Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss Par valsts pārvaldes uzdevuma – latviešu diasporas mākslas saglabāšana un izstādīšana Latvijā – veikšanu”.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019.gada 7.maija plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2019.gada 7.maijs), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330213 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa
Tāmes veidlapa
Līdzdarbības līguma projekts


Konkurss Par valsts pārvaldes uzdevuma – Dziesmu un deju svētku tradīcijas ilgtspējas un Latvijas profesionālās kultūras un mākslas pieejamības nodrošinājums diasporas mītnes zemēs – veikšanu”.

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019.gada 10.maija plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2019.gada 10.maijs), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330213 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa
Tāmes veidlapa
Līdzdarbības līguma projekts

NKC finansējuma konkursi

2019. gada konkurss STARPTAUTISKU KOPRAŽOJUMA FILMU ATBALSTAM

7. februārī Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2019. gada konkursu starptautisku kopražojuma filmu atbalstam.

Konkursa mērķis ir atbalstīt starptautiskus filmu kopražojumus, kuros kā mazākuma kopražotājs piedalās Latvijas producējošā kompānija. Atbalsts paredzēts pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu ražošanas pabeigšanai 2019.-2021. gadā. Konkursā nevar tikt iesniegti starptautiski kopražojumu projekti, kuros Latvijas producējošā kompānija ir vairākuma kopražotājs, kā arī projekti, kuru ražošana ir jau uzsākta.

Konkursa finansējums ir 300 000 EUR, detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami personīgi vai pa pastu NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10. Projektu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz šā gada 30. aprīlim plkst.12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkursa nolikums


2019. gada FILMU ATTĪSTĪŠANAS PROJEKTU KONKURSS

Nacionālais Kino centrs (NKC) izsludina 2019. gada konkursu filmu attīstīšanas projektu atbalstam. Konkursa mērķis ir atbalstīt pilnmetrāžas spēlfilmu un visu garumu dokumentālo un animācijas filmu attīstīšanu, tai skaitā scenāriju rakstīšanu, tēmu izpēti, tēlu un vizuālo risinājumu izstrādi.

Konkursa finansējums ir 150 000 EUR. Detalizētāka informācija par finansējuma nosacījumiem un projektu sagatavošanu atrodama konkursa nolikumā.

Konkursa projekti iesniedzami NKC, Rīgā, Peitavas ielā 10 līdz šā gada 7. maijam plkst. 12:00. Ar konkursa nolikumu var iepazīties arī NKC birojā, Rīgā, Peitavas ielā 10, tālrunis 67358878.

Konkursa nolikums

Informācija:
Inga Blese,
inga.blese@nkc.gov.lv
67358862, 29418305

VKKF mērķprogrammu konkursI

VKKF Līdz 2019. gada 26. aprīlim pulksten 12.00 (sūtot pa pastu līdz 23. aprīlim (pasta zīmogs)) aicina iesniegt pieteikumus šā gada 2. kultūras projektu konkursā:

Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma,Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs.

Vairāk informācijas

British Council pārstāvniecības Latvijā projektu ideju konkurss

British Council pārstāvniecība Latvijā izsludina projektu ideju konkursu, kura mērķis ir atbalstīt kultūras un mākslas projektus.

Konkursa pieteikumi ar norādi “2019. gada pavasara projektu ideju konkursam” iesniedzami līdz 2019. gada 30. aprīlim, nosūtot pa pastu uz British Council pārstāvniecības Latvijā biroju (Alberta ielā 13, Rīga, LV-1010) vai elektroniski, nosūtot uz e-pasta adresi mail@britishcouncil.lv.

Vairāk informācijas

Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Informācija: Rēzeknes novada pašvaldība

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu