Ētikas kodekss

Ētikas kodeksa mērķis ir noteikt Kultūras ministrijas amatpersonu, ierēdņu un darbinieku profesionālās ētikas principus un uzvedības normas.

Kodeksā ietvertie uzvedības principi un normas ir saistoši darbiniekiem viņu attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar citām institūcijām un sabiedrību. Kodeksa uzdevums ir veicināt KM darbinieku individuālo atbildību un godprātību, tādējādi sekmējot KM uzdevumu sekmīgu izpildi, darba kultūras paaugstināšanos un vairojot sabiedrības uzticēšanos KM.

KM darbības mērķis - strādāt sabiedrības un Latvijas kultūras attīstības labā, savā darbībā līdzsvarojot rūpes par kultūras mantojumu ar atvērtību jaunradei un jaunām iniciatīvām.

KM pamatvērtības: atbildība, zināšanas (profesionalitāte), radošums, attīstība, atvērtība sadarbībai un darbības caurskatāmība, cieņa pret nacionālo kultūras mantojumu un atvērtība jaunām kultūras daudzveidības izpausmēm, tiekšanās uz izcilību. 

Ētikas kodekss