Latviešu valoda un kultūrtelpa veido nacionālās identitātes pamatu, tās stiprina piederību nācijai un Latvijas valstij. Tāpēc latviešu valodas un kultūrtelpas saglabāšana un nostiprināšana ir Latvijas ilgtermiņa attīstības prioritāte. [Latvijas ilgtermiņa attīstības stratēģija līdz 2030. gadam (Latvija2030)]

“Nacionālajai identitātei ir īpaša loma saliedētības attīstībā, jo tā veido valsts iedzīvotāju un tās neatņemamās sabiedrības daļas – diasporas – kopības izjūtu un piederību nācijai. Nozīmīga ir psiholoģiskā, kultūras, teritoriālā piederība, kopīga izpratne par vēsturi, politiskā saikne ar valsti un sabiedrību, kā arī kopīga ekonomika”. [“Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.–2027.gadam”]

Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnēs 2021.–2027.gadam rīcības virzienam “Nacionālā identitāte un piederība" noteikti šādi uzdevumi: 

  • Stiprināt valstiskuma apziņu un piederības sajūtu Latvijai. 

  • Veicināt latviešu valodas kā sabiedrību vienojoša pamata nostiprināšanos ikdienas saziņā. 

  • Veicināt vienojošas sociālās atmiņas izpratnes veidošanos sabiedrībā.