Finansējuma iespējas

KM līdzdarbības līgumu konkursi

Konkurss „Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izpratnes veicināšanai par romu kultūru, mākslu un vēsturi, tostarp romu genocīdu, un interešu aizstāvību”

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, 21.kabinetā līdz 2019.gada 6.septembra plkst. 17.00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2019.gada 6.septembris), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330312 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.”

Konkursa nolikums
Pieteikuma veidlapa
Tāmes veidlapa
Līdzdarbības likuma projekts


Konkurss „Par valsts pārvaldes uzdevuma – kvalitātes novērtējuma dizaina jomā – veikšanu”

Pieteikumi jāiesniedz Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā līdz 2019.gada 9.augusta plkst. 17:00, nogādājot tos personīgi vai nosūtot pa pastu – K.Valdemāra ielā 11a, Rīgā, LV – 1364 (pasta zīmogs – 2019.gada 9.augusts), vai nosūtot elektroniski uz e-pastu: pasts@km.gov.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

Pieteikumu atvēršanas datums un vieta: ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā pēc pieteikšanās termiņa beigām Kultūras ministrijā. Informāciju par nolikumu un dalību konkursā var saņemt pa tālruni 67330249 vai iesniedzot rakstveida pieprasījumu, bet ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.”

Konkursa nolikums
Tāmes veidlapa
Līdzdarbības līguma projekts

Ziemeļvalstu un Baltijas valstu mobilitātes programma „Kultūra”

Iespēja pieteikties finansiālam atbalstam radošiem braucieniem

Pieteikšanās termiņš līdz 2019.gada 22.augustam (plkst.15:59).

Papildu informācija un pieteikuma forma

Pieteikumus var iesniegt profesionāli mākslinieki un citu radošo profesiju pārstāvji visās mākslas un kultūras jomās, lai dotos radošā braucienā uz kādu no Baltijas valstīm vai Ziemeļvalstīm (brauciena ilgums 1-10 dienas). Finansiālais atbalsts paredzēts ceļa un uzturēšanās izmaksu segšanai. Braucieniem var pieteikties arī nelielas grupas (līdz 6 personām), ja visi grupas dalībnieki dodas uz vienu un to pašu vietu, vienā un tajā pašā laikā.

Kontaktinformācija
Ginta Tropa
Kultūras padomniece
Mob. +371 26362558
ginta@norden.lv
Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā
Marijas 13/3, Riga, LV 1666, LATVIA
www.norden.lv

VKKF mērķprogrammu konkursi

VKKF līdz 06.09.2019. pulksten 12.00 pieņem pieteikumus mērķprogrammā ""Latvijas skolas somas" satura radīšana". Sūtot pa pastu - līdz 02.09.2019. (pasta zīmogs).

Kontaktinformācija:
Inga Baltā
projektu kuratore
tālrunis 67503178
e-pasts: inga.balta@kkf.lv

Vairāk informācijas


VKKF līdz 25.10.2019. pulksten 12.00 (sūtot pa pastu - līdz 21.10.2019. (pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus mērķprogrammas "Latvijai - 100" 2020. gada projektu konkursā.

Kontaktinformācija:
Inga Baltā
projektu kuratore
tālrunis 67503178
e-pasts: inga.balta@kkf.lv

Vairāk informācijas

NKC konkursi Nacionālā kino centra plānoto filmu nozares konkursu provizoriskais grafiks 2019. gadam - ŠEIT
Konkurss starptautiskajiem apmaiņas braucieniem

Staptautiskās apmaiņas programmas ietvaros iespējams pieteikties finansējumam ceļojumu apmaksāšanai un uzturēšanās izdevumu segšanai. Iespēja tiek sniegta mūzikas, teātra, dejas, cirka un performanču māksliniekiem.

Vairāk informācijas

Pašvaldību līdzfinansējuma konkursi kultūras pieminekļu saglabāšanai

Rēzeknes novada pašvaldības līdzfinansējums valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu saglabāšanai, restaurācijai, konservācijai vai avārijas situāciju novēršanai.

Lai saņemtu finansējumu, elektroniski uz e-pastu Inara.Pleiksne@rezeknesnovads.lv, pa pastu vai personīgi Rēzeknes novada pašvaldībā (Atbrīvošanas alejā 95A, 2. stāvs, 17. kabinets) jāiesniedz pieteikums, norādot informāciju par kultūras pieminekļa īpašumtiesībām, raksturojumu, kultūras pieminekļa saglabāšanas nepieciešamību, veicamajiem darbiem kultūras pieminekļa aizsardzības stāvokļa uzlabošanai, finansējuma avotu, darbu veicējiem, sagaidāmajiem rezultātiem, kopējā budžeta tāmi, kā arī katras aktivitātes (darba) izmaksām.

Informācija: Rēzeknes novada pašvaldība

Lauku atbalsta dienests

LAD administrētajā LEADER apakšpasākumā Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju ir pieejams atbalsts kultūras objektu sakārtošanai (baznīcas, kultūras nami, utt.), lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību, kvalitāti un sasniedzamību.

Tāpat ir pieejams atbalsts sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai, kas var būt saistītas ar kultūru, piemēram, tērpu iegādei (dejotājiem, dziedātājiem, pūtēju ansambļu dalībniekiem), dažādu mūzikas instrumentu iegādei.

Papildu informācija

Kontaktpersona:
Zane Jakušenoka
LEADER pasākumu daļas vadītāja
zane.jakusenoka@lad.gov.lv

VKPAI kultūras pieminekļu izpētes, glābšanas un restaurācijas programma

Programmā prioritāri atbalstāmi tādi pasākumi, kas atbilstoši starptautiski atzītai kultūras mantojuma filozofijai visefektīvāk sekmē vērtību saglabāšanu cilvēka dzīves kvalitātes nodrošināšanai ilgtermiņā.

Informācija par programmu