Finansējuma iespējas

VKKF mērķprogrammu konkursi

Latvijai - 100

Mērķprogrammas mērķis ir nodrošināt Latvijas valsts simtgades svinību daudzveidīgu un kvalitatīvu kultūras pasākumu un norišu sagatavošanu un īstenošanu atbilstoši Latvijas valsts simtgades vēstījumam ES ESMU LATVIJA un Latvijas valsts simtgades svinību sagatavošanas programmai, kas publicēta šeit.

Iesniegšana no 02.10.2017. līdz 24.11.2017. plkst. 12:00. Konkursa rezultāti - pēc 25.01.2018.

Vairāk informācijas


Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi

AS “Latvenergo”, AS “Latvijas valsts meži” un VKKF finansētās mērķprogrammas mērķis ir atbalstīt Latvijas kultūras procesam nozīmīgu, ilglaicīgu pasākumu norisi, kas piesaista plašu mērķauditoriju un veicina Latvijas kultūrvides saglabāšanu un attīstību vietējā un starptautiskā kontekstā.

Mērķprogrammas budžets plānots 1 300 000 apmērā, kas veidosies no AS “Latvenergo” ziedojuma (EUR 150 000) un VAS “Latvijas valsts meži” ziedojuma, un VKKF budžeta līdzekļiem.

Iesniegšana - līdz 24.11.2017. pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 21.11.2017. (pasta zīmogs)). Konkursa rezultāti - pēc 21.12.2017.

Vairāk informācijas


Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos

Mērķprogrammas mērķis ir finansēt reģionālu kultūras institūciju programmu, kas nodrošina daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamību nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centrā, organizējot Latvijā rezidējošo profesionālās mākslas kolektīvu un mākslinieku, kā arī viesmākslinieku koncertus, izrādes un/vai izstādes, un/vai filmu skates; izglītības programmas, meistarklases un/vai rezidenču programmas; un/vai festivālus.

Iesniegšana - līdz 24.11.2017. pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 21.11.2017. (pasta zīmogs)). Konkursa rezultāti - pēc 21.12.2017.

Vairāk informācijas


VKKF līdz 24. novembrim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 21.11.2017.(pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus mūža stipendiju programmā.

Vairāk informācijas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma – daudzpusīgas kultūras atspoguļošana iknedēļas drukātajos un/vai interneta kultūras medijos – veikšanu

Pieteikums jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2017.gada 11.decembrim plkst. 17:00, nogādājot to personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2017.gada 11.decembris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330263 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.”

Konkursa nolikums
Līdzdarbības līguma projekts
Izdevumu tāmes veidlapa

Eiropas Komisijas medijpratību veicinošu projektu konkurss

Eiropas Komisija ir izsludinājusi medijpratību veicinošu projektu konkursu. Pieteikšanās – līdz 8.decembrim. Projektu virzieni ir dažādi - sociālo mediju lietotājiem adresētas kampaņas, dezinformācijas analīze, tiešsaistes rīku izstrāde medijpratības veicināšanai, mācības, konferences, semināri u.c.

Vairāk informācijas

ES programma „Radošā Eiropa”

Projektu pieteikumu iesniegšana Eiropas sadarbības projektu konkursā.

Šī gada konkurss paredz divu veidu atbalsta aktivitātes:

  • atbalsts maza un liela mēroga sadarbības projektiem (atbilstoši konkursiem, kas noritējuši līdz šim)

  • atbalsts Eiropas kultūras mantojuma gadam veltītiem projektiem

Projektu iesniegšanas termiņš: 2017. gada 22. novembris un 2018. gada 18. janvāris (plkst.12:00 pēc Briseles laika).

Vairāk informācijas

Pašvaldību kultūras projektu konkursi Grantu konkurss “Radi Tukumam”

Konkursa mērķis ir atbalstīt iniciatīvas Tukumā, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijās, kas atbilst uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī nodrošina jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu.

Konkursa kopējais grantu fonds ir 9000 euro, kur viena projekta īstenošanai paredzēts ne vairāk kā 3000 euro.

Prioritārs atbalsts paredzēts tiem projektiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās, vai tiem projektiem, kas tiks veidoti, balstoties uz sociālas un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības principiem.

Konkurss norisināsies līdz 2017. gada 30. novembrim, pieteikumus var iesniegt jebkurā darba dienā Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4. Vērtēšanas komisija projekta pieteikumus izskatīs vienu reizi mēnesī. Ja grantu kopējā summa tiks iztērēta ātrāk par noteikto termiņu, konkurss tiks pārtraukts, tāpēc nenokavē un piesaki savu projektu pēc iespējas ātrāk!

Papildu informācija (Tukuma pašvaldības mājaslapa)

Konkursa nolikums

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai
  • Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Informācija: Rēzeknes novada pašvaldība


  • Jūrmalas pilsētas dome izsludina papildu pieteikšanos konkursam par līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai. Vairāk informācijas

 

Filmu nozares finansējums

NKC 2017. gada konkurss ar pieejamo finansējumu Eur 100 000 apmērā Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā. Projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem ir atvērts līdz 2017. gada 30. novembra plkst.12:00 Konkursa nolikums

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu