Izdots palīglīdzeklis paleogrāfijā

Vēstures dokumentu pētniekiem īpaši svarīgi ir pārvaldīt paleogrāfiju – prasmi salasīt un atšifrēt senus rokrakstus. Lai veicinātu šo prasmju apguvi Latvijā, sagatavots jauns izdevums „Palīglīdzeklis Latvijas arhīvu un bibliotēku 16. gadsimta – 20. gadsimta sākuma vācu rokrakstu paleogrāfijā / Hilfsmittel zur Paläographie deutscher Handschriften vom 16. Jahrhundert bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts in Archiven und Bibliotheken Lettlands”, kura svinīgā atvēršana notika 2018. gada 20. martā Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts vēstures arhīvā.

Izdevums paredzēts plašai mērķauditorijai – arhīvu, bibliotēku un muzeju darbiniekiem, vēstures, mākslas vēstures un valodniecības studentiem un zinātniekiem, kā arī novadpētniecības un ģenealoģijas interesentiem –, kas ar tā palīdzību varēs apgūt prasmi salasīt vēsturiskos rokrakstus.

Grāmatā publicēti 48 dokumenti vai to fragmenti vācu valodā. Izdevumā iekļauts katras dokumenta lapas attēls un tam pretim – precīza teksta transkripcija, kuru analizējot un salīdzinot ar attēlu, iespējams izprast vēsturiskās rakstības īpatnības. Katram dokumentam dota anotācija latviešu un vācu valodā. Grāmatas ievadā latviešu un vācu valodā sniegts ieskats vācu rakstības attīstībā un publicēto dokumentu vēsturiskajā kontekstā. Izdevumu papildina paleogrāfijas apguvei un vēsturisko dokumentu interpretācijai noderīgas literatūras saraksts.

Publicētie dokumenti nākuši no Latvijas Valsts vēstures arhīva, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un Herdera institūta Marburgā krājuma un atspoguļo dažādus Baltijas jauno laiku vēstures jautājumus.

Grāmatu izdevis Latvijas Nacionālais arhīvs sadarbībā ar Latvijas arhīvistu biedrību. Tās sagatavošanu finansiāli atbalstījis Valsts kultūrkapitāla fonds. Izdevuma sastādītāji ir kādreizējais Hannoveres Galvenā valsts arhīva direktors Dr. Manfrēds fon Betihers (Manfred von Boetticher) un Latvijas Valsts vēstures arhīva darbinieki Enija Rubina un Kārlis Zvirgzdiņš.

Plašāka informācija Latvijas Nacionālā arhīva mājaslapā