Saskaņā ar Muzeju likuma 13. panta sestās daļas 2. punktu un atbilstoši 2006. gada 21. novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 956 „Noteikumi par Nacionālo muzeju krājumu” 30. punktam no Rakstniecības un mūzikas muzeja krājuma tiek atsavināti 37 priekšmeti. Uz atsavināmo priekšmetu pārņemšanu sava muzeja pamatkrājumā viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas var pretendēt akreditētie muzeji.

Atsavināmo priekšmetu saraksts

Ar atsavināmajiem muzeja priekšmetiem var iepazīties Rakstniecības un mūzikas muzejā (Pulka iela 8, Rīga, LV-1007), tel. +371 67220349; e-pasts: ineta.antone@rmm.lv.

Pieteikumi iesniedzami Kultūras ministrijā viena mēneša laikā no paziņojuma publicēšanas dienas.