Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu”.

Atbilstoši konkursa nolikuma noformēti un sagatavoti konkursa dokumenti ar norādi konkursam „Par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu” līdz 2019.gada 27.novembra plkst. 17.00 jāiesniedz Kultūras ministrijā vienā no šādiem veidiem:

  • personīgi Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā, K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā;
  • pa pastu uz adresi: Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11a, Rīga, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2019.gada 27.novembris).
  • elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Tāme


Kultūras ministrija uzaicina privātpersonas ar pietiekamu kompetenci un pieredzi iesniegt atbilstoši darba uzdevumam sagatavotus pieteikumus līdzdarbības līguma „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu daudzpusīgai kultūras atspoguļošanai un medijpratības veicināšanai diasporas drukātajos un interneta medijos” slēgšanai.

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019.gada 2.decembrim, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs – 2019.gada 2.decembris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Darba uzdevums
Darba uzdevuma 1.pielikums (rezultāti)
Darba uzdevuma 2.pielikums (tāme)

VKKF mērķprogrammu konkursi

Līdz 2019. gada 22. novembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 19. novembrim (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammu konkursos:

Līdz 2020. gada 17. janvārim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 13. janvārim (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus mērķprogrammā "Mazbudžeta pilnmetrāžas filmu ražošana".

Vairāk informācijas


VKKF līdz 22. novembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 19.11.2019.(pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus mūža stipendiju programmā.

Vairāk informācijas

NKC konkursi Nacionālā kino centra plānoto filmu nozares konkursu provizoriskais grafiks 2019. gadam - ŠEIT
EMAP/EMARE mediju mākslinieku rezidenču apmaiņas programma

RIXC sadarbībā ar desmit citām prestižām mediju mākslas institūcijām no visas Eiropas piedāvā iespēju EMAP programmas ietvaros jauno mediju māksliniekiem līdz šī gada 2. decembrim pieteikties uz mediju mākslinieku rezidenču apmaiņas programmu EMAP/EMARE 2020. un 2021. gadā.

Vairāk informācijas

Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Informācija: Rēzeknes novada pašvaldība

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu