Mēnešalga:
3414 EUR
Kultūra / Māksla
Atrašanās vieta:
Rīga

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Kultūras ministrija (reģistrācijas Nr.90000042963) izsludina atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris valdes locekļa amatu.

Prasības pretendentiem/-ēm:

 • nevainojama reputācija;
 • akadēmiskā augstākā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajās vai humanitārajās zinātnēs (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību);
 • vismaz 2 (divu) gadu darba pieredze vadošā amatā valsts vai pašvaldību kapitālsabiedrībā, biedrībā vai nodibinājumā (iegūta pēdējo 7 (septiņu) gadu laikā);
 • valsts valodas prasmes C1 līmenī un vismaz vienas svešvalodas (kas ir Eiropas Savienības oficiālā valoda) zināšanas (vismaz B1 līmenis mutvārdu saziņas prasmēs svešvalodai atbilstoši Europass Valodu pases pašnovērtējuma tabulai);
 • zināšanas un izpratne par kultūras nozari (īpaši par teātra nozari);
 • zināšanas un izpratne par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, tai skaitā finanšu vadību;
 • prasme prezentēt un argumentēti pamatot savu viedokli.

Valdes locekļu amata pretendentiem tiks novērtētas Ministru kabineta noteikumos Nr.20 „Valdes un padomes locekļu nominēšanas kārtība kapitālsabiedrībās, kurās kapitāla daļas pieder valstij vai atvasinātai publiskai personai” paredzētās kompetences, no kurām būtiskākās noteiktas:

 • komandas vadīšana (būtiskā kompetence);
 • stratēģiskais redzējums (būtiskā kompetence);
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • lēmumu pieņemšana un atbildība.

Konkursā nevar piedalīties personas, uz kurām attiecas Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtajā daļā noteiktie valdes locekļa amata pretendentiem izvirzītie nosacījumi, kas liedz ieņemt valdes locekļa amatu.

Pieteikumu konkursam var iesniegt līdz 2023.gada 6.martam (ieskaitot) elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000042963 vai elektronikā pasta adresi: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris” valdes locekļa amatu”.

Pretendentiem/-ēm lūdzam iesniegt šādus dokumentus:

 • pretendenta pieteikuma anketu, tostarp valdes locekļa amata pretendenta apliecinājumu un piekrišanu amata pretendenta pieteikumā un dzīves gājuma aprakstā norādīto datu apstrādei;
 • parakstītu dzīves gājuma aprakstu (Curriculum Vitae) (vēlams sagatavot atbilstoši Europass CV standarta formai);
 • izglītību apliecinoša dokumenta (diploma) kopiju (ja izglītības dokuments vai grāds iegūts ārvalstīs, pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds);
 • Valsts izglītības satura centra izsniegtu valsts valodas prasmes apliecības kopiju (ja persona nav ieguvusi pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

Mēneša atlīdzība (bruto): 3 414,00 EUR (Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 4.februāra noteikumu Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”).

Informējam, ka pretendentiem, kuri tiks izvirzīti uz Konkursa III kārtu, papildus būs jāiesniedz un jāprezentē pretendenta izstrādāts Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra turpmākās darbības attīstības piedāvājums 5 (pieciem) gadiem, kurā norādīts tā īstenošanas veids un līdzekļi, t.sk., mākslinieciskās darbības plāns, kas vērsts uz Latvijā un Eiropas sabiedrībā aktuālām tēmām ar mērķi veicināt piesaisti Latvijas kultūrtelpai un starpkultūru dialoga veidošanos, radošās komandas sastāvs mākslinieciskā plāna realizācijai un personāla politikas stratēģija, lai nodrošinātu teātra darbinieku atbilstību darbam valsts institūcijā atbilstoši „Noteikumos par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību” noteiktajam valsts valodas prasmju līmenim (teksta apjoms – 5 (piecas) līdz 10 (desmit) A4 formāta lapas) (informācija par Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātra darbību pieejama - www.mct.lv/lv/teatris/par-kapitalsabiedribu).

Tālrunis uzziņām +371 25784750

Kultūras ministrija informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu pretendentu atlasi atklāta konkursa ietvaros. Pretendentu personas datu apstrādes pārzinis ir Kultūras ministrija.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz