Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Kultūras ministrija izsludina konkursu "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai par ebreju holokausta notikumiem Otrā pasaules kara laikā, tostarp Rīgas geto izveidi".

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2018.gada 16.aprīlim plkst. 17.00, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu - K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2018.gada 16.aprīlis), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālr. 67330243 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa
Tāmes veidlapa
Līguma projekts

ES programma "Radošā Eiropa"

Eiropas Komisija izsludina ES programmas "Radošā Eiropa" Daiļliteratūras tulkojumu konkursu.

Šī gada uzsaukums paredz atbalstu projektu pieteikumiem gan līdz 2, gan līdz 3 gadu periodam.
Maksimālā projekta pieprasītā summa nevar pārsniegt 100 000 euro.
Pieejamais budžets visiem atbalstāmajiem projektiem sastāda 3,6 miljonus euro.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 23.maijs (līdz 12:00 pēc Briseles laika). Konkursa rezultāti gaidāmi š.g. septembrī.

Konkursa dokumentācija

VKKF mērķprogrammu konkursi

Līdz 2018. gada 20. aprīlim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 16. aprīlim) pieņem pieteikumus mērķprogrammas konkursā ''Radošā darba stipendijas pilnmetrāžas spēlfilmu un pilnmetrāžas animācijas filmu scenāriju veidošana''

Mērķis - atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un pilnmetrāžas animācijas filmu scenāriju veidošanu, veicinot tematiski un žanriski daudzveidīgu profesionālu un mākslinieciski augstvērtīgu filmu tapšanu.

Kontaktinformācija:
Inga Blese
projektu kuratore
tālrunis 67509943,
e-pasts: inga@kkf.lv

Vairāk informācijas


Līdz 2018. gada 20. aprīlim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 16. aprīlim) pieņem pieteikumus šā gada 2. kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Kultūras mantojuma, Vizuālās mākslas, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras, Starpdisciplināru projektu nozarēs.


Pieņemam pieteikumus mērķprogrammas konkursā „Debijas pilnmetrāžas spēlfilmu ražošana”.

Mērķis - atbalstīt debijas pilnmetrāžas spēlfilmu veidošanu, veicinot autoru profesionālo un radošo izaugsmi, kā arī ilgtspējīgu Latvijas filmu nozares attīstību.

Pieņemam pieteikumus līdz 2018. gada 25. maijam plkst. 12:00 (sūtot pa pastu - līdz 21.05.2018.). Konkursa rezultāti - pēc 22.06.2018.

Kontaktinformācija:
Inga Blese
projektu kuratore
tālrunis 67509943
e-pasts: inga@kkf.lv

Vairāk informācijas

SIF konkurss diasporas NVO atbalstam

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludina atklātu projektu konkursu 2018.gadā īstenojamiem projektiem programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”.

Programmas „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” konkursa nolikums un projekta iesnieguma veidlapa pieejama Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā internetā.

Projektu iesniegumu iesniegšanas termiņš ir 2018.gada 16.aprīlis (saņemšanas datums SIF). Projektu iesniegumus var iesniegt:
• personīgi (līdz plkst. 17:00) vai pa pastu Sabiedrības integrācijas fondā, adrese Aspazijas bulvāris 24 (3.stāvs), Rīgā, LV-1050 (vienā oriģināleksemplārā ar pievienotu elektronisko versiju datu nesējā);
• elektroniska dokumenta formā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, sūtot uz e-pasta adresi: diaspora@sif.gov.lv.

Jautājumus par projektu iesniegumu sagatavošanu lūdzam sūtīt pa e-pastu uz adresi konkursi@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu, vai arī izmantojot Skype: sif.konkursi.

Vairāk informācijas

Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai
  • Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Informācija: Rēzeknes novada pašvaldība

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu