NVO deleģētie uzdevumi

 

2017.gada 13.marts

Kultūras ministrija 2017.gada 10.martā, saskaņā Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 5.3.1 apakšpunktu), ir noslēgusi līdzdarbības līgumu „Par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā” ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” un atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 51.pantam un Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumu Nr.317 „Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz un publisko līdzdarbības līgumus, kā arī piešķir valsts budžeta finansējumu privātpersonām valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai un uzrauga piešķirtā finansējuma izlietojumu” 31.punktam publisko līdzdarbības līgumu.


2017.gada 10.marts

Kultūras ministrija, lai nodrošinātu Latvijas Okupācijas muzeja pamatdarbību atbilstoši Latvijas Okupācijas muzeja likuma 4.pantā noteiktajiem muzeja darbības mērķiem un uzdevumiem, plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar Latvijas Okupācijas muzeja biedrību par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu kultūras jomā:

 • nodrošināt ekspozīciju un izstāžu uzturēšanu un papildināšanu, tai skaitā izstādes „Stūra māja. Lieta Nr.1914/2014” pieejamību ēkā Rīgā, Brīvības ielā 61;
 • nodrošināt muzeja krājuma saglabāšanu un pieejamību sabiedrībai;
 • nodrošināt pētniecības darba veikšanu;
 • nodrošināt izglītības pakalpojumus skolotājiem un skolēniem.

Līdzdalības līguma projekts*


2017. gada 2. marts

Kultūras ministrija noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus mūzikas jomā:

 • veicināt mūzikas nozares aktuālās informācijas atlasi, uzkrāšanu un apriti,
 • sniegt metodisko palīdzību nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas,
 • pārstāvēt nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


2017. gada 2. marts

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Jaunā teātra institūts”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus teātra jomā:

 • atlasīt un uzkrāt aktuālo informāciju un veicināt informācijas apriti teātra jomā;
 • sniegt metodisko palīdzību teātra nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas;
 • veidot un attīstīt starptautisko sadarbību un pārstāvēt Latvijas teātra nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 28. februāris

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu* ar biedrību „I.Kozakēvičas Latvijas Nacionālo Kultūras biedrību asociācija” par atsevišķa valsts pārvaldes uzdevuma veikšanu sabiedrības integrācijas un starpkultūru dialoga attīstības jomā. Valsts pārvaldes uzdevums ir – nodrošināt mazākumtautību kultūras saglabāšanu un attīstību un veicināt starpkultūru dialogu, īstenojot mazākumtautību organizāciju pasākumus 2017. gadā.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 17. februāris

Kultūras ministrija plāno slēgt līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Mūzikas informācijas centrs”, kas konkursa kārtībā ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus mūzikas jomā:

 • veicināt mūzikas nozares aktuālās informācijas atlasi, uzkrāšanu un apriti,
 • sniegt metodisko palīdzību nozares institūcijām un speciālistiem, organizējot seminārus, konsultācijas un profesionālās apmācības programmas,
 • pārstāvēt nozari starptautiskās sadarbības organizācijās un projektos.

Līdzdarbības līguma projekts**


2017. gada 3. janvāris

Kultūras ministrija ir noslēgusi līdzdarbības līgumu ar biedrību „Latvijas Arhitektu savienība”, kas konkursa kārtībā ir ieguvusi tiesības veikt atsevišķus valsts pārvaldes uzdevumus arhitektūras nozarē. Saskaņā ar līgumu biedrība “Latvijas Arhitektu savienība” veiks šādus valsts pārvaldes uzdevumus arhitektūras nozarē:

 • atlasīs un uzkrās aktuālo informāciju par arhitektūras nozari un nodrošinās tās apriti dažādām mērķauditorijām, kā arī nodrošinās profesionālās pilnveides iespējas arhitektūras nozares profesionāļiem;
 • pārstāvēs un reprezentēs Latvijas arhitektūru nacionālas un starptautiskas nozīmes pasākumos (izstādēs, biennālēs, festivālos, forumos u.c.);
 • veiks Latvijas arhitektūras nozares kvalitātes ikgadēju novērtējumu, organizējot īstenoto darbu konkursu, lai apzinātu Latvijas arhitektūras labāko sniegumu un sekmētu Latvijas arhitektūras nozares augstvērtīgu attīstību un izaugsmi ilgtermiņā;
 • veidos sabiedrības izpratni par kvalitatīvu arhitektūru un apbūvēto vidi, arhitektūras lomu sabiedrības labklājības veicināšanā, kā arī rosinās interesi par Latvijas laikmetīgās arhitektūras labākajiem sasniegumiem, nodrošinot katru gadu saturiski un vizuāli augstvērtīgu arhitektūras darbu konkursa labāko darbu izstādi, nodrošinot komunikāciju un publicitāti plašsaziņas līdzekļos par arhitektūras darbu konkursa norisi, konkursa labākajiem darbiem un to autoriem, laikmetīgās arhitektūras procesiem un veiks citus uzdevumus.

Izsmeļošāk ar valsts pārvaldes uzdevumu deleģējumu var iepazīties līgumā.


* Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 49.panta pirmo daļu (pamatojoties uz ārējo normatīvo aktu – Ministru kabineta 2003.gada 29.aprīļa noteikumu Nr.241 „Kultūras ministrijas nolikums” 5.3.1 punktu)
**Līdzdarbības līguma projektu publicējam atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 50. panta trešajai daļai.