Ministrijas jaunumi Mūzika Teātris Deja
Latvijas Nacionālā opera un balets

Kultūras ministrija (KM) izsludinājusi atklātu konkursu uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību (VSIA) “Latvijas Nacionālā opera un balets” (LNOB) valdi - trīs valdes locekļu amatiem. Pretendenti vienlaikus var pieteikties tikai uz vienu no trim konkursa amatiem, dokumentāciju iesniedzot KM līdz š.g. 26. aprīlim (ieskaitot).

LNOB valdes uzdevums ir izstrādāt un īstenot institūcijas darbības un attīstības stratēģiju 5 gadiem, vadīt un organizēt kapitālsabiedrības nepārtrauktu darbību: īstenot māksliniecisko un kultūrizglītojošo darbību, nodrošināt līdzsvarotu operas un baleta žanra attīstību, kā arī plānot perspektīvo un sezonas repertuāru, plānot finanšu un saimniecisko darbību atbilstoši šīs VSIA budžetam, organizēt LNOB darbībai nepieciešamo tehnisko un tehnoloģisko nodrošinājumu, kā arī apsaimniekot tās īpašumā, valdījumā un lietošanā esošo mantu. Tāpat valdes uzdevums ir organizēt LNOB administratīvo darbību, t.sk. cilvēkresursu un dokumentu pārvaldīšanu, statistisko datu apkopošanu un analīzi, nodrošināt, lai LNOB piešķirtie valsts budžeta u.c. finanšu līdzekļi tiktu izlietoti atbilstoši stratēģijā formulētajiem mērķiem un manta izmantota likumīgi, ekonomiski un mērķtiecīgi.*

Valdes loceklim mākslinieciskajos jautājumos, vienlaikus arī valdes priekšsēdētājam noteiktās atbildības jomas ir kultūras vadība un mākslinieciskā plānošana, mākslinieciskās un kultūrizglītojošās darbības īstenošana, līdzsvarotas operas un baleta žanra attīstības nodrošināšana, kā arī perspektīvo un sezonas repertuāru plānošana.

LNOB valdes priekšsēdētājam izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), vismaz 5 gadu darba pieredze, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus LNOB, labas valsts valodas un vismaz 2 svešvalodu zināšanas, pieredze mākslinieciskās vadības un plānošanas jautājumos, zināšanas un izpratne par kultūras nozari, īpaši par mūzikas un skatuves mākslu, par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, par māksliniecisko un kultūrizglītojošo darbību īstenošanu, par operas un baleta žanra attīstību, kā arī par repertuāra plānošanu un par laikmetīgās operas un mūzikas teātra procesiem, organizācijām un pārstāvjiem valsts un nevalstiskajā sektorā Latvijā, Baltijā un Eiropā.

Valdes loceklim administratīvajos jautājumos tiek uzticēta administratīvā vadība, organizējot operas un baleta darbībai nepieciešamo tehnisko un tehnoloģisko nodrošinājumu, kā arī tās īpašumā, valdījumā un lietojumā esošās mantas apsaimniekošana, administratīvās darbības organizēšana, tai skaitā cilvēkresursu un dokumentu pārvaldīšana, statistisko datu apkopošana un analīze, atbilstoši Latvijas Nacionālās operas un balets likuma 8. panta otrajā daļā noteiktajam.

LNOB valdes loceklim administratīvajos jautājumos noteiktās prasības ir nevainojama reputācija, akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), vismaz 5 gadu darba pieredze, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus LNOB, labas valsts valodas un vismaz 2 svešvalodu zināšanas, pieredze stratēģiskās vadības, korporatīvās pārvaldības vai administratīvās vadības jautājumos, zināšanas un izpratne par kultūras nozari, īpaši par mūzikas un skatuves mākslu, par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, par iepirkuma procesiem, par saimniecisko vadību, par personāla vadību un krīžu (pārmaiņu) vadību, kā arī par mārketinga vadību.

Valdes loceklim finanšu jautājumos noteiktās atbildības jomas ir finanšu vadība, plānojot finanšu un saimniecisko darbību atbilstoši operas un baleta budžetam, institūcijas finanšu līdzekļu, t.sk. piešķirto valsts budžeta līdzekļu likumīga izlietojuma nodrošināšana un mantas izmantošana likumīgi, ekonomiski un mērķtiecīgi.

LNOB valdes loceklim finanšu jautājumos izvirzītās prasības ir nevainojama reputācija, akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību), vismaz 5 gadu darba pieredze, lai profesionāli pildītu valdes locekļa uzdevumus LNOB, labas valsts valodas un vismaz 2 svešvalodu zināšanas, pieredze finanšu vadības, administratīvās vadības vai juridiskā atbalsta jautājumos, zināšanas un izpratne par kultūras nozari, īpaši par mūzikas un skatuves mākslu, par valsts kapitālsabiedrības darbību un vadību, par finanšu vadības jautājumiem, uzņēmuma vadību, tostarp risku vadību, finanšu resursu pārvaldību un gada pārskatu sagatavošanu, kā arī par iepirkuma procesiem un mārketinga jomu.

Visiem trim LNOB valdes locekļu kandidātiem noteiktās atbilstības amatam prasības ir - atbilstība un piekrišana ievērot likuma „Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” 6. panta un 7. panta ceturtajā daļā noteiktos valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumus, 8. un 81.pantā noteikto valsts amatpersonas amata savienošanas ierobežojumu izpildes kārtību un novērst citas iespējamās interešu konflikta situācijas, ja tiks ievēlēts valdes locekļa amatā, atbilstība un piekrišana valsts amatpersonas statusam un tam noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī ierobežojumi kandidātiem, kas  noteikti Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā.

Līdztekus citiem atlases dokumentiem LNOB valdes locekļu pretendentiem būs jāiesniedz paša izstrādāts LNOB iepriekšējās darbības - pēdējo 10 gadi - izvērtējums un turpmākās darbības attīstības piedāvājums, kurā norādīti tā īstenošanas veidi un līdzekļi (informācija par LNOB darbību)

Konkursā kā ļoti būtiskas tiks izvērtētas arī visu pretendentu komandas vadīšanas, stratēģiskā redzējuma, orientācijas uz rezultātu sasniegšanu un lēmumu pieņemšanas un atbildības kompetences.

Pieteikumu konkursam pretendenti aicināti iesniegt līdz š.g. 26. aprīlim (ieskaitot), elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisku parakstu un satur laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Kultūras ministrijas oficiālo elektronisko adresi (e-adresi): DEFAULT@90000042963 vai elektronikā pasta adresi: vakances@km.gov.lv ar norādi „Pieteikums konkursam uz valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Nacionālā opera un balets” valdes locekļa amatu”. Informāciju par konkursā iesniedzamajiem dokumentiem iespējams atrast KM tīmekļvietnes sadaļā “Vakances”

Atbilstoši likumdošanā noteiktajam* LNOB valdes locekļu atalgojums kalendārajā mēnesī (bruto) ir no 7 047,00 līdz 7 830,00 eiro.

Konkurss 2024. gada 28. martā izsludināts oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, kā arī KM tīmekļvietnes sadaļā Vakances


*- Latvijas Nacionālās operas un baleta likuma 7.1 pants, Nacionālās operas statūti u.c. normatīvie akti.
** - Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumos Nr.63 „Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” paredzētais.

 

Lita Kokale

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
Lita.Kokale [at] km.gov.lv