Finansējuma iespējas

Kultūras ministrija

Kultūras ministrija izsludina konkursu „Par iespēju pretendēt uz radošo darbnīcu „Cité Internationale des Arts Parīzē 2018. gadā”.

Pieteikumus jāiesniedz līdz 2017.gada 25. septembrim plkst. 11:00 Kultūras ministrijā Dokumentu pārvaldības nodaļā, 2.stāvā, 21. kabinetā, Kr. Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364, darba laikā no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 8.30 līdz 17:00 vai nosūtot to pa pastu uz adresi K.Valdemāra ielā 11 a, Rīgā, LV-1364 (pasta zīmogs - 2017.gada 25.septembris).

Pieteikumi tiks izvērtēti ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330264, e-pastu: Ieva.Hlevicka@km.gov.lv vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu Kultūras ministrijā, bet ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Konkursa nolikums
Darbnīcas iekšējās kārtības noteikumi
Darbnīcas pieteikuma anketa

ES programma "Radošā Eiropa"

Konkurss par inovatīva, starpdisciplināra maģistra programmas mācību moduļa izveidi, kurā tiktu apvienota māksla un zinātne/tehnoloģijas ar uzņēmējdarbību.

Konkursā kopējais pieejamais finansējums ir 1,5 miljoni EUR. Viena projekta maksimālais grants nevar pārsniegt 500 000 EUR, kas ir 80% no projekta kopējā budžeta.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš: š.g. 10. oktobris

Plašāk par konkursu un konkursa dokumentācija ŠEIT

Valsts kultūrkapitāla fonds Līdz 22. septembrim pulksten 12.00 pieņemam pieteikumus mērķprogrammas "Latviešu oriģinālmūzika" projektu konkursā.

Līdz 22. septembrim pulksten 12.00 (vai sūtot pa pastu - līdz 18. septembrim (pasta zīmogs)) pieņemam pieteikumus šā gada 3. kultūras projektu konkursā Literatūras, Mūzikas un dejas mākslas, Teātra mākslas, Filmu mākslas, Vizuālās mākslas, Kultūras mantojuma, Tradicionālās kultūras, Dizaina un arhitektūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs.

Informējam, ka gadījumā, ja finansējuma izlietojums tiek plānots 2018.gadam, izdevumu tāmi pirms izmaksu veikšanas būs iespējams precizēt atbilstoši spēkā esošai nodokļu likumdošanai.

Konkursa nolikumā ir izmaiņas - Teātra nozarē noteikta papildu prioritāte: 20.gadsimta otrās puses, 21. gadsimta sākuma skatuves mākslas teorētiskās literatūras darbu tulkošana un izdošana; Filmu mākslas nozarē projekta pieteikums konkursam noteiktajos termiņos jānosūta arī elektroniski (PDF formātā vienā failā) uz filmas@kkf.lv, e-pastā obligāti norādot iesniedzēju un projekta nosaukumu.

Latvijas Nacionālais kultūras centrs

Starptautiskā folkloras festivāla "Baltica" 2018 pasākumu koncepciju konkurss.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš līdz 2017. gada 15.septembrim (ieskaitot).
Balvu fonds - 2500 eiro.
Vērtējot pieteikumus, žūrija īpašu uzmanību pievērsīs koncepciju mākslinieciskajai kvalitātei, idejas inovatīvajam raksturam, norišu īstenošanas iespējām, festivāla apmeklētāju piedalīšanās iespējām pasākumā un mijiedarbību ar citām tradicionālās kultūras nozarēm.

NOLIKUMS

Pašvaldību kultūras projektu konkursi Grantu konkurss “Radi Tukumam”

Konkursa mērķis ir atbalstīt iniciatīvas Tukumā, kas balstītas mākslā un kultūrā, digitālajās un radošajās industrijās, kas atbilst uzņēmējdarbības pamatprincipiem, kā arī nodrošina jaunu produktu un pakalpojumu radīšanu.

Konkursa kopējais grantu fonds ir 9000 euro, kur viena projekta īstenošanai paredzēts ne vairāk kā 3000 euro.

Prioritārs atbalsts paredzēts tiem projektiem, kuru idejas iecerēts īstenot un realizēt Tukuma pilsētas vēsturiskā centra aizsardzības zonas robežās, vai tiem projektiem, kas tiks veidoti, balstoties uz sociālas un sociāli atbildīgas uzņēmējdarbības principiem.

Konkurss norisināsies līdz 2017. gada 30. novembrim, pieteikumus var iesniegt jebkurā darba dienā Tukuma novada Domē, Talsu ielā 4. Vērtēšanas komisija projekta pieteikumus izskatīs vienu reizi mēnesī. Ja grantu kopējā summa tiks iztērēta ātrāk par noteikto termiņu, konkurss tiks pārtraukts, tāpēc nenokavē un piesaki savu projektu pēc iespējas ātrāk!

Papildu informācija (Tukuma pašvaldības mājaslapa)

Konkursa nolikums

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai
  • Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Informācija: Rēzeknes novada pašvaldība


  • Jūrmalas pilsētas dome izsludina papildu pieteikšanos konkursam par līdzfinansējumam kultūras pieminekļu saglabāšanai.

Vairāk informācijas

Filmu nozares finansējums

NKC 2017. gada konkurss ar pieejamo finansējumu Eur 100 000 apmērā Latvijas filmu mārketinga, nozares profesionāļu tālākizglītības un industrijas pasākumu atbalstam.

Konkursa mērķis ir veicināt Latvijas filmu atpazīstamību Latvijā un ārvalstīs, kā arī nozares profesionāļu izaugsmi un konkurētspēju, atbalstot projektus, kas īstenojami gada laikā no to iesniegšanas konkursā. Projektu iesniegšanas termiņš visiem projektu veidiem ir atvērts līdz 2017. gada 30. novembra plkst.12:00 Konkursa nolikums

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu
Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programmas „Kultūra” ietvaros ir izsludināts otrais šī gada pieteikšanās termiņš finansiālajam atbalstam īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai.

Pieteikšanās termiņš: 2017.gada 28.septembris.

Sadarbības tīklu veidošanas pamatā ir ideja veicināt jaunu partnerību rašanos, pieredzes apmaiņu, jaunu zināšanu un prasmju apgūšanu, kā arī attīstīt kopīgus sadarbības projektus. Sadarbības tīklā jābūt iesaistītiem partneriem no vismaz 3 Ziemeļvalstīm un/vai Baltijas valstīm.

Atbalsts īstermiņa sadarbības tīklu veidošanai:

- finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 1 gadam,

- maksimālā projekta pieteikuma summa ir € 20 000, lai segtu ne vairāk kā 70% no kopējiem projekta izdevumiem,

- atlikušie 30% no projekta budžeta ir jāiegulda pašām tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts,

- labi funkcionējošs īstermiņa sadarbības tīkls var pēc finansējuma perioda beigām apsvērt iespēju pieteikties atbalstam ilgtermiņa sadarbības tīkla darbībai.

Ilgtermiņa sadarbība:

  • finansējums pasākumiem, kas ilgst līdz 3 gadiem,
  • maksimālā projekta summa ir € 100 000, lai segtu ne vairāk kā 50% no kopējiem projekta izdevumiem,
  • pašam tīklam (tīkla darbībā iesaistītajām organizācijām) ir jāiegulda atlikušie 50% no projekta budžeta un pieteikumā arī norāda, kā tas tiks sasniegts.

 Plašāka informācija:

https://www.nordiskkulturkontakt.org/en/grants/network-funding