Sakārto nekustamā īpašuma jautājumus, lai Ventspils mūzikas skola jauno mācību gadu uzsāktu jaunajā ēkā

Jaunā Ventspils mūzikas vidusskola ar koncertzāles funkciju

Lai jaunuzcelto Ventspils mūzikas vidusskolas ar koncertzāles funkciju ēku varētu ierakstīt zemesgrāmatā un nodot lietošanā skolai, skolēniem un koncertzāles apmeklētājiem, šodien 16. jūlijā, Ministru kabinets lēma no Ventspils pilsētas pašvaldības pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Kultūras ministrijas (KM) valdījumā zemes domājamās daļas, kas atbilst ministrijas īpašumā esošās jaunās ēkas daļai.

Jaunā mūzikas skolas un koncertzāles ēka ir būvēta uz Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā esošas zemes saskaņā ar 2016. gada 29. aprīlī noslēgto sadarbības līgumu starp Ventspils pilsētas domi, Profesionālās izglītības kompetences centru (PIKC) „Ventspils Mūzikas vidusskola” un KM. Atbilstoši faktisko ieguldījumu apmēram, 2019. gada aprīlī tika panākta vienošanās, ka Ventspils domes īpašumā turpmāk būs ēkas 651/1000 domājamās daļas, bet KM īpašumā ēkas 349/1000 domājamās daļas.

2019. gada aprīlī Ventspils dome lēma bez atlīdzības nodot KM ēkas daļai atbilstošās zemes domājamās daļas. Ar šodien pieņemto MK lēmumu īpašumtiesības uz zemi KM nodotas uz laiku, kamēr KM šajā īpašumā, Ventspilī, Lielajā laukumā 1, īsteno skolas izglītības un kultūras funkciju.

Ventspils Mūzikas vidusskolai nebija savu pastāvīgu, profesionālajai darbībai piemērotu telpu jau kopš 2014. gada sākuma, kad tā pārtrauca darbību katastrofālā stāvoklī esošajās ēkās Ventspils vecpilsētā. Kopš tā laikā mācību process tika organizēts septiņas pagaidu telpās dažādās vietās pilsētā.

Jaunā skolas ēka ļaus nodrošināt pilnvērtīgu mācību procesu, modernizējot to un ceļot profesionālās izglītības un kultūras pakalpojumu konkurētspēju un pieejamību Kurzemes reģionā. Ēka būvēta, ievērojot ilgtspējīgas būvniecības un ēku ekspluatācijas principus, kā arī ar minimālā apmērā radītām siltumnīcefektu izraisošo gāzu emisijām.

PIKC „Ventspils Mūzikas vidusskola” ir viena no lielākajām KM pārziņā esošajām kultūrizglītības iestādēm ārpus Rīgas, un tajā mācās 96 profesionālās vidējās izglītības un 405 profesionālās ievirzes audzēkņi. Lai nodrošinātu PIKC nepieciešamo papildu finansējumu mācību procesa organizēšanai, sedzot ēkas uzturēšanas izdevumus un nomas maksu par Ventspils pilsētas pašvaldības īpašumā esošās ēkas daļas izmantošanu, jautājums par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 430 114 eiro apmērā vienam gadam tiks izskatīts likumprojekta “Par valsts budžetu 2020. gadam” un “Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2020., 2021. un 2022. gadam” ietvaros.

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova
Kultūras ministrijas
Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
E-pasts: Inita.Kabanova@km.gov.lv 
Tālr. (+371) 67330254