Stratēģija un dokumenti

Arhīvu nozares pamatmērķis ir nodrošināt dokumentu uzkrāšanu, to saglabāšanu un pieejamību sabiedrības interesēs. Arhīvos uzkrātie dokumenti kopā ar institūcijās uzkrātajiem un īpaši vērtīgajiem privātajiem vai no ārvalstīm iegūtajiem dokumentiem veido nacionālo dokumentāro mantojumu, par ko rūpējas arhīvi.

Arhīvu nozares stratēģija 2014.-2020.gadam. Dokumentu un arhīvu pārvaldība. Nacionālais dokumentārais mantojums


Nozares dokumenti

Likumi un MK noteikumi

Arhīvu likums

Likums „Par grāmatvedību”

MK 28.12.2010.MK noteikumi Nr.1234 Latvijas Nacionālā arhīva nolikums

03.05.2011. MK noteikumi Nr.337 „Privātu arhīvu akreditācijas kārtība”

17.05.2011. MK noteikumi Nr.374 „Noteikumi par dokumentu izslēgšanu no nacionālā dokumentārā mantojuma

24.05.2011. MK noteikumi Nr.397 „Kārtība, kādā no Latvijas Republikas uz laiku drīkst izvest nacionālajā dokumentārajā mantojumā iekļautu dokumentu, kā arī izgatavo šā dokumenta nodrošinājuma kopijas un nosaka to skaitu

28.02.2012. MK noteikumi Nr.143 „Kārtība, kādā publiskos dokumentus pārvērš elektroniskā formā”

06.11.2012. MK noteikumi Nr. 748 „Dokumentu un arhīvu pārvaldības noteikumi”

06.11.2012. MK noteikumi Nr. 749 „Kārtība, kādā nodod dokumentus pastāvīgā valsts glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā”

06.11.2012. MK noteikumi Nr.750 „Nacionālā dokumentārā mantojuma reģistra noteikumi”

06.11.2012. MK noteikumu Nr.747 „Latvijas Nacionālā arhīva darbības noteikumi”

13.11.2012. MK noteikumi Nr. 763 „Noteikumi par Latvijas Nacionālā arhīva sniegto publisko maksas pakalpojumu cenrādi”

18.12.2012. MK noteikumi Nr.887 „Noteikumi par valsts nodevu par Latvijas Nacionālā arhīva sociāli tiesiskas izziņas sagatavošanu un izsniegšanu”

Nacionālā arhīva iekšējie normatīvie akti

Dokumentu glabāšanas termiņi un paraugnomenklatūras