Pakalpojumi

Ģerboņu reģistrācija

Kultūras ministrija ģerboņus reģistrē Ģerboņu reģistrā atbilstoši Ģerboņu likumā noteiktajam.

Iesniegumu par ģerboņa reģistrāciju iesniedzējs var nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi pasts@km.gov.lv, vai personīgi iesniegt Kultūras ministrijas Dokumentu pārvaldības nodaļā.

Kontaktpersona

Kristīne Liepiņa, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja. Tālr. saziņai 67330246, e-pasts: Kristine.Liepina@km.gov.lv

Iesniegumam par ģerboņa reģistrāciju pievieno ģerboņa apraksta projektu un ziņas par ģerboņa īpašnieku (fiziskajai personai – vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvieta; juridiskajai personai – pilns nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese). Iesniegumam var pievienot arī ģerboņa attēla projektu.

Kultūras ministrija nosūta iesniegto ģerboņa apraksta projektu un attēla projektu, ja tāds pievienots, Valsts Heraldikas komisijai izvērtēšanai, par to paziņojot arī iesniedzējam.

Lēmumu par ģerboņa reģistrāciju vai atteikumu reģistrēt ģerboni Kultūras ministrija pieņem pēc Valsts Heraldikas komisijas atzinuma saņemšanas.

Par ģerboņa reģistrāciju maksājama valsts nodeva 7.11 euro apmērā saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par ģerboņa reģistrācijas valsts nodevas likmi un maksāšanas kārtību

Valsts nodevu iemaksā
Valsts kasē
konta Nr. LV13TREL1060000991000
ar norādi: Valsts nodeva par ģerboņa reģistrāciju

Informācija par Ģerboņu reģistrā reģistrētajiem ģerboņiem pieejama elektroniskajā ģerboņu katalogā.