Finansējuma iespējas

KM finansējuma konkursi

Atklāts konkurss: „Kultūras ministrijas kā Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda deleģētās iestādes īstenoto Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda aktivitāšu mērķa grupu vajadzību un situācijas izvērtējums (1.posms)”.

Atklātā konkursa ietvaros pieejamais finansējums viena projekta īstenošanai ir ne vairāk kā 35 000,00 euro un ne mazāk kā 30 000,00 euro, ko veido fonda finansējums 75% apmērā un valsts budžeta finansējums 25% apmērā.

Projekta iesniegumu iesniedz deleģētajā iestādē līdz 2017.gada 9.augustam vienā no šādiem veidiem:

  • personīgi darba dienās no plkst. 8.30 līdz 17.00 Rīgā, K.Valdemāra ielā 11a, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā (2.stāvā, 21.kabinetā);
  • nosūtot pa pastu līdz projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām uz adresi: Latvijas Republikas Kultūras ministrija, K.Valdemāra iela 11 a, Rīga, LV-1364;
  • elektroniska dokumenta formā, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un apliecinātu ar laika zīmogu, sūtot uz elektroniskā pasta adresi: pasts@km.gov.lv

Atklātu konkursu aktivitātē izsludina, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015.gada 28.jūlija noteikumiem Nr.432 „Iekšējās drošības fonda un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014. – 2020.gada plānošanas dokumentu izstrādes un projektu iesniegumu atlases kārtība”.

Deleģētās iestādes rīkotais informatīvais seminārs par aktivitātes īstenošanu notiks 2017.gada 27.jūlijā plkst.10.00, Latvijas Republikas Kultūras ministrijā, Rīgā, Z.A.Meierovica bulvārī 14, 4.stāva Semināru zālē.

Pieteikšanās dalībai seminārā līdz 2017.gada 24.jūlijam, nosūtot dalībnieka vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju uz e-pastu: PMIF@km.gov.lv

Papildu informācija

Pielikumi:

KM konkursi par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu Konkurss par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu mūsdienu ritmiskās, populārās mūzikas eksporta veicināšanai

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017.gada 30.augusta plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi, nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2017.gada 30.augusts) vai elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, ja pieteikums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par konkursa nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330243 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.


ES programma "Radošā Eiropa"

Konkurss par inovatīva, starpdisciplināra maģistra programmas mācību moduļa izveidi, kurā tiktu apvienota māksla un zinātne/tehnoloģijas ar uzņēmējdarbību.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni EUR. Viena projekta maksimālais grants nevar pārsniegt 500 000 EUR, kas ir 80% no projekta kopējā budžeta.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: š.g. 10. oktobris

Plašāk par konkursu un konkursa dokumentācija ŠEIT

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" 2018 pasākumu koncepciju konkurss.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2017. gada 15.septembrim (ieskaitot).
Balvu fonds - 2500 eiro.
Vērtējot pieteikumus, žūrija īpašu uzmanību pievērsīs koncepciju mākslinieciskajai kvalitātei, idejas inovatīvajam raksturam, norišu īstenošanas iespējām, festivāla apmeklētāju piedalīšanās iespējām pasākumā un mijiedarbību ar citām tradicionālās kultūras nozarēm.

NOLIKUMS

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

Pieteikšanās finansiālam atbalstam radošiem braucieniem

Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas).

Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Pieteikšanās termiņš līdz 2017.gada 22.augustam.

Plašāka informācija pieejama Ziemeļvalstu Kultūras punkta mājaslapā: www.nordiskkulturkontakt.org

Kontaktpersona: Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Mob. +371 26362558
ginta@norden.lv

Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā

Projektu pieteikumu konkurss granta finansējumam, lai no 2018.–2020. gadam nodrošinātu Europe Direct informācijas centru (EDIC) darbību Latvijā.

Projekta pieteikumi pretendentiem jāizstrādā un jāiesniedz Eiropas Komisijas pārstāvniecībā līdz 2017. gada 4. augustam.

Vairāk par projektu pieteicējiem izvirzītajiem kritērijiem un prasībām ŠEIT

Vācijas vēstniecība Rīgā

Iespēja pieteikties Vācijas Bundestāga stipendijai.

Pieteikšanās termiņš ir pagarināts līdz 2017. gada 31. jūlijam!

Vācijas Bundestāgs katru gadu kopā ar Berlīnes Brīvo universitāti, Humbolta Universitāti Berlīnē , kā arī Berlīnes Tehnisko universitāti piešķir aptuveni 120 stipendijas jauniešiem ar augstāko izglītību no 41 valsts. Programmas ilgums katru gadu ir no 1. marta līdz 31. jūlijam.

Laika posmā no 2018. gada marta līdz jūlijam stipendiāti izies praksi Bundestāga deputātu birojos. Viņiem būs arī iespēja 2018. gada pavasara semestra laikā apmeklēt vienu vai divus semināru ciklus Humbolta Universitātē Berlīnē vai arī kādā citā Berlīnes augstskolā.

Papildu informācija ir pieejama ŠEIT

ASV Valsts departamenta Demokrātijas, cilvēktiesību un darbaspēka birojs

Granta projektu konkurss organizācijām, kuru mērķis ir atbalstīt neatkarīgus medijus Baltijas valstīs.

Projektu pieteikšanas termiņš - 7.augusts.

Vairāk informācijas

Pašvaldību kultūras projektu konkursi Grantu konkurss “Radi Tukumam”

Konkursa mērķis ir atbalstīt iniciatīvas Tukumā, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijās, kas atbilst uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī nodrošina jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu.

Konkursa kopējais grantu fonds ir 9000 euro, kur viena projekta īstenošanai paredzēts ne vairāk kā 3000 euro.

Prioritārs atbalsts paredzēts tiem projektiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās, vai tiem projektiem, kas tiks veidoti, balstoties uz sociālas un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības principiem.

Konkurss norisināsies līdz 2017. gada 30. novembrim, pieteikumus var iesniegt jebkurā darba dienā Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4. Vērtēšanas komisija projekta pieteikumus izskatīs vienu reizi mēnesī. Ja grantu kopējā summa tiks iztērēta ātrāk par noteikto termiņu, konkurss tiks pārtraukts, tāpēc nenokavē un piesaki savu projektu pēc iespējas ātrāk!

Papildu informācija (Tukuma pašvaldības mājaslapa)

Konkursa nolikums

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai
  • Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Informācija: Rēzeknes novada pašvaldība


  • Jūrmalas pilsētas dome izsludina papildu pieteikšanos konkursam par līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Vairāk informācijas

Filmu nozares finansējums

NKC 2017. gada konkurss ar pieejamo finansējumu Eur 100 000 apmērā Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā. Projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem ir atvērts līdz 2017. gada 30. novembra plkst.12:00 Konkursa nolikums

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu