoņiem par dzīvi Latvijā” (turpmāk – atklāta atlase) konkursa īstenošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2022. gada 18. oktobra noteikumu Nr.651 „Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība” 11.punktā noteiktajam Kultūras ministrija ir izsludinājusi aktivitātes atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu.

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir sekmēt trešo valstu pilsoņu pamattiesību īstenošanu un viņu iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.

Atklātas projektu iesniegumu atlases konkursa ietvaros atbalstāmās darbības ir licencētas (ja attiecināms), trešo valstu pilsoņu vajadzībām pielāgotas ievadkursu par dzīvi Latvijā teorētisko un praktisko zināšanu apguves mācību programmas īstenošana mērķa grupas pārstāvjiem.

Atklātas atlases konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 862 000 euro un ne mazāk kā 200 001 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projekta īstenošanas periods ir no projekta līguma abpusējas parakstīšanas brīža līdz 2026. gada 31. augustam.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes, privāto tiesību juridiskās personas vai starptautisku organizāciju pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas kādā no nacionālās programmas 2.konkrētā mērķa „Likumīga migrācija un integrācija” intervences jomām.

Projekta iesnieguma iesniedzējam projekta iesniegums jāiesniedz deleģētajā iestādē līdz 2023. gada 30. jūnijam elektroniska dokumenta formā, nosūtot Kultūras ministrijai, izmantojot oficiālo e-adresi (izmantošanas apraksts latvija.lv/lv/BUJEadrese#show1).

Projekta iesnieguma iesniedzējam ir tiesības uzdot jautājumus, nosūtot elektroniskā pasta vēstuli uz deleģētās iestādes elektroniskā pasta adresi PMIF@km.gov.lv ne vēlāk kā trīs darba dienas pirms projekta iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām, elektroniskā pasta vēstules zonā „Temats” norādot „Par PMIF projektu iesniegumu atklātas atlases konkursu”.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais tiešsaistes seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2023.gada 30.maijā plkst.10.00. Seminārs notiks, izmantojot Microsoft Teams programmatūru. Dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija. Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2023.gada 26.maijam, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv un Liene.Upeniece@km.gov.lv.

Pielikumi:

 

*Dokuments apstiprināts, pamatojoties uz Kultūras ministrijas 2023.gada 27.aprīļa rīkojumu Nr.2.5-20-4 „Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda aktivitātes „13.3.Trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumi, kas veicina mērķa grupas iekļaušanos sabiedrībā” atklātas projektu iesniegumu atlases „ Ievadkurss trešo valstu pilsoņiem par dzīvi Latvijā (1.posms)” konkursa projekta iesnieguma veidlapas un projekta iesnieguma sagatavošanas metodisko norādījumu apstiprināšanu”


Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) ir uzsākusi fonda aktivitātes „13.2.Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” (turpmāk – aktivitāte) atklātas projektu iesniegumu atlases „Latviešu valodas kursi un sarunu valodas klubi (1.posms)” (turpmāk – atklāta atlase) konkursa īstenošanu.

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 18.oktobra noteikumu Nr.651 „Iekšējās drošības fonda, Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.-2027.gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība” 11.punktā noteiktajam Kultūras ministrija ir izsludinājusi aktivitātes atklātas projektu iesniegumu atlases konkursu.

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir latviešu valodas kompetences veidošana trešo valstu pilsoņiem agrīnās integrācijas posmā, uzlabojot tās lietošanu ikdienas saziņā un veicinot pilnvērtīgu līdzdalību visās sabiedrības dzīves jomās.

Atklātas projektu iesniegumu atlases konkursa ietvaros atbalstāmās darbības ir licencētu (ja attiecināms), uz daudzveidīgu pieeju vērstu latviešu valodas mācību kursu īstenošana mērķa grupas pārstāvjiem un latviešu sarunu valodas lietošanu ikdienas un lietišķajā saziņā veicinošu pasākumu īstenošana (sarunu valodas klubi), iesaistot mērķa grupas pārstāvjus un latviešu valodas nesējus (dalībniekus, kuriem latviešu valoda ir dzimtā valoda) un trešo valstu pilsoņu tuvākos radiniekus.

Atklātas atlases konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 2 299 500 euro un ne mazāk kā 200 001 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projekta īstenošanas periods ir no projekta līguma abpusējas parakstīšanas brīža līdz 2026. gada 31. jūlijam.

Projektu iesniegumu iesniedzēji un to sadarbības partneri var būt Latvijas Republikas tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes, privāto tiesību juridiskās personas vai starptautisku organizāciju pārstāvniecības Latvijas Republikā, kas darbojas kādā no nacionālās programmas 2.konkrētā mērķa „Likumīga migrācija un integrācija” intervences jomām.

Projekta iesnieguma iesniedzējam projekta iesniegums jāiesniedz deleģētajā iestādē līdz 2023. gada 11. maijam elektroniska dokumenta formā, nosūtot Kultūras ministrijai, izmantojot oficiālo e-adresi (izmantošanas apraksts).

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais tiešsaistes seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2023. gada 18. aprīlī plkst.10.00. Seminārs notiks, izmantojot Microsoft Teams programmatūru. Dalībniekiem pirms semināra uz e-pastu tiks izsūtīta piekļuves informācija.

Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2023. gada 16. aprīlim, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv un Liene.Upeniece@km.gov.lv.

Pielikumi:

 

*Dokuments apstiprināts, pamatojoties uz Kultūras ministrijas 2023.gada 5.aprīļa rīkojumu Nr.2.5-20-3 „Par Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda aktivitātes „13.2.Trešo valstu pilsoņu iekļaušana vietējā sabiedrībā, veicinot latviešu valodas lietošanas un apguves iespējas” atklātas projektu iesniegumu atlases „Latviešu valodas kursi un sarunu valodas klubi (1.posms)” konkursa projekta iesnieguma veidlapas un projekta iesnieguma sagatavošanas metodisko norādījumu apstiprināšanu”.​​​​​​​

Kultūras ministrija kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2021.-2027.gada plānošanas perioda (turpmāk – fonds) deleģētā iestāde (turpmāk – deleģētā iestāde) ir uzsākusi fonda 2021.-2027.gada nacionālās programmas īstenošanas plānā apstiprinātās 13.1.aktivitātes „Vienas pieturas aģentūras izveide un darbības nodrošināšana” (turpmāk – 13.1.aktivitāte) ierobežotas projektu iesniegumu atlases īstenošanu.

Lai nodrošinātu fonda 13.1. aktivitātes īstenošanas uzsākšanu, Iekšlietu ministrijas kā fonda vadošās iestādes izveidotajā fonda 2021.-2027.gada perioda uzraudzības komitejā ar 2022.gada 12.decembra lēmumu Nr. 5 apstiprināts fonda 2021.-2027.gada nacionālās programmas īstenošanas plāns, nosakot Sabiedrības integrācijas fondu kā 13.1.aktivitātes projekta iesniedzēju.

Atbilstoši Ministru kabineta 2022.gada 18.oktobra noteikumu Nr.651 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda un Finansiāla atbalsta instrumenta robežu pārvaldībai un vīzu politikai 2021.2027.gada plānošanas perioda īstenošanas vadības kārtība” 12.punktā noteiktajam Kultūras ministrija  ir uzaicinājusi  Sabiedrības integrācijas fondu sagatavot un iesniegt projekta iesniegumu fonda 13.1.aktivitātes ierobežotas projektu iesniegumu atlases ietvaros.

Aktivitātes vispārīgais mērķis ir nodrošināt savlaicīgu atbalstu trešo valstu pilsoņiem sākotnējās integrācijas posmā, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos un saliedētas sabiedrības attīstību.

Aktivitātes tiešais mērķis ir ilgtspējīgas nacionāla līmeņa koordinējošas institūcijas „Vienas pieturas aģentūra” darbība, nodrošinot kvalitatīvas informācijas un atbalsta pieejamību trešo valstu pilsoņiem.

Aktivitātes mērķa grupa ir trešo valstu pilsoņi, kas saņēmuši tiesības uzturēties Latvijas teritorijā, un personas, kurām nepieciešama starptautiskā aizsardzība (bēgļi, personas, kurām piešķirts alternatīvais statuss, un patvēruma meklētāji) un kuri likumīgi uzturas Latvijas teritorijā (turpmāk kopā – mērķa grupa). Mērķa grupā neietilpst Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi un Eiropas Ekonomikas zonas vai Šveices Konfederācijas pilsoņi.

Ierobežotas atlases konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 2 559 526 euro un ne mazāk kā 200 001 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projekta īstenošanas periods ir no 2023.gada 1.janvāra līdz 2025.gada 31.decembrim.

Projekta iesnieguma iesniedzējam projekta iesniegums jāiesniedz deleģētajā iestādē līdz 2023.gada 16.janvārim elektroniska dokumenta formā, nosūtot uz elektroniskā pasta adresi pasts@km.gov.lv vai Kultūras ministrijai, izmantojot oficiālo e-adresi (izmantošanas apraksts latvija.lv/lv/BUJEadrese#show1).

Pielikumi:

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkursa nolikums

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkursa nolikuma tehniskie grozījumi

Principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējums

Projekta iesnieguma veidlapa

Projekta finansēšanas plāns un detalizētais budžets

Projekta iesniedzēja apliecinājums

Projekta iesniedzēja partnera apliecinājums

Projekta iesnieguma iesniedzēja apliecinājums par datu aizsardzību

Metodiskie norādījumi projekta iesnieguma sagatavošanai

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriji

Ierobežotas projektu iesniegumu atlases projekta iesnieguma vērtēšanas kritēriju piemērošanas metodika

Prezentācija par ierobežotas projektu iesniegumu atlases konkursa nosacījumiem