Ministrijas jaunumi Deja Mūzika Teātris
Latvijas Nacionālā opera un balets

Kultūras ministrijas (KM) izsludinātajā atklātajā konkursā uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA) “Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) valdi - trīs valdes locekļu amatiem – noteiktajā termiņā pieteikušies 23 pretendenti.

Jau ziņots, ka LNOB valdes uzdevums ir izstrādāt un īstenot institūcijas darbības un attīstības stratēģiju 5 gadiem, vadīt un organizēt kapitālsabiedrības nepārtrauktu darbību: īstenot māksliniecisko un kultūrizglītojošo darbību, nodrošināt līdzsvarotu operas un baleta žanra attīstību, kā arī plānot perspektīvo un sezonas repertuāru, plānot finanšu un saimniecisko darbību atbilstoši šīs VSIA budžetam, organizēt LNOB darbībai nepieciešamo tehnisko un tehnoloģisko nodrošinājumu, kā arī apsaimniekot tās īpašumā, valdījumā un lietošanā esošo mantu. Tāpat valdes uzdevums ir organizēt LNOB administratīvo darbību, t.sk. cilvēkresursu un dokumentu pārvaldīšanu, statistisko datu apkopošanu un analīzi, nodrošināt, lai LNOB piešķirtie valsts budžeta u.c. finanšu līdzekļi tiktu izlietoti atbilstoši stratēģijā formulētajiem mērķiem un manta izmantota likumīgi, ekonomiski un mērķtiecīgi.*

Tāpat, izsludinot konkursu, arī ziņots, ka tajā tiek aicināti pieteikties 3 valdes locekļi: valdes loceklis mākslinieciskajos jautājumos, vienlaikus arī valdes priekšsēdētājs, valdes loceklis administratīvajos jautājumos un valdes loceklis finanšu jautājumos. Katram no tiem noteiktas specifiskas, amatam atbilstošas prasības konkursā.

Visiem trim LNOB valdes locekļu kandidātiem noteiktās atbilstības amatam prasības ir - atbilstība un piekrišana ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtajā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus, 8. un 81. pantā noteikto valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā, atbilstība un piekrišana valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī ierobežojumi kandidātiem, kas noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā.

Līdztekus citiem atlases dokumentiem tiks izvērtēti arīdzan LNOB valdes locekļu pretendentu izstrādātie un iesniegtie LNOB iepriekšējās darbības - pēdējo 10 gadu - izvērtējumi un turpmākās darbības attīstības piedāvājumi, kurā norādīti to īstenošanas veidi un līdzekļi. Konkursā kā ļoti būtiskas tiks izvērtētas arī visu pretendentu komandas vadīšanas, stratēģiskā redzējuma, orientācijas uz rezultātu sasniegšanu un lēmumu pieņemšanas un atbildības kompetences.

Atbilstoši likumdošanā noteiktajam** LNOB valdes locekļu atalgojums kalendārajā mēnesī (bruto) ir no 7 047,00 līdz 7 830,00 eiro.

Konkurss 2024. gada 28. martā izsludināts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī KM tīmekļvietnes sadaļā Vakances.


*- Latvijas Nacionālās operas un baleta likuma 7.1 pants, Nacionālās operas statūti u.c. normatīvie akti.

** - Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumos Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” paredzētais.

 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv